Johtosääntö

Nuorisotutkimusseura ry:n hallitus on hyväksynyt johtosäännön ensimmäisen kerran kokouksessaan 14.11.2011. Johtosääntö on päivitetty hallituksen kokouksessa 15.12.2014.

YLEISTÄ

1 § Sääntöhierarkia

Tässä johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Nuorisotutkimusseura ry:n sääntöihin. Tulkintaristiriidoissa on noudatettava sääntöjä.

2 § Johtosäännön muuttaminen

Päätös johtosäännön muuttamisesta tehdään hallituksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

HALLINTO

3 § Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita. Yhdistyksen palveluksessa oleva työntekijä ei voi toimia sen hallituksessa.

Hallituksen puheenjohtaja toimii seuran palveluksessa työskentelevän tutkimusjohtajan esimiehenä, määrää tämän palkan ja hyväksyy tämän laskut.

4 § Tutkimusjohtaja

Tutkimusjohtajan tehtävänä on

 • vastata nuorisotutkimusta koskevasta tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä;
 • suunnitella ja johtaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa yhdessä tutkimusprofessorin kanssa;
 • johtaa, kehittää ja valvoa verkoston ja seuran toimintaa ja taloutta;
 • rekrytoida työntekijät johtosäännön määräämällä tavalla lukuun ottamatta tutkimusjohtajan, ja tutkimusprofessorin tehtäviä;
 • toimia seuran työntekijöiden esimiehenä lukuun ottamatta tutkimusprofessorin johtamien tutkimusprojektien tutkijoita;
 • määrätä henkilökunnan tehtävänimikkeistä, tehtävistä, toimivaltuuksista ja palkoista;
 • osallistua hallituksen kokouksiin asioiden esittelijänä;
 • solmia tutkimussopimukset;
 • tehdä seuraa koskevat sopimukset ja hankinnat;
 • hyväksyä laskut;
 • tehdä tutkimusta.

5 § Tutkimusprofessori

Tutkimusprofessorin tehtävänä on

 • suunnitella ja johtaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa yhdessä tutkimusjohtajan kanssa;
 • johtaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeita;
 • vastata nuorisotutkimusta koskevasta tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä;
 • allekirjoittaa johtamiensa hankkeiden sopimukset, rekrytoida hankkeissa toimivat tutkijat johtosäännön määräämällä tavalla ja toimia niissä työskentelevien tutkijoiden esimiehenä;
 • tehdä tutkimusta.

6 § Hallintopäällikkö

Hallintopäällikön tehtävänä on

 • taloushallinnon johtaminen ja kehittäminen ja siitä vastaaminen;
 • osallistua tarvittaessa hallituksen kokouksiin talousasioiden esittelijänä.

TOIMIKUNNAT

7 § Pysyvät toimikunnat

Nuorisotutkimusseurassa toimii pysyvinä toimikuntina julkaisusarjan julkaisutoimikunta, Nuorisotutkimus-lehden toimitusneuvosto ja Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta.

Pysyvien toimikuntien lisäksi hallitus voi sääntöjen mukaisesti asettaa myös muita toimikuntia, määrätä niiden tehtävät ja valita niihin jäsenet.

8 § Julkaisusarjan julkaisutoimikunta

Julkaisusarja koostuu ajankohtaisista nuoruutta koskevista väitöskirjoista, monografioista, artikkelikokoelmista ja tutkimusraporteista. Julkaisut kulkevat kahdessa sarjassa: painettuina julkaisuina ja verkkojulkaisuina.

Julkaisutoimikunta on Nuorisotutkimusseuran julkaisutoimintaa linjaava elin, jonka tehtävänä on

 • kehittää ja arvioida Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjaa;
 • osallistua julkaisusarjaan ehdotettujen käsikirjoitusten arviointiin ja ulkopuolisten vertaisarvioijien valintaan.

Julkaisutoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta ja sen nimittää hallitus. Julkaisutoimikuntaan järjestetään avoin haku. Valittaessa jäseniä toimituskuntaan on otettava huomioon kokoonpanon monitieteisyys ja hakijoiden vahva kokemus tieteellisestä julkaisutoiminnasta.

9 § Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja ja toimitusneuvosto

Monitieteellinen, referee-käytäntöä noudattava Nuorisotutkimus-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Nuorisotutkimus-lehdellä on päätoimittaja ja toimitusneuvosto, jotka nimittää hallitus. Toimitusneuvoston ja päätoimittajan toimikausi on kaksi vuotta ja niihin järjestetään avoin haku.

Päätoimittajan tehtävänä on vastata lehden sisällöstä.

Toimitusneuvoston tehtävänä on

 • kehittää lehteä ja sen sisältöä;
 • päättää lehden tulevista teemoista;
 • osallistua lehteen tarjottujen käsikirjoitusten vertaisarviointiin.

10 § Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä toimii Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta huolehtii ei-lääketieteellisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä sekä edistää toiminnallaan alan tutkimuksen eettisyyttä.

Toimikunnan tehtävänä on

 • toteuttaa eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusseuran tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin;
 • toimia lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana
 • nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta ja sen jäsenet nimittää hallitus. Toimikuntaan järjestetään avoin haku. Nuorisotutkimusseuran hallituksella on mahdollisuus tarvittaessa täydentää toimikuntaa kutsumenettelyllä. Toimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Yhdistyksen palveluksessa oleva työntekijä ei voi toimia toimikunnan jäsenenä.

REKRYTOINTI JA TYÖSUHDEASIAT

11 § Hallintohenkilökunta

Rekrytoitaessa hallintohenkilökuntaa toistaiseksi voimassa olevaan tai yli vuoden kestävään työsuhteeseen on järjestettävä avoin haku. Korkeintaan vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin voidaan rekrytoida myös ilman avointa hakua.

Valittaessa toimiston henkilökuntaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen on nimitettävä toimentäyttötyöryhmä. Tutkimusjohtaja nimittää rekrytointia valmistelevan työryhmän, jossa tulee olla myös hallituksen puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä hallituksen edustaja. Päätöksen rekrytoitavasta henkilöstä tekee tutkimusjohtaja.

Uusien tehtävien perustamisesta päättää hallitus.

12 § Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevät tutkijat

Rekrytoitaessa tutkijoita toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen on käytettävä nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuvaa arviointiraatia. Arviointiraadin käyttämän arvioinnin perusteet laatii ja arviointiraadin nimittää hallitus.

Arviointiraatiin kuuluu valittavien asiantuntijoiden lisäksi Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessori ja tutkimusjohtaja, joka toimii arviointiraadin puheenjohtajana. Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen tai varajäsen ei voi toimia arviointiraadin jäsenenä.

Arviointiraati tekee hallitukselle esityksen valittavista tutkijoista. Tutkimusjohtajan on esitettävä hallitukselle selvitys arviointiraadin työskentelystä ja arviointiperusteiden toteutumisesta tehdyissä valinnoissa.

Mikäli hallitus ei päätä asiasta arviointiraadin esityksen mukaisesti, asia palautuu arviointiraadin valmisteltavaksi. Valintaesityksestä päätetään tämän jälkeen arviointiraadin uuden ratkaisuehdotuksen mukaisesti.

13 § Määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät tutkijat

Rekrytoitaessa tutkijoita määräaikaisiin tutkimushankkeisiin käytetään joko avointa hakua tai kutsumenettelyä. Valinnassa on kiinnitettävä huomiota tutkimushankkeen sisältöalueita koskevaan asiantuntemukseen ja osaamiseen, minkä lisäksi on pyrittävä rekrytoimaan tutkijauran eri vaiheissa olevia tutkijoita, turvaamaan tutkijaurien jatkuvuutta sekä edistämään Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen monitieteisyyden ja maantieteellisen edustavuuden periaatteita.

Päätöksen rekrytoitavasta henkilöstä tekee tutkimusjohtaja tai tutkimusprofessori.

14 § Työsuhdeasiat

Nuorisotutkimusseuraa työnantajana edustaa tutkimusjohtaja.

TALOUS

15 § Taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset

Nuorisotutkimusseuran taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset määräytyvät yhdistyslain (26.5.1989/503), kirjanpitolain (30.121997/1339) ja kirjanpitoasetuksen (30.12.1997) mukaisesti sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

16 § Talouden ohjaus ja seuranta

Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksytään vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti seuraavaa tilikautta varten.

Taloutta seurataan säännöllisesti toteutettavan budjettivertailun avulla. Budjettiseurannasta vastaa hallintopäällikkö, joka raportoi säännöllisesti tutkimusjohtajalle ja hallitukselle yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

Tutkimusjohtajan ja -professorin lisäksi hankkeiden johtajaksi voidaan nimetä myös muu henkilö, joka valvoo hankkeen taloutta yhteistyössä hallintopäällikön kanssa.

17 § Kirjanpito

Kirjanpito hoidetaan ja laaditaan hallituksen valitsemassa tilitoimistossa. Kirjanpitojärjestelmä perustuu hyväksytyn tilikartan mukaisiin tulo- ja menotileihin. Kirjanpidon tositteet numeroidaan vuosittain juoksevin numeroin. Tositteet voidaan numeroida eri numerosarjoihin. Numeroinnista vastaa tilitoimisto. Kirjanpitomateriaali toimitetaan tilitoimistolle kuukausittain.

18 § Pankkitilien käyttöoikeudet

Tilinkäyttöoikeus on tutkimusjohtajalla ja hallintopäälliköllä. Uusista tilinkäyttöoikeuksista ja tilien avauksista päättää hallitus. Voimassa olevista tilinkäyttöoikeuksista on pidettävä ajantasaista luetteloa.

19 § Talousohje

Yksityiskohtaisempia ohjeita taloudenhoitoon annetaan yhdistyksen talousohjeessa.