Lotta Haikkola

Lotta Haikkola

Akatemiatutkija

VTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 4165 300

Esittely

Olen tehnyt pitkään tutkimusta nuorisotutkimuksen parissa. Erityisalueitani ovat työ ja työttömyys ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset, maahanmuutto ja yhteiskunnan rodullistetut rajat sekä hyvinvointipalvelujen etnografinen tutkimus. Väittelin tohtoriksi Helsingin yliopistosta sosiologian oppiaineesta vuonna 2012. 

Olen työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa vuodesta 2018 lähtien, ensin tutkijatohtorina nuorten rikoksentekijöiden palvelujärjestelmää käsittelevässä tutkimuksessa, sitten määräaikaisena tutkimuspäälliikönä ja nyt akatemiatutkijana (2020-2025). Siirryin verkostoon Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineesta, jossa työskentelin nuoria työttömiä työllisyys- ja kotouttamispalveluissa tutkivassa hankkeessa. Tätä ennen työskentelin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella osana etnisten ryhmien hyvinvointi- ja terveyseroja tutkivaa hanketta.

Tutkimuksellani on ollut kaksi kohdetta: Tutkin työelämää nuorten näkökulmasta. Empiirisenä tutkimuskenttänä on työ logistiikkasektorilla eli varastoissa ja jakelussa. Tutkimuksessani tutkin sekä logistiikkatyön käytäntöjä ja arvontuotantoa että nuorten miesten työidentiteettejä, työetiikkaa ja erilaisia rajanvetoja ja käsityksiä kunnollisuudesta. Tätä ennen olen tutkinut nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen sosiaalipoliittista hallintaa eli aktivointia ja vastikkeellista sosiaaliturvaa. Olen kiinnostunut siitä, miten sosiaalipolitiikka ja palvelut muokkaavat marginaalien nuoruutta. Samalla käsittelen kysymyksiä uusliberalismista sekä talouspolitiikan oppina että hallinnan muotona.

Tutkimusotteeni on etnografinen, eli osallistun havainnoiden kulloisenkin tutkimuskohteen toimintaan ja arkeen.

Lisäksi asiantutemukseni kattaa maahanmuuton, etnisyyden ja niin sanotun toisen sukupolven. Olen kiinnostunut etnisistä suhteista ja identiteettipolitiikasta. Näkökulmassani identiteettikysymysten kautta pääsee käsiksi kysymyksin ryhmärajoista, muuttuvastas suomalaisuudesta ja vallasta. Lisäksi olen tutkinut etnisten ryhmien terveys-ja hyvinvointieroja ja maahanmuuttajien lasten siteitä vanhempiensa lähtömaihin.

Nuorisotutkimusverkostossa kuulun tutkimuksen johtoryhmään. Ennen nykyistä akatemiatutkijan tointani vastasin tutkimushallinnollisista asioista yhdessä tutkimusjohtajan kanssa. Toimitin vuoden 2019 Nuorisobaromterin yhdessä Sami Myllyniemen kanssa ja vastasin Nuorten elinolot -vuosikirjan prosessista.

Tutkimuksen kentällä minua kiinnostaa myös julkaiseminen ja tieteen popularisointi. Olin Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja kaudella 2017-2019. Lehden päätoimittajan pyrkimykseni oli tehdä laadukasta lehteä ja tarjota kanava, jolla voi kehittää vireää suomalaista nuorisotutkimusta.

Lisäksi olen Ilmiö - sosiologinen media kaikille verkkolehden perustaja ja päätoimittaja. Näen, että tutkimustiedon on oltava kaikkien kiinnostuneiden saatavilla helposti ja ymmärrettävästi. Ilmiö palvelee tätä tarkoitusta ja tarjoilee kiinnostavaa luettavaa kaikille yhteiskunnasta kiinnostuneille. Ilmiön tavoite on tutustuttaa lukijansa sosiologisen ihmettelyn mahdollisuuteen.

Olen toiminut valtion nuorisoneuvoston asiantuntijajäsenenä 2019-2020. Lisäksi olen toiminut Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (Etmu) puheenjohtajana ja Nordic Migration Research -verkoston hallituksen jäsenenä. Kuulun Helsingin kaupungin nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon (NOP-verkosto) ja olen rikoksentorjuntaneuvoston jäsen.

Orcid: 0000-0002-1999-9147

 

Uusimmat julkaisut

Kirjat ja raportit

Myllyniemi, S & Haikkola, L (2020) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriminiteriö & Valtion nuorisoneuvosto. https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/

Haikkola, Lotta, Hästback, Noora ja Pekkarinen Elina (toim.) (2019) Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-737-6

Artikkelit

Haikkola, Lotta (2020) Classed and gendered transitions in youth activation: the case of Finnish youth employment services. Journal of Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1715358

Paju, Elina, Näre, Lena, Krivonos, Daria & Haikkola, Lotta (2019) Human capitalisation in activation: Investing in the bodies, selves and skills of unemployed youth in Finland. European Journal of Cultural and Political Sociology. DOI: 10.1080/23254823.2019.1689834

Muut

Haikkola, Lotta & Hästbacka, Noora (2019) Nuorten rikoksiin vastataan varhaisella puuttumisella. Haaste 2/2019

Haikkola, Lotta ja Saikkonen Paula (2019) Sosiaaliturvan on huomioitava nuorten elämäntilanteiden vaihtelevuus. https://blogi.thl.fi/sosiaaliturvan-on-huomioitava-nuorten-elamantilanteiden-vaihtelevuus/

Kaikki julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Haikkola, Lotta (2018) Shaping activation policy at the street level: governing inactivity in youth employment services. Acta Sociologica DOI: https://doi.org/10.1177/000169931878434

Haikkola, Lotta, Näre, Lena & Lähteenmaa Jaana (2017) Tunnistamisen institutionaaliset kontekstit. Nuoret työttömät aktivointitoimenpiteissä. Aaltonen, Sanna & Kivijärvi Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 53–78.

Kullman, Kim, Strandell, Harriet & Haikkola, L. (2012) Lapsuuden muuttuvat tilat. Näkökulmia lapsuuteen 2000-luvulla. In Strandell, H., Haikkola, L. ja Kullman, K. (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino, 9–26.

Haikkola, Lotta (2012) Monta paikkaa – Maahanmuuttajataustaiset lapset, vierailut kotimaahan ja kosmopoliittisuus. Strandell, Harriet., Haikkola, Lotta & Kullman, Kim (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino: 207–233.

Haikkola Lotta (2011) Making connections – Second generation children and the Transnational field of relations. Journal of Ethnic and Migration Studies 37(8), 1201–1217. Doi: https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.590925

Haikkola, Lotta (2011) Transnational and local negotiations of identity. Experiences from second generation young people in Finland. Nordic Journal of Migration Studies 1 (3), 156–165. Saatavissa:
DOI: https://doi.org/10.2478/v10202-011-0019-8

Lotta (2010) Etnisyys, suomalaisuus ja ulkomaalaisuus toisen sukupolven luokitteluissa. In Martikainen, T. & Haikkola, L. (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: SKS, 219–238.

Sotkasiira, Tiina, Haikkola, Lotta & Horelli, Liisa (2009) Building towards effective participation. A learning-based network approach to youth participation. In Percy-Smith, B. and Thomas, N. (toim.) A Handbook of Children’s Participation: perspectives from theory and practice. London: Routledge, 174–183.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit

Turjanmaa, E & Haikkola, L (2020) Sukupolvet. In Martikainen T & Pitkänen P (eds) Muuttoliikkeiden vuosisata. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 51–59. https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/06/j37www.pdf

Sotkasiira, Tiina, Haikkola, Lotta & Davudova-Minguet, Olga (2018) Tietolaatikko 1. Kriittinen muuttoliikejournalismi marginaalista valtavirtaan. Mari K. niemi & Topi Houni (toim.) Media & populismi. Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino, 173–176.

Haikkola, Lotta & Sotkasiira, Tiina (2017) Työvoimapalvelut työmarkkinapolkujen muokkaajina - esimerkkinä tapaustutkimukset kotouttamisen kentällä. Yhteiskuntapolitiikka 82(6), 715–721.

Haikkola. Lotta, Näre, Lena, Creutz-Sundblom, Karin & Sotkasiira, Tiina (2017) Monimuotoinen satavuotias Suomi – Muuttoliike vahvistaa hyvinvoivaa kuntaa. Tulevaisuuden kunta. Helsinki: Kuntaliitto.

Haikkola, Lotta (2014) Tutkijat yhteiskunnallisina toimijoina. Akateemista vapautta, hallinnon tukemista vai julkista riistaa? In Haikkola, L, Pyrhönen, N, Pentikäinen, M & Pauha T (toim.) Ulos kammioista! Muuttoliikkeen ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Helsinki: Etmu, 9–46

Horelli, L., Sotkasiira, T. & Haikkola, L. (2004): Nuoret uuden osallistumiskulttuurin tienraivaajina. In Paakkunainen, Kari (ed.) Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Helsinki: Nuorisotutkimusaeura & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Suomen Kuntaliitto, 135–144.

Haikkola, Lotta (2005) Kunnon kansalaisia: nuoret, ikä ja osallistuminen. Aapola, S & Ketokivi, Kaisa (toim.) Polkuja ja poikkeamia - aikuisuutta etsimässä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 138–166.

Toimitetut teokset

Haikkola, L, Pyrhönen, N, Pentikäinen, M & Pauha T (toim) (2014) Ulos kammioista! Muuttoliikkeen ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Helsinki: Etmu

Wikström, K. & Haikkola, L. & Laatikainen, T. (toim) (2014). Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi – Tutkimus  pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista. Työpaperi 17. Helsinki: THL

Strandell, Harriet, Haikkola, Lotta. & Kullman, Kim (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino.

Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (tom.) (2010) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: SKS.

Muita tekstejä

Haikkola, L (2019) Pääkirjoitus: Nuorisotutkimuksen ydin löytyy lehden historiaa tarkastelemalla.  Nuorisotutkimus 37 (3-4), 1–3

Haikkola, Lotta (2019) Nuorisotutkimuksellinen poikatutkimus nousussa. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus 37, 1–3

Haikkola, Lotta & Peltola, Marja (2018) Move-testi kasaa lapsille vastuuta omasta liikkumisestaan – ja ohittaa koulujen vertailukulttuurin, jossa urheilusuorituksilla on väliä. Ilmiö - soiologinen media kaikille

Sotkasiira, Tiina, Haikkola, Lotta & Davudova-Minguet, Olga (2018) Tietolaatikko 1. Kriittinen muuttoliikejournalismi marginaalista valtavirtaan. Mari K. niemi & Topi Houni (toim.) Media & populismi. Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino, 173–176.

Haikkola, Lotta (2018) Nuoret ja tulevaisuususko kyselyissä ja etnografisessa tutkimuksessa. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus 2/2018

Haikkola, Lotta (2018) Koulu edelläkävijänä. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus 1/2018.

Haikkola. Lotta (2017) Nuorisotutkimuslehti uudelle kaudelle. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus 3/2017

Haikkola, Lotta (2015) Aktivointipolitiikan jäljet. Nuoret asiakkaat työvoimatoimistossa. Sosiologia-lehden blogi

Haikkola, Lotta (2014) Epämääräinen puhe ”syrjäytyvistä maahanmuuttajanuorista” ei auta nuoria. Gretschel, A, Paakkunainen, Kari, Souto, Anne-Mari, Suurpää, Leena (toim) Nuorisotakuun arki ja politiikka, 43–46.

Haikkola, Lotta (2014) Maahanmuuttajataustaisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista on kertymässä uutta tietoa. Lapsiasiainvaltuutetun vuosikirja.

Väitöskirja

Haikkola, Lotta (2012) Monipaikkainen nuoruus. Toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit. Sosiologian väitöskirja. Väitöskirjan yhteenvetoartikkeli on luettavissa tästä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7658-9-6

 

Päätoimittajuudet ja toimituskunnan jäsenyydet

1. Päätoimittaja, Nuorisotutkimus (2017-2018 ja 2019-2020)

2. Toimituskunnan jäsen, Nuorisotutkmus (2015-2016)

3. Perustaja, päätoimittaja ja kehityspäällikkö Ilmiö - sosiologinen media kaikille

4. Päätoimittaja, Etmu-blogi (nykyisin Liikkeessä yli rajojen) (2011-2014)

Tieteelliset luottamustehtävät

1. Asiantuntijaryhmän jäsen hankkessa Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa, Helsingin yliopstio, PI dosentti Johannes Kananen (2018–2019)

2. Monet-THL:n monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmän jäsen(2017-)

2. Hallituksen jäsen (1.1.2018–30.4.2018), Nuorisotutkimusseura (siirtyminen Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston palvelukseen)

3. Puheenjohtaja (2014–2016) Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura Etmu ry

4. Varapuheenjohtaja (2011, 2013), hallituksen jäsen (2009–2011), Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura Etmu ry.

5. Hallituksen jäsen (2015–2018) Nordic Migration Research

Muut luottamustoimet

1. Valtion nuorisoneuvosto, asiantuntijajäsen (1.1.2019-)

2. Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkoston jäsen (2019-)

2. Allegra Lab Helsinki, hallituksen jäsen

3. Ohjausryhmän jäsen (2015–2017), Kotouttamisen osaamiskeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö

4. Ohjausryhmän jäsen (2015–2017), Teematietosivusto kotoutumisen seurantaan -hanke, THL

 

Hankkeet