Tutkimusverkostot

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto

YUNET on Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, jonka piiriin kuuluu viisi yliopistoa sekä Nuorisotutkimusseura. YUNET pyrkii edistämään korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta ja tutkimusta yhdistämällä eri yliopistojen voimavaroja. Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuden tarkoitus on tutustuttaa opiskelija nuorisotutkimuksen historiaan, käsitteisiin, kysymyksenasetteluihin sekä metodologisiin ja eettisiin kysymyksiin erityisesti suomalaisen nuorisotutkimuksen näkökulmasta.

Tyttötutkimusverkosto

Tyttötutkimusverkosto on nuorisotutkimusseuran alaisuudessa toimiva itsenäinen alaverkosto. Se on perustettu vuonna 2006.

Tyttötutkimusverkoston tavoitteena on koota yhteen eri alojen feministisesti suuntautuneita tyttötutkijoita sekä muita tyttötutkimuksesta kiinnostuneita toimijoita, kartoittaa ja seurata suomalaista tyttötutkimusta, edistää tyttötutkimuksellista opetusta ja tietämystä sekä tehdä näkyväksi tyttötutkimuksen merkitystä sekä yliopistoissa että niiden ulkopuolella.

Verkosto järjestää muun muassa tutkijatapaamisia ja tyttötutkimusaiheisia työryhmiä sekä tekee yhteistyötä pohjoismaisen tyttötutkimusverkoston FlickForsk!:n kanssa.

Hiphop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet ‑tutkimusverkosto

Nuorisotutkimusverkoston itsenäisenä alaverkostona toimiva Hiphop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet tutkimusverkosto perustettiin syksyllä 2014. Verkoston tarkoituksena on tarjota keskustelu- ja kokoontumisfoorumi poikkitieteiselle hiphop-tutkimuksen tutkijajoukolle opintojen ja uran vaiheesta riippumatta. Verkosto järjestää mm. seminaareja sekä kokoaa ja kartoittaa Suomessa tehtävää hiphop-tutkimusta. Verkoston ensimmäinen antologia "Hiphop Suomessa: Puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä" julkaistiin keväällä 2019.

Verkoston yhteistyökumppaneita ovat European Hiphop Studies Network sekä pohjoismainen hiphop-tutkimuksen verkosto, Tutkimusyhdistys Suoni ry, Musiikkiarkisto, International Institute for Popular Culture, Taideyliopiston Historiafoorumi sekä Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto (MuToVe).

Laadullisen nuoriin kohdistuvan seurantatutkimuksen pohjoismainen yhteistyöverkosto Nord-Lys

Pohjoismaisen yhtesityöverkoston tavoitteena on käydä tieteellistä keskustelua seuranta-asetelmaan perustuvasta laadullisesta nuorisotutkimuksesta sekä tarjota kokoontumisfoorumi aiheen parissa työskenteleville tutkijoille. Katso lisää Nord-Lys -verkoston englanninkielisiltä sivuilta.