Jenni Lahtinen

Jenni Lahtinen

Tutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5395

Esittely

Työskentelen parhaillaan tutkijana Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeessa (2019-2021), jossa kehitetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kytketään ne osaksi uraohjausta. Hankkeen taustalla on kysymys segregaatiosta eli koulutus- ja ammatinvalintojen vahvasta sukupuolittumisesta nais- ja miesenemmistöisille aloille. Eriytyminen miesten ja naisten aloihin näkyy muun muassa mies- ja naisenemmistöisten alojen palkkaeroina sekä miesten ja naisten erilaisina urapolkuina. Avainasemassa segragaation purkamisessa ovat ohjaajat ja opettajat, joiden kanssa opiskelija tai asiakas pohtii opintojaan ja uraansa eri koulutusasteilla sekä erilaisissa ohjauspalveluissa. Potentiaali-hankkeessa kartoitetaan ohjauksen ongelmakohtia ja kehitetään työskentelymenetelmiä ja välineitä, joiden avulla segregaatiota ylläpitäviä ajatusmalleja ja toimintatapoja on mahdollista purkaa.

Lisäksi aloittelen ammatilliseen koulutukseen keskittyvää väitöstutkimusta Helsingin yliopistossa sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa.

 

Lahtinen, Jenni (toim.) (2019) ”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Purkutalkoot -hankkeen loppuraportin luonnoshttps://drive.google.com/file/d/14Zf9J3H9NK9ATKSZ8fViMvcXn4eEoB-y/view

Hoikkala, Tommi & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni (2019) Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat – mitkä mekanismit tuottavat epätyypillisiä valintoja? Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta. Policy Brief 14/2019. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=31901

Lahtinen, Jenni & Tanhua Inkeri (2019) Sukupuolittuneet ammattikäsitykset yksi ammatillisen segregaation syy. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan blogi: Tieto käyttöön! https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/sukupuolittuneet-ammattikasitykset-yksi-ammatillisen-segregaation-syy.

Lahtinen, Jenni (2018) ”Ehkä se yhdessäolo ja puhuminen ja niinku kuunteleminen” Osallisuutta ja vuorovaikutussuhteita tukevia kohtaamisia lastenkotien retkillä. Teoksessa Päivi Petrelius & Pia Eriksson (toim.) Uudistuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Helsinki: Terveyden ja hvinvoinnin laitos. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen Jenni & Wrede-Jäntti, Matilda (2018) Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Nuorisotutkimus 36(3), 57–75.

Moisio, Jenni (2018) Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 203. Saatavilla: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/2018_moisio_kohtaamisia_verkko.pdf

Peltola, Marja & Moisio, Jenni (2017) Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 190. Saatavissa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aanettomyytta_palvelukentilla.pdf.

Moisio, Jenni & Gissler, Mika & Haapakorva, Pasi & Myllyniemi Sami (2016) Lasten ja nuorten muuttoliike tilastoissa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 17–50. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7175-19-4.

Moisio, Jenni (2016b) Kahden vuoden ihanne. Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 2016 (8). Helsinki: Väestöliitto. Saatavissa: https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/1a40e949a328cd9d99454fa17c1fca72/1479817035/application/pdf/5921043/Kahden%20vuoden%20ihanne_ty%C3%B6paperi_Moisio.pdf.

Moisio, Jenni (2016a) Kahden vuoden paradigma ja muita näkemyksiä – Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163857.

Hankkeet