Yhdistys

Nuorisotutkimusseura ry. (Finnish Youth Research Society) on vuonna 1988 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistys edistää nuorisotutkijoiden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä vuoropuhelua, kehittää tutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää seminaareja sekä harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa. 

Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt. Jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ja käytännön toimijoita ympäri Suomen. Seuraan kuuluu noin 380 jäsentä. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Nuorisotutkimusseuran toimintaa veikkausvoittovaroilla.

Tutkimusta

Nuorisotutkimusseuran tavoitteena on kehittää monitieteistä nuorisotutkimusta sekä tarjota nuoria koskevaa tietoa ja asiantuntemusta - tutkimuksia, näkökulmia, tulkintoja, kannanottoja - yhteiskunnan eri toimijoille. Tutkimustoimintaa seura harjoittaa Nuorisotutkimusverkoston kautta.

Keskustelua

Seuran keskeisiä yhteistyöfoorumeita ovat erityyppiset seminaarit ja keskustelutilaisuudet, joissa tutkijat, virkamiehet, opettajat, opiskelijat ja nuorisoalan ammattilaiset pyritään kokoamaan yhteen keskustelemaan nuorten elämään liittyvistä asioista.

Seura järjestää vuosittain Nuorisotutkimuspäivät ja jakaa nuorisotutkimuksen opinnäytepalkinnon

Julkaisuja

Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä ja julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta.

Tiedottamista, vaikuttamista ja kommentteja

Nuorisotutkimusseuran toiminta on laajentunut viime vuosina nopeasti. Seura on sitonut kansainvälisiä kontakteja muihin eurooppalaisiin tutkimusinstituutteihin ja toiminut aktiivisesti suomalaisen nuorisotutkimuksen kentällä sekä tiedottajana että tutkimuksen koordinoijana.

Seura tiedottaa toiminnastaan verkkosivujen lisäksi Facebookissa, Twitterissä ja Nuotta-sähköpostilistalla.

Nuorisotutkimuksen alaan liittyvää kirjallisuutta löytyy Nuorisotiedon kirjastosta, joka tekee tiivistä yhteistyötä nuorisotutkimuksen kanssa.