Jenni Lahtinen.

Jenni Lahtinen

Tutkija

VTM, tohtorikoulutettava

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5395

Esittely

Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineesta vuonna 2016, jossa olen nykyisin myös jatko-opiskelijana. Nuorisotutkimusverkostossa olen työskennellyt valmistumisvuodesta lähtien erilaisissa tutkimus- ja koordinointiehtävissä. Väitöstyöni liittyy ammattiin opiskeleviin nuoriin.

Nykyisen tutkijapestini pääpaino on Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeessa (2019-2021), jossa kehitetään sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Lisäksi olen mukana tutkimuksessa, jossa tarkastellaan nuorten arjen sujumista koronapandemian ensimmäisen puolen vuoden aikana ja sitä, miten palvelut ovat tukeneet nuorten arkea.

Muita teemoja, joiden parissa työskentelen ja olen työskennellyt ovat nuorten koulutusvalinnat, urapolkujen sukupuolen mukainen eriytyminen, lastensuojelun osallisuuden kysymykset, nuoret ja kaupunkitila sekä nuorten palvelukokemukset. 

Vertaisarvioidut artikkelit

Lahtinen, Jenni & Pekkarinen, Elina (2020) Yhteensointuvia ja epävireisiä kohtaamisia. Tutkimus osallisuudesta ja lastenkotien retkistä. Yhteiskuntapolitiikka 85(2), 157-167. 

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen Jenni & Wrede-Jäntti, Matilda (2018) Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Nuorisotutkimus 36(3), 57–75.

Moisio, Jenni & Gissler, Mika & Haapakorva, Pasi & Myllyniemi Sami (2016) Lasten ja nuorten muuttoliike tilastoissa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 17–50. 

Tieteelliset kirjoitukset ja tutkimusraportit

Malm, Karla & Lahtinen, Jenni & Hästbacka, Noora (2021) Nuorisotutkimuksen ja -toimialan välinen vuoropuhelu kehittämishankkeissa: yllätyksiä, yhteentörmäyksiä ja yhteistyötä. Nuorisotutkimusverkoston Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 16.4.2021.)

Lahtinen, Jenni & Lauronen, Tina & Murto, Virve (2021) Sukupuolirajoja ylittäviä koulutusvalintoja ja eriytyviä urapolkuja – Tutkimus korkeakoulutuksen sukupuolittuneisuudesta Eurostudent VII aineistossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:23. 

Lahtinen, Jenni & Myllyniemi Sami (2021) Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 16.2.2021.)

Lahtinen, Jenni & Haikkola, Lotta & Kauppinen, Eila (2021) ”Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa, yksinäisyys oli huono puoli” – Nuorten kokemukset etäopetuksesta korona-ajan alussa. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 26.1.2021.)

Lahtinen, Jenni & Haikkola, Lotta (2021) Nuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 26.1.2021.)

Kauppinen, Eila & Kiilakoski, Tomi & Lahtinen, Jenni (2020) Nuorisotyötä koronan aikaan. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 15.12.2020.)

Lahtinen, Jenni & Salasuo, Mikko (2020) ”Harrastusten keskeytyminen harmitti.” Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana: vapaa-aika ja harrastaminen. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. (Ilmestynyt 24.11.2020.)

Lammi-Taskula, Johanna & Klemetti, Reija & Heino, Tarja & Hietanen-Peltola, Marke & Paju, Petri & Sarkia, Aino & Lahtinen, Jenni (2020) 2.5 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Teoksessa Laura Kestilä & Vuokko Härmä & Pekka Rissanen (toim.) Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Asiantuntija-arvio, syksy 2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 14/2020, 46–55.

Suomalainen, Aino & Sarasjärvi, Kiira & Lahtinen, Jenni (2019) Opiskelijan kaupunki 2019. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. 

Lahtinen, Jenni (toim.) (2019) ”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 2019:68. 

Lahtinen, Jenni (2018) ”Ehkä se yhdessäolo ja puhuminen ja niinku kuunteleminen” Osallisuutta ja vuorovaikutussuhteita tukevia kohtaamisia lastenkotien retkillä. Teoksessa Päivi Petrelius & Pia Eriksson (toim.) Uudistuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Helsinki: Terveyden ja hvinvoinnin laitos, 24-32. 

Moisio, Jenni (2018) Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 203. 

Peltola, Marja & Moisio, Jenni (2017) Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 190. 

Moisio, Jenni (2016b) Kahden vuoden ihanne. Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 2016 (8). Helsinki: Väestöliitto.

Yleistajuiset tieteelliset kirjoitukset

Souto, Anne-Mari & Lahtinen, Jenni (2021) Uusintaako yhteishaku työmarkkinoiden segregaatiota? Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynty 2.2.2021.)

Lahtinen, Jenni (2020) ”Et sitten istuttiin Teamsissa suunnilleen koko päivä.” Ammattilaisten kokemuksia etäohjauksesta ja -opetuksesta koronan aikaan. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynty 27.11.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään ohjauksessa ja opetuksessa? Ammattilaiset kertovat. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynyt 29.10.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Koulu ei ole vapaa sukupuoliroolistereotypioista, mutta vuorovaikutustilanteet mahdollistavat myös stereotypioiden purkamista. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynyt 28.5.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Urapolkujen sukupuolittumista on purettu lukuisissa kehittämishankkeissa – lähes tuloksetta. Voisiko hankkeiden systemaattisempi arviointi lisätä toimien vaikuttavuutta? Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynty 8.4.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Stereotypioita purkava ohjaus vaatii ymmärrystä siitä, miten nuoret tekevät koulutusvalintojaan. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynyt 13.3.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liitettyjen ennakkokäsitysten kriittinen tarkastelu jakaa aiempia kehittämishankkeita. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynyt 13.3.2020.)

Lahtinen, Jenni (2020) Ohjauksen tulee purkaa koulutusvalintoihin vaikuttavia stereotypioita. Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynyt 13.3.2020.)

Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka (2020) Tasa-arvon mallimaan sitkeä sukupuolierottelu. Ilmiö - sosiologinen media kaikille.

Lahtinen, Jenni & Hoikkala, Tommi & Aapola-Kari, Sinikka (2019) ”Mikä ois mun juttu” – Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat ja sukupuolittuneet polut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Policy Brief 26/2019. 

Hoikkala, Tommi & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni (2019) Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat – mitkä mekanismit tuottavat epätyypillisiä valintoja? Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta. Policy Brief 14/2019. 

Lahtinen, Jenni & Tanhua Inkeri (2019) Sukupuolittuneet ammattikäsitykset yksi ammatillisen segregaation syy. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan blogi: Tieto käyttöön! 

Opinnäytteeet

Moisio, Jenni (2016a) Kahden vuoden paradigma ja muita näkemyksiä – Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Muut artikkelit

Lahtinen, Jenni (2021) Sukupuolittuneet ammatit ja urapolut: biologiaa vai opittua? Potentiaali-hankkeen verkkosivut. (Ilmestynty 22.1.2021.)

Lahtinen, Jenni (2020) Kreisit biitsibileet, joissa muut bailaa paremmin. Kiipeily 1/20, 49.

Nuorisotutkimusseuran sihteeri (01/2020-).

Hankkeet