Johtosääntö

Nuorisotutkimusseura ry:n hallitus on hyväksynyt johtosäännön ensimmäisen kerran kokouksessaan 14.11.2011. Johtosääntö on päivitetty hallituksen kokouksissa 15.12.2014 ja 22.5.2019.

Nuorisotutkimusseura

1 § Nuorisotutkimusseuran tarkoitus

Nuorisotutkimusseuran tavoitteena on kehittää monitieteistä nuorisotutkimusta sekä tarjota nuoria koskevaa tietoa ja asiantuntemusta yhteiskunnan eri toimijoille. Tutkimustoimintaa seura harjoittaa ylläpitämällä Nuorisotutkimusverkostoa.

Lisäksi Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa.

2 § Sääntöhierarkia

Johtosääntö on tarkoitettu työvälineeksi kaikille yhdistyksen työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Sen määräykset täydentävät voimassa olevaa lainsäädäntöä, työehtosopimusta ja yhdistyksen sääntöjä. Lisäksi yhdistyksessä voi olla erinäisiä sisäisiä ohjeistuksia, jotka täydentävät johtosääntöä. Ristiriitatilanteissa noudatetaan ensisijaisesti lainsäädäntöä, työehtosopimuksia, yhdistyksen sääntöjä, johtosääntöä ja lopulta johtosääntöä täydentäviä ohjeita.

3 § Johtosäännön muuttaminen

Päätös johtosäännön muuttamisesta tehdään hallituksen kokouksessa enemmistöpäätöksellä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä hallituksen kokouksessa. Esityksen johtosäännön muuttamisesta voivat tehdä tutkimusjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Hallinto

4 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen korkeinta päätäntävaltaa käyttää sääntöjen mukaisesti kokoontuva yhdistyksen kokous. Operatiivisesta johtamisesta vastaavat hallitus sekä hallituksen valtuuttamana tutkimusjohtaja.

5 § Hallitus

Hallitus vastaa yhdistyksen sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti yhdistyksen operatiivisen toiminnan johtamisesta. Yhdistyksen palveluksessa oleva työntekijä ei voi toimia sen hallituksessa.

Hallitus palkkaa tutkimusjohtajan, tutkimusprofessorin sekä tutkijat toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Hallituksen puheenjohtaja toimii seuran palveluksessa työskentelevän tutkimusjohtajan esimiehenä, määrää tämän palkan ja hyväksyy tämän laskut.

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston käytännön johtaminen

6 § Tutkimusjohtaja

Tutkimusjohtaja vastaa Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston suunnitelmallisesta ja strategisesta johtamisesta hallituksen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti.

 • Johtaa, kehittää ja valvoo Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston operatiivista toimintaa ja taloutta.
 • Vastaa nuorisotutkimusta koskevasta tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä.
 • Valmistelee Nuorisotutkimusseuralle kulloinkin ajan tasalla olevan johtamisjärjestelmän. Järjestelmän hyväksyy hallitus. Johtamisjärjestelmä kuvaa organisoitumista, avainhenkilöiden tehtäviä, vastuita ja velvollisuuksia sekä sitä, miten seurassa suunnitellaan, tehdään päätöksiä, seurataan niiden toimeenpanoa ja arvioidaan toimintaa.
 • Vastaa työntekijöiden rekrytoinnista sekä palkkaa työntekijät johtosäännön määräämällä tavalla lukuun ottamatta tutkimusjohtajan ja tutkimusprofessorin tehtäviä.
 • Toimii seuran tutkimusprofessorin, tutkimuspäällikön sekä hallinnon päällikkötason sekä myös muiden työntekijöiden esihenkilönä, lukuun ottamatta niitä työntekijöitä, joille hän on nimennyt muun esihenkilön.
 • Valmistelee ja tekee hallitukselle esityksen seuran henkilöstöohjeesta, jolla määritellään ja ohjataan seuran henkilöstöpolitiikkaa, kuten henkilökunnan tehtävänimikkeitä, tehtäviä, toimivaltuuksia, palkkausta sekä henkilöstön osaamista ja kehittämistä. Tutkimusjohtaja valvoo henkilöstöohjeen toteutumista.
 • Tukee muiden Nuorisotutkimusseuran esihenkilöinä toimivien työntekijöiden esihenkilöyttä.
 • Osallistuu hallituksen kokouksiin asioiden esittelijänä.
 • Valmistelee ja hyväksyy seuran nimissä solmittavat tutkimussopimukset sekä valtuuttaa muita työntekijöitä valmistelemaan tutkimussopimuksia.
 • Tekee seuraa koskevia sopimuksia ja valvoo hankintojen tekemistä yhteistyössä talouspäällikön kanssa.
 • Hyväksyy laskuja talousohjesäännön mukaisesti.
 • Hakee tutkimusrahoituksia ja johtaa tutkimushankkeita.
 • Edistää Nuorisotutkimusverkoston kansainvälisiä ja kotimaisia suhteita muihin tutkimusorganisaatioihin ja yhteistyökumppaneihin.
 • Tekee omaa tutkimusta.

Tutkimusjohtajan vuotuisina loma-aikoina ja sairaslomien aikana häntä sijaistaa ensisijaisesti talouspäällikkö ja toissijaisesti tutkimuspäällikkö tai joku muu erikseen sovittava henkilö. Tutkimusjohtajan yli kuusi viikkoa ylittävien poissaolojen ajaksi hallitus nimittää hänelle sijaisen.

7 § Tutkimusprofessori

Tutkimusprofessori tukee Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan suunnitelmallista ja strategista johtamista ja kehittämistä tutkimusjohtajan kanssa sovitulla tavalla.

 • Vastaa tutkimusrahoituksen hakemisesta ja Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeiden ja -ohjelmien valmistelusta ja johtamisesta.
 • Toteuttaa nuorisotutkimusta koskevaa tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.
 • Tukee ja kehittää Nuorisotutkimusverkoston tutkimushenkilöstön tieteellistä osaamista ja verkostoitumista.
 • Edistää Nuorisotutkimusverkoston kansainvälisiä suhteita muihin tutkimusorganisaatioihin.
 • Tekee omaa tutkimusta.

8 § Tutkimuspäällikkö

 • Vastaa nuorisotutkimusseuran tutkimustoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä siten kuin tutkimusjohtajan kanssa on sovittu.
 • Hakee tutkimusrahoitusta ja johtaa tutkimushankkeita siltä osin kuin tutkimusjohtajan kanssa on sovittu. Tukee tutkimusrahoituksen hakemista hankkeille.
 • Toimii ulkopuolisella rahoituksella toimivissa tutkimushankkeissa työskentelevien tutkijoiden esihenkilönä, jollei toisin ole sovittu.
 • Valmistelee tutkimussopimuksia yhteistyössä talouspäällikön ja tutkimusjohtajan kanssa.
 • Tekee omaa tutkimusta.

9 § Talouspäällikkö

 • Valmistelee talousohjesäännön hallituksen hyväksyttäväksi.
 • Johtaa ja kehittää Nuorisotutkimusseuran taloushallintoa sekä vastaa sen toteutumisesta talousohjesäännön ja lainsäädännön puitteissa.
 • Valmistelee Nuorisotutkimusseuran budjetin sekä seuraa sen toteutumista siten, kuin tutkimusjohtajan kanssa on sovittu.
 • Valmistelee tutkimus- ja muita sopimuksia, siltä osin kuin niissä on taloudellisia velvoitteita.
 • Valmistelee hankintoja tutkimusjohtajan ohjeiden mukaan.
 • Osallistuu tarvittaessa kokouksiin talousasioiden esittelijänä.
 • Toimii taloustiimin työntekijöiden esihenkilönä ja johtaa heidän työtään.

10 § Tutkimushankkeiden johtajat

Nuorisotutkimusverkoston puitteissa toimii tutkimushankkeita erilaisilla rahoituksilla. Tutkimushankkeiden käynnistämisestä ja niihin liittyvien sopimusten solmimisesta päättää tutkimusjohtaja.

Tutkimusjohtaja nimittää kullekin tutkimushankkeelle vastuullisen hankejohtajan, jonka tulee pääsääntöisesti olla työsuhteessa Nuorisotutkimusseuraan. Tutkimushanketta johtavien kanssa tehdään erillinen sopimus hankkeen johtamiseen liittyvistä tehtävistä.

Hankejohtajat johtavat tutkimushankkeiden toimintaa kunkin hankkeen tutkimussuunnitelman ja budjetin mukaan, jotka tutkimusjohtaja on hyväksynyt, sekä rahoittajien asettamien rahoitusehtojen mukaisesti. Hankejohtajien on toimittava Nuorisotutkimusseuran johtosäännön, talous- ja henkilöstöohjeen sekä muiden relevanttien ohjeistusten mukaisesti yhteistyössä tutkimusjohtajan, talouspäällikön ja muun henkilöstön kanssa. Hankejohtajat toimivat hankkeissa työskentelevien henkilöiden sisällöllisinä lähiesihenkilöinä ja tekevät yhteistyötä työntekijöille nimettyjen hallinnollisten esihenkilöiden kanssa.

11 § Johtoryhmät

Tutkimusjohtajalla on oikeus muodostaa tuekseen johtoryhmiä ja muita työryhmiä. Ryhmillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Tutkimusjohtaja vastaa kaikista johtoryhmissä syntyneistä päätöksistä ja työryhmien työskentelyn lopputulosten hyödyntämisestä.

Työsuhdeasiat

12 § Työnantajan edustaja

Nuorisotutkimusseuraa työnantajana edustaa tutkimusjohtaja tai tutkimusjohtajan valtuuttamana tutkimuspäällikkö tai talouspäällikkö. Tutkimushankkeita koordinoivat vastuulliset hankejohtajat (kts. yllä), jotka toimivat erikseen tehtävällä sopimuksella hankkeissaan työskentelevien henkilöiden sisällöllisinä lähiesihenkilöinä ja vastaavat hankkeiden tavoitteiden toteutumisesta. Tällöinkin työntekijän työsuhteeseen liittyvistä asioista vastaavat työnantajan edustajiksi nimetyt hallinnolliset esihenkilöt.

13 § Hallinnolliset esihenkilöt ja sisällölliset hankejohtajat

Nuorisotutkimusseuran työntekijöiden hallinnollisena esihenkilönä toimii joko tutkimusjohtaja, tutkimusprofessori, tutkimuspäällikkö tai muu työntekijä, jonka tutkimusjohtaja on erikseen nimittänyt esihenkilöksi.

Hallinnollisiksi esihenkilöiksi nimetyt vastaavat työntekijän työsuhteeseen liittyvistä asioita. He johtavat myös työntekijän työn sisältöjä ellei sisältöjen johtamiseen ole nimetty toista henkilöä, kuten esimerkiksi tutkimushankkeen johtajaa, kts. 10 §.

Tutkimusjohtaja toimii tutkimusprofessorin, tutkimuspäällikön ja muiden päällikkötason työntekijöiden sekä tutkimushankkeiden johtajien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella palkattujen henkilöiden esihenkilönä, ellei ole erikseen muuta sovittu.

Tutkimusprofessori toimii johtamiensa hankkeiden työntekijöiden lähiesihenkilönä.

Tutkimuspäällikkö toimii pääsääntöisesti ulkopuolisen rahoituksen tutkimushankkeiden työntekijöiden esihenkilönä, lukuun ottamatta tutkimusjohtajan tai tutkimusprofessorin johtamia hankkeita.

Talouspäällikkö toimii taloushallinnon työntekijöiden esihenkilönä.

14 § Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella rahoitettava henkilöstö

Nuorisotutkimusseuran palveluksessa on työntekijöitä, joiden palkkaus rahoitetaan OKM:n yleisavustuksella. Heidän tehtäviinsä voi kuulua myös seuran yleishallintoon ja tutkimustoiminnan edellytysten luomiseen liittyviä tehtäviä. Näiden tehtävien sisällöstä sovitaan kunkin henkilön toimenkuvassa.

15 § Muun henkilöstön toimenkuvat

Muun henkilöstön toimenkuvista vastaavat asianomaiset esihenkilöt henkilöstöohjeen mukaisesti.

16 § Henkilöstön rekrytointi

Uusien pysyvien toimien perustamisesta päättää hallitus.

Hallintohenkilökunta

Rekrytoitaessa hallintohenkilökuntaa toistaiseksi voimassa olevaan tai yli vuoden kestävään työsuhteeseen järjestetään avoin haku, mikäli rekrytointityöryhmä (kts. alla) ei toisin päätä. Korkeintaan vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin voidaan rekrytoida myös ilman avointa hakua.

Valittaessa toimiston henkilökuntaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tutkimusjohtaja nimittää rekrytointia valmistelevan työryhmän, jossa tulee olla myös hallituksen puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä hallituksen edustaja. Päätöksen rekrytoitavasta henkilöstä tekee tutkimusjohtaja.

Tutkijoiden rekrytointi toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteisiin

Rekrytoitaessa tutkijoita toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen on käytettävä nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuvaa arviointiraatia. Arviointiraadin käyttämän arvioinnin perusteet laatii ja arviointiraadin nimittää hallitus.

Arviointiraatiin kuuluu valittavien asiantuntijoiden lisäksi Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessori ja tutkimusjohtaja, joka toimii arviointiraadin puheenjohtajana. Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen tai varajäsen ei voi toimia arviointiraadin jäsenenä.

Arviointiraati tekee hallitukselle esityksen valittavista tutkijoista. Tutkimusjohtajan on esitettävä hallitukselle selvitys arviointiraadin työskentelystä ja arviointiperusteiden toteutumisesta tehdyissä valinnoissa.

Mikäli hallitus ei päätä asiasta arviointiraadin esityksen mukaisesti, asia palautuu arviointiraadin valmisteltavaksi.
Valintaesityksestä päätetään tämän jälkeen arviointiraadin uuden ratkaisuehdotuksen mukaisesti.

Määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät tutkijat

Valittaessa tutkijoita määräaikaisiin tutkimushankkeisiin käytetään joko avointa hakua, sisäistä hakua tai kutsumenettelyä. Valinnassa on kiinnitettävä huomiota valittavan tutkimushankkeen sisältöalueita koskevaan asiantuntemukseen ja osaamiseen, minkä lisäksi on pyrittävä rekrytoimaan tutkijauran eri vaiheissa olevia tutkijoita, turvaamaan tutkijaurien jatkuvuutta sekä edistämään Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen monitieteisyyden ja maantieteellisen edustavuuden periaatteita.

Päätöksen rekrytoitavasta henkilöstä tekee tutkimusjohtaja. Ulkopuolisella rahoituksella työskentelevien tutkijoiden rekrytoinnin valmistelee tutkimuspäällikkö yhteistyössä hankejohtajien kanssa, mikäli mahdollista.

Toimikunnat

17 § Pysyvät toimikunnat

Nuorisotutkimusseurassa toimii hallituksen nimeäminä pysyvinä toimikuntina julkaisusarjan julkaisutoimikunta, Nuorisotutkimus-lehden toimitusneuvosto ja Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta.

Pysyvien toimikuntien lisäksi hallitus voi asettaa myös muita toimikuntia, määrätä niiden tehtävät ja valita niihin jäsenet.

18 § Julkaisusarjan julkaisutoimikunta

Julkaisusarja koostuu ajankohtaisista nuoruutta koskevista väitöskirjoista, monografioista, artikkelikokoelmista ja tutkimusraporteista. Julkaisuja ilmestyy sekä painettuina että verkkojulkaisuina.

Julkaisutoimikunta on Nuorisotutkimusseuran julkaisutoimintaa linjaava elin, jonka tehtävänä on

 • kehittää ja arvioida Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjaa;
 • osallistua julkaisusarjaan ehdotettujen käsikirjoitusten arviointiin ja ulkopuolisten vertaisarvioijien valintaan.

Julkaisutoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta ja sen nimittää hallitus. Julkaisutoimikuntaan järjestetään avoin haku. Valittaessa jäseniä toimituskuntaan on otettava huomioon kokoonpanon monitieteisyys ja hakijoiden vahva kokemus tieteellisestä julkaisutoiminnasta.

19 § Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja ja toimitusneuvosto

Monitieteinen, referee-käytäntöä noudattava Nuorisotutkimus-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Nuorisotutkimus-lehdellä on päätoimittaja ja toimitusneuvosto, jotka nimittää hallitus. Toimitusneuvoston ja päätoimittajan toimikausi on kaksi vuotta ja niihin järjestetään avoin haku.

Päätoimittajan tehtävänä on vastata lehden sisällöstä.

Toimitusneuvoston tehtävänä on

 • kehittää lehteä ja sen sisältöä;
 • päättää lehden tulevista teemoista;
 • osallistua lehteen tarjottujen käsikirjoitusten vertaisarviointiin.

20 § Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä toimii Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta huolehtii ei-lääketieteellisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä sekä edistää toiminnallaan alan tutkimuksen eettisyyttä.

Toimikunnan tehtävänä on

 • toteuttaa eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusverkoston tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin;
 • toimia lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana;
 • nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta ja sen jäsenet nimittää hallitus. Toimikuntaan järjestetään avoin haku. Nuorisotutkimusseuran hallituksella on mahdollisuus tarvittaessa täydentää toimikuntaa kutsumenettelyllä. Toimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Toimikunnan puheenjohtaja ja tutkimusjohtaja sopivat keskenään toimikunnan sihteerin tehtävien järjestämisestä.

Yhdistyksen palveluksessa oleva työntekijä ei voi toimia toimikunnan jäsenenä.

Johtosääntöä täydentäviä asiakirjoja

Liite 1 Johtamisjärjestelmä (valmistelussa)

 1. Organisaatiokaavio
 2. Kuvaus hallinnollisista esimiehisyyksistä sekä sisällöllisistä johtamistavoista.
 3. Työn johtamiseen, suunnitteluun, päätöksentekoon, toteutuksen seurantaan ja arviointiin liittyvät yleiset periaatteet

Liite 2 Henkilöstöohje (valmistelussa)

 1. Henkilökunnan tehtävänimikkeet
 2. Henkilöstön tehtävät, työnkuvien muodostuminen ja dokumentointi
 3. Toimivaltuudet
 4. Palkkausta koskevat ohjeet
 5. Työajanseurantaa koskevat ohjeet
 6. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja periaatteet kuten koulutuksiin liittyvät periaatteet sekä esim. kehityskeskusteluihin liittyvät käytännöt
 7. Palkitsemisperiaatteet
 8. Toimivapaisiin liittyvät periaatteet

Liite 3 Talousohje (Päivitetty 22.5.2019)

 1. Esim. ohjeet tiliöinnistä, talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista
 2. Laskujen hyväksymisrajat ja hyväksyjät sekä hyväksymiskäytännöt
 3. Pankkitilien käyttöoikeudet