Tutkimusohjelma 2008–2010

Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -tutkimusohjelman tavoitteena on selvittää nuorten vapaa-ajan nykypiirteitä ja käytäntöjä Suomessa. Vapaa-aikaa lähestytään organisoidun toiminnan sekä nuorten omaehtoisen toiminnan näkökulmista.

Tarkastelussa vapaa-ajan suhde nuorten hyvinvointiin

Hanke tuottaa uutta empiiristä ja teoreettista tietoa nuorten vapaa-ajanvieton erityispiirteistä sekä nuorisotyöllisistä haasteista. Tutkimusohjelma lähestyy nuorten hyvinvointia "toisin silmin". Perinteisesti nuorten hyvinvointia on tarkasteltu pitkälti koulutuksen, työmarkkinoiden ja perheen konteksteissa. Fokusoimalla vapaa-ajan kenttään tutkimusohjelma pyrkii nostamaan esiin ne nuorten hyvinvointia rakentavat tekijät, kuten yhteisöllisyyden ja ystävyyssuhteet, jotka eivät kiinnity formaaleihin nuoruuden instituutioihin.

Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia aineistoja ja metodeja. Vuosi 2010 on hankkeen päätösvuosi.

Tutkimuskysymykset

Hankkeessa selvitetään millä tavoin vapaa-aika määrittää nuorten hyvinvointia, ja mikä tehtävä sillä on nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä tai ongelmiin puuttumisessa:

 • Mikä on vapaa-ajan merkitys nuorten elämänkulun, kasvamisen, oppimisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen vs. syrjään jäämisen näkökulmista?
 • Miten nuorten ryhmä- ja ystävyyssuhteet tänä päivänä rakentuvat nuorten vapaa-ajan kentillä (fyysisesti ja virtuaalisesti)?
 • Mikä on nuorisotyön merkitys ja arvo nuorten sosiaalisten verkostojen, nuorisokulttuurien, yhteisöllisyyden ja ystävyyssuhteiden rakentumisen ja muuttumisen kannalta?
 • Entä miten nuorten organisoituja vapaa-ajan palveluja voidaan arvioida nuorten omien tarpeiden ja toiveiden näkökulmista?

Tutkimusohjelmassa pohditaan myös, miten nuorten vapaa-aika määrittyy poikkihallinnollisessa nuorisopoliittisessa strategiatyössä, ja mikä käytännön merkitys sillä on nuorten sekä nuorisotyön arjen kannalta.

Tutkimusohjelma on jatkoa Nuorisotyön ja kansalaistoiminnan identiteetit -tutkimusohjelmalle (2005-2007), jossa nuorisotyön tutkimusta lähestyttiin erityisesti ammatillisesta ja menetelmien näkökulmasta.

Tutkimusohjelman osahankkeet

 • Nuorten vapaa-aika, sosiaaliset suhteet ja elämäntapaisuus. VTT, dos. Tarja Tolonen.
 • Nuorten yhteiskuntapudokkaiden elämäntilanteen tilastollinen analyysi. VTM Laura Kestilä.
 • Nuorisotoimi lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjelmaprosesseissa. VTT Mirja Määttä.
 • Kaupallisuus ja nuorisotyö virtuaaliyhteisöissä. KTM Jani Merikivi. 

Tutkimusohjelman yhteistyöhankkeet

 • Mahdollisia ja todennäköisiä tulevaisuuksia? Huono-osaisten nuorten siirtymät aikuisuuteen. VTT Sanna Aaltonen.
 • Kunnallisen nuorisotyön vaikuttavuus nuorten näkökulmasta. FT Anu Gretschel.
 • Erikseen vai yhdessä toimimista - monikulttuurillisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo nuorisotoiminnassa. FM Veronika Honkasalo.
 • Nuoret taiteen tekijöinä.Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä. FT, dos. Sirkku Kotilainen.
 • Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet hallintojohtoisessa ja ruohonjuuritason prosesseissa: vertailututkimus EU:n nuorisopoliittisesta kokouksesta ja Maailman sosiaalifoorumin nuorisoleiristä. VTM Sofia Laine.

Vuosi 2010 oli ohjelman viimeinen vuosi. Hankkeen viiden osahankkeen tuloksia julkaistiin tieteellisinä artikkeleina kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa ja lehdissä sekä vuonna 2011 ilmestyneessä nuorten vapaa-aikaa ja sen tutkimista pohtivassa tutkimusantologiassa Annettu, otettu, itsetehty – Nuorten vapaa-aika tänään.