Kirjoittajakutsu Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -teokseen

Abstraktien jättölomakkeelle>>

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta kutsuu tutkijoita tarjoamaan artikkeleita lasten ja nuorten tutkimuksen eettisiä kysymyksiä tarkastelevaan teokseen

 

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta on käynnistänyt kirjahankkeen, jossa tarkastellaan ajankohtaisia lasten ja nuorten tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja haasteita. Teokseen toivotaan sekä teoreettisempia tutkimusetiikan kysymyksiä pohtivia artikkeleita, tutkimuksen lainsäädännöllisiä ja kulttuurisia reunaehtoja pohtivia artikkeleita, eri tutkimusmenetelmiin, aineistoihin tai lähestymistapoihin liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä pohtivia artikkeleita että empiirisiin tapaustutkimuksiin perustuvia tutkimusartikkeleita. Olennaista on, että artikkelit keskittyvät nimenomaan tutkimuseettisiin kysymyksiin ja lasten ja nuorten tutkimukseen. Monitieteiseen teokseen toivotaan mahdollisimman monipuolisesti eri tieteenaloja ja eri-ikäisten lasten ja nuorten tutkimusta edustavia artikkeleita. Artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin.

 

Ajankohtaisia teemoja

Vaikka lasten ja nuorten tutkimus sisältää monia tieteenalakohtaisia käytäntöjä, muun muassa kansainvälisestä yhteistyöstä ja julkaisukäytännöistä johtuen eri tieteenaloja yhdistää lisääntynyt tarve tutkimushankkeiden eettiseen ennakkoarviointiin. Tutkimuksen rahoittajat kannustavat tutkimusaineiston jatkokäyttöön ja avoimuuteen. Myös uusiin digitaalisiin tutkimusmenetelmiin, visuaalisiin aineistoihin ja aineistonhallintaan liittyvät kysymykset puhuttavat eri tieteenaloilla. Esimerkiksi nämä tutkimuskäytäntöihin liittyvät ajankohtaiset teemat sisältävät erityisiä eettisiä kysymyksiä, joista tutkijayhteisöissä käydään juuri nyt aktiivista keskustelua. Tämän teoksen on tarkoitus koota ajankohtaista keskustelua yhteen ja tarjota tukea sekä yksittäisille tutkijoille että tutkimusryhmille eettisten kysymysten pohdintaan. 

Tutkimusetiikka ymmärretään kirjassa laajasti. Emme määrittele tutkimusetiikkaa pelkästään tutkimusta ohjaavaksi normatiiviseksi koodistoksi, vaan toivomme, että kirjaan tarjottavissa artikkeleissa käsitellään laajasti myös tutkimusprosessin eri vaiheisiin, kuten erilaisiin aineistoihin, metodeihin, tutkimuksen julkaisemiseen tai tutkijan ja tutkittavien lasten ja nuorten välisiin suhteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

 

Jatkoa Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -teokselle (2010)

Vuonna 2010 julkaistiin Nuorisotutkimusverkoston ja Lapsuudentutkimuksen verkoston yhteistyönä syntynyt Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -kokoelmateos, jonka toimittivat Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen ja Kaisa Vehkalahti. Teoksen julkaisi  Nuorisotutkimusseura. Artikkelikokoelma oli ensimmäinen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohtinut yleisteos, ja se on ollut suosittu opetuskäytössä.

Teos kokosi yhteen sekä lääketieteellis-psykologiseen teoriaperinteeseen kiinnittyvän lapsitutkimuksen, yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksellisesti painottuvan lapsuudentutkimuksen että monitieteisen nuorisotutkimuksen piirissä käytyä tutkimuseettistä keskustelua. Kirjassa käsiteltiin sekä tutkimusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettistä koodistoa että tutkijoiden kentältä esiin nostamia näkökulmia lapsiin ja nuoriin liittyvistä tutkimuseettisistä erityiskysymyksistä. Kirjassa pohdittiin tutkimusaiheen ja näkökulman valintaa, kentällä toimimisen käytäntöjä ja moraalisia valintoja, tutkittavien ja tutkijan välistä suhdetta, tutkimusaineiston ja tulosten tuottamisen prosessia sekä tulosten julkaisuun ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Teoksen julkaisemisen jälkeen tutkimuseettisissä kysymyksissä on tapahtunut paljon. Esimerkiksi ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin käytännöt ovat vakiintuneet ja korkeakoulujen tutkimuslaitosten yhteyteen on perustettu eettisiä toimikuntia. Uudessa teoksessa on tarkoitus sekä päivittää näitä tutkimuksen toteuttamisen reunaehtoja, että tuottaa uutta tietoa niistä ajankohtaisista kysymyksistä ja näkökulmista, joita on noussut esiin edellisen kirjan julkaisun jälkeen. 

 

Kenelle teos on suunnattu

Vuonna 2010 julkaistun teoksen tapaan uusi kokoelma on suunnattu laajasti tutkijoille, kouluttajille ja opiskelijoille. Teos soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Teos julkaistaan sähköisessä muodossa ja/tai rinnakkain painetussa ja sähköisessä muodossa. Tällä halutaan varmistaa, että teos on mahdollisimman helposti laajan lukijakunnan (esim. opiskelijat) saavutettavissa.

 

Artikkeliehdotukset

Pyydämme lähettämään 5.6.2017 mennessä 1–2 liuskan (max 8000 merkkiä) tiivistelmän on-line lomakkeella. Abstraktista tulee käydä ilmi artikkelin otsikko, aihe, näkökulma, aineisto ja keskeiset johtopäätökset. Lisäksi pyydämme lyhyttä kirjoittajaesittelyä: kuka ja mistä olet, ja mitä olet aiemmin julkaissut aihepiiristä.

 

Teoksen alustava aikataulu

  • 5.6. Artikkeliehdotukset toimittajille
  • 30.9. Päätökset teokseen otettavista artikkeleista
  • 31.1. Artikkeleiden ensimmäiset versiot toimittajille
  • Referee-kierros ja artikkeleiden viimeistely keväällä 2018
  • Teos julkaistaan talvella 2018–2019
     

Lisätietoa ja yhteydenotot

Toimittajat Kaisa Vehkalahti ja Niina Rutanen 

niina.a.rutanen(@)jyu.fi 

kaisa.vehkalahti(@)nuorisotutkimus.fi

 

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta

Nuorisotutkimusseura

Lapsuudentutkimuksen seura