Anu Gretschel

Anu Gretschel

Erikoistutkija

FT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 516 9189

Esittely

Työskentelen Nuorisotutkimusverkostossa erikoistutkijana. Päämissioni on tutkimuksen avulla muokata yhteiskunnasta ja sen palveluista nuorten tarpeita vastaavia yhteistyössä nuorten ja nuorten kanssa työskentelevien kanssa. Useissa tutkimushankkeissani myös päättäjät osallistuvat keskusteluihin. Päättäjät ovat avainasemassa, jotta tutkimuksissa esille nousseet nuorten näkemykset myös vaikuttaisivat päivänpoliittisiin päätöksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Vuonna 2021 on useita tutkimushankkeita. Lounais-Suomen Aluehallintoviraston rahoittamana avoin nuorisotyö on saamassa monitahoarvioinnin periaatteita noudattavan arviointivälineen. Huomiota kiinnitetään niin palvelun käyttöasteeseen, siihen kuinka palvelut vastaavat tarpeisiin, nuorten tyytyväisyyteen ja kokemuksiin vaikutuksista sekä yhdenvertaisuuskartoituksen tuloksiin. Tämä on juuri edellä mainitun kaltainen hanke, jossa myös päätöksentekijät ovat mukana.

Alkuvuonna olen mukana tuottamassa materiaalia nuorisotyöntekijöille Osaamiskeskus Kanuunassa liittyen nuorten itsenäistymiseen. Koottava tieto on palveluja, oppimateriaaleja, yhteiskunnan toimintamallien avausta mutta myös kehittämistarpeiden esille tuontia. Nuorisotyöntekijöillä on taitoa kohdata nuoria myönteisesti ja tätä materiaalissa myös halutaan vahvistaa. 

Oikeusministeriön tilaama Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke selvittää, millaisia hankkeita ja hyviä käytänteitä Suomesta löytyy, mitä puuttuu ja miten kannattaisi edetä. Nuorisotutkimusverkoston lisäksi hanketta toteutetaan Allianssissa ja Koordinaatissa. Työskentelyssä on mukana myös pohjoissaamen, viittomakielen ja ruotsin kielen taitajia.

Työtehtävistä pisimpään on jatkunut Youth Wiki -tietokannan kirjeenvaihtajana toimiminen Suomen osalta. Tietokanta kuvaa 33 Euroopan maan nuorisopolitiikkaa jatkuvasti päivittyvässä muodossa. Tietoa löytyy esimerkiksi toimista nuorten työllistymisen, hyvinvoinnin, luovan toiminnan tai nuorisotyön laadun kehittämiseksi. Youth Wikiä rahoitetaan Euroopan Unionin Erasmus+ rahoituksella ja opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisella rahoitusosuudella.

 

Uusimmat julkaisut

Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami (2021) Kuulummeko yhteiskuntaan? Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. 

Gretschel, Anu (2020) Lisäävätkö nuorisolain mukaiset monialaiset verkostot päätöksenteon moniäänisyyttä? – diskurssianalyyttinen tarkastelu. Nuorisotutkimus 3/2020, 40–57.

Linkkejä

Researcher profile in English

Profile in Researchgate

Profile in Academia.Edu

Tutkinnot

31.5.1989 ylioppilastutkinto, Kuusamon lukio

18.3.1997 filosofian maisterin tutkinto, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos. Pääaine: soveltava kielitiede. Sivuaineet: Liikuntasuunnittelu- ja hallinto, journalistiikka ja aikuiskasvatus. Pro gradu-tutkielma soveltava kielitiede: Sähköpostiuudisteen diffuusio kunnallisessa työyhteisössä.

Sivulaudatur-työ liikuntasuunnittelu ja -hallinto: Flöjt, Anu (1999) Nuoret ympäristön kehittäjinä. Nuorten Ääni -ryhmien menetelmäopas. Julkaisija: Sisäasiainministeriön Osallisuushanke -katsaus. Helsinki.

17.9.2002 filosofian tohtorin tutkinto, Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Väitöskirjan aihe: Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin.

11.6.2006 opettajan pedagogiset opinnot, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.

Kielitaito

Suomi, englanti ja saksa erinomainen.

Uusimmat julkaisut (Newest publications)

Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami (2021) Kuulummeko yhteiskuntaan? Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. 

Gretschel, Anu (2020) Lisäävätkö nuorisolain mukaiset monialaiset verkostot päätöksenteon moniäänisyyttä? – diskurssianalyyttinen tarkastelu. Nuorisotutkimus 3/2020, 40–57.

Gretschel, Anu (2019) Mittaamattoman arvokasta, nuorten osallisuuden tunne. Teoksessa Satu Hotari (toim.) Osallisuudesta elämään – nuorten ajatuksia osallisuudesta. Virrat: Nuorisokeskus Marttinen, 49-50. 

Gretschel, Anu & Korhonen, Antti (2019) What the European co-operation teach us about the nature of tools used in evaluation of (open) international youth work. International Journal of Open Youth Work, Issue 3, 83-92. 

Gretschel, Anu (2018) Toimintatutkija piuhoja kytkemässä: nuorisotyö nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen areenana. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Tampere: Vastapaino, 261-273.

Cooper, Sue & Gretschel, Anu (2018) Evaluating youth work in its contexts. Teoksessa Pam Alldred, Fin Cullen, Kathy Edwards and Dana Fusco (toim.) SAGE Handbook of Youth Work Practice. Lontoo: Sage, 608–622.

Juha Nieminen & Anu Gretschel (2018) The "Social" in Youth Work: Snapshots of Finnish Youth Work Policy and History. Teoksessa Howard Williamson, Tanya Basarab & Filip Cousseé (eds.) The History of Youth Work in Europe. Youth Work and Social Work. Connections, Disconnections and Reconnections – the Social Dimension of Youth Work, in History and Today. Volume 6. Youth Knowledge #23. . Council of Europe and European Commission, 95-107. 

Gretschel, Anu (2017a) From Groups to a Network – Using the Speech Act Theory in the Development of CSYP Measures in Local Level in Finland. Teoksessa Magda Nico & Marti Taru & Dunja Potočnik & Andrei Salikau (eds.) Needles in haystacks. Finding a way forward for cross-sectoral youth policy. Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the Field of Youth. Bruessel: Council of Europe Publishing, 119–127.

Gretschel, Anu (2017b) Nuorisotyön tarpeellisuutta kuntapäättäjille perustelemassa: ehdotus arvioinnin menetelmäpaketiksi. Teoksessa Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 42 & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 196. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 295–304. 

Anu Gretschel (Ed.) & Tina Cupar & Merle Linno & Tomi Kiilakoski & Noora Hästbacka & Antti Korhonen (2017) Studying the impact of international youth work – Towards developing an evaluation tool for youth centres. Helsinki: Finnish Youth Centres Association. Suomen nuorisokeskusyhdistyksen julkaisuja, 1/2017. Finnish Youth Research Society/Finnish Youth Research Network, Internet Publications 113.

Vuosi 2016

Gretschel, Anu (2016) Nuorisotyön verkko- ja lähipalveluiden arvioinnin kehittäminen. Teoksessa Anu Gretschel, Pirjo Junttila-Vitikka ja Anne Puuronen. Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin, pdf-tiedosto. Verkkojulkaisuja 96. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/-seura, 63–113.

Gretschel, Anu (2016) Hyvin toimiva palvelu takaa vaikutusten syntymistä. Teoksessa Heikki Lauha ja Suvi Tuominen (toim.) Kohti digitaalista nuorisotyötä, pdf-tiedosto. Helsinki: Verke, 74–76.  

Gretschel, Anu & Hästbacka, Noora (2016) Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista, pdf-tiedosto.  Helsinki: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 1/2016 & Nuorisotutkimusverkosto | Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 109.

Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo & Puuronen, Anne (2016) Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin, pdf-tiedosto. Verkkojulkaisuja 96. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/-seura.

Nuorille suunnattujen lähi- ja verkkopalvelujen tila Kainuussa -työpaja, Vanha Vesilaitos, Kajaani 8.2.2016. Kainuun liitto, Kainuu sote -kuntayhtymä ja Nuorisotutkimusseura ry.

Julkaisut 2015

Gretschel, Anu (2015) Nuorisotyö voi kadota nopeasti – Suomi Iso-Britannian jalanjäljissä? Elina Pekkarinen ja Sinikka Aapola-Kari (toim.) "Nuoruus hallitusohjelmassa". Näkökulma. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Gretschel, Anu (2015) Nuorten näkökulma keskiöön. Kolumni Kommentti-verkkokanavalla sarjassa ”Nuorisolaki – mitä on tehtävä" -sarja, 9.2.2015.

Gretschel, Anu (2015) Kooste verkko- ja lähipalveluiden tutkimusosuudessa tuotetuista suosituksista.

Gretschel, Anu (2015) Pienistä vihjeistä pitkä lista eli kuinka suositukset syntyivät. Näkökulma Verken sivulla.

Tärkeitä julkaisuja vuosien varrelta (Important ones during the other years)

Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo (2014) Kokemuksia nuorten Suunta-ohjauksessa verkossa. Helsinki: Sitran selvityksiä 76 & Nuorisotutkimusverkosto/-seura.

Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu (2014) Challenging Structured Participation Opportunities. In Perspectives on Youth: European Youth Partnership Series under the topic “2020 – what do YOU see.” Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth. http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/7110731/Kiilakoski-Gretschel.pdf/32f2bbd6-5eef-480f-9ba8-d5e27d2efb57

Gretschel, Anu & Mulari, Timo (toim.) (2013) Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Helsinki: Allianssi & Nuorisotutkimusverkosto/-seura. http://primapaper.fi/allianssi/muita-julkaisuja/myk/primapaper

Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Junttila-Vitikka, Pirjo (2013) Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:1 & Nuorisotutkimusverkosto/-seura. http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/245/Liikuntapaikkaraportti_www_2013.pdf

Gretschel, Anu & Levamo, Tiina-Maria & Kiilakoski, Tomi & Laine, Sofia & Levamo, Tiina-Maria & Mäntylä, Niina & Raisio, Harri (2013) Youth Participation good practices in different forms of regional and local democracy, pdf-tiedosto.  In co-operation with The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe and Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth and Finnish Youth Research Network. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/-seura. Julkaistu myös venäjäksi.

Gretschel, Anu & Tomi Kiilakoski (toim.) (2012) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura.

Gretschel, Anu & Kauniskangas, Eija (2012) Nuoret kuntapalveluja arvioimassa – Peruspalveluiden arvioinnin kehittämishankkeen 2009–2011 loppuraportti. Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi. http://www.alli.fi/binary/file/-/id/665/fid/1683

Gretschel, Anu (2012) Järki, tunteet ja dialogisuuden haasteet kunnallisen nuorisotyön perustehtävän määrittelyssä – nuoriso-ohjaajien näkökulmasta. Teoksessa Katja Komonen & Leena Suurpää & Markus Söderlund (toim.) Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi & Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

Gretschel, Anu (2011) Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä – Nuorten näkökulma (pdf-tiedosto). Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 3/2011 & Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 41. Helsinki: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Berg, Päivi & Gretschel, Anu & Humppila, Laura (2011) Ei nuorille, vaan nuorten kanssa. Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa? (pdf-tiedosto). Verkkojulkaisuja 47. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Nuori Suomi.

Feldmann-Wojtachnia, Eva & Gretschel, Anu & Helmisaari, Vappu & Kiilakoski, Tomi & Matthies, Aila-Leena & Meinhold-Henschel, Sigrid & Roth, Roland & Tasanko, Pia (2010) Youth participation in Finland and Germany. Status analysis and data based recommendations. (pdf-file). Finnish Youth Research Network, Bertelsmann Stiftung und Forschungsgruppe Jugend & Europa am CAP, Ludwig-Maximili­ans-Universität München. Julkaistu myös venäjäksi.

Gretschel, Anu (2010) Sanat ja teot kuntapäättäjien ja nuorten keskusteluissa. Teoksessa Anu-Han­na Antila & Kristiina Kuussaari & Tiina Puhakka. (toim.) Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten Elinolot vuosikirja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiainneuvottelukunta, 155–167.

Gretschel, Anu (2010) Ung men inte kund, inflytande genom ungdomsarbete. Tommi Hoikkala & Anna Sell (red.) Ungdomsarbete är nödvändigt. Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter. Översättning: Katarina Torvalds-Wiik. Nätverket för ungdomsforskning/Ungdomsforskningssällskapet. Nätpublikation 36, 100–116. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sv/node/805

Gretschel, Anu (2009) Kunnallisen nuorisotyön perustehtävää selvittämässä. Argumentteja nuorisotyön rajoista. Nuorisotutkimus 27(1), 21–37.

Laine, Sofia & Gretschel, Anu (2009) Whose arena the EU youth policy is? Young participants’ involvement and influence in EU youth policy from their own points of view: Case of EU Presidency Youth Event in Hyvinkää, Finland. Young 17 (2), 191–215. Republished in Lynne Chisholm & Siyka Kovacheva & Maurizio Merico (eds.): European Youth Studies – Integrating research, policy and practice (pdf-file). Triangles Series, M.A. EYS Consortium, Innsbruck, 179-193. Republished in (2016) Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (eds.) Finnish Youth Research Anthology 1999-2014. Finnish Youth Research Society, Finnish Youth Research Network Publications 172.

Gretschel, Anu (toim.) (2009) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008. Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi lääninhallitusten peruspalveluarvioinnin tuloksiin 20 pilottikunnassa. Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Gretschel, Anu (toim.) (2009) Olemmeko jotain vai emmekö ole? Nuorten vaikuttaminen ja toiminta Kajaanissa. Kajaanilaiset nuoret ja Kajaanin kaupungin nuorisotyö. Kajaani: Kajaanin kaupungin nuorisotyö ja kajaanilaiset nuoret. http://www.sytytin.net/projektit/nuorten_kirja/nettiversio/

Gretschel, Anu & Moisala, Jarno (toim.) (2008) Nuorten Raahe – nuorten ajatuksia osallisuudesta, vaikuttamisesta ja Raahesta. Raahe: Raahen kaupunki ja Raahen kaupungin tuki ry.

Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) (2007) Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusseura, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Nuorten osallisuushanke. Nuorisotutkimusseura: Helsinki.

Gretschel, Anu (2002) Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin. Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical Education and Health 85. Väitöskirja.  http://selene.lib.jyu.fi:8080/vaitos/studies/studsport/9513912868.pdf

Hankkeet