Anni Ojajärvi.

Anni Ojajärvi

Tutkija

VTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 570 4765

Esittely

Olen osa-aikaisena tutkija NUTOPIA – tutkimushankeeessa, joka tarkatselee nuorten utopioista ilmastonmuutoksen aikakaudella. Hankeen tarkoituksena on selvitetään, millaisia ovat nuorten utopiat ja millainen on heidän näkemyksensä hyvästä tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen aikakaudella. Lisäksi tutkitaan nuorten kokemuksia ja näkemyksiä yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta ilmastokysymyksessä.

Olen taustaltani valtiotieteiden tohtori, sosiologi ja olen ollut mukana useissa nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeeissa, muun muassa.

Isältä pojalle ja takaisin - ylisukupolvinen maanpuolustustahto

Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma

Interventiotutkimus varusmiesten ruokailutottumusten muuttamiseksi (VARU)


Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, joissa referee-menettely

 • Pavlidis, Adele & Ojajärvi, Anni & Bennett, Andy (2019) Young people and alcohol abstention: Youth cultural practices and being a non-drinker in Finland and Australia. Journal of Youth Studies 22 (8) 1101-1116.
 • Maunu A, Katainen A, Ojajärvi A & Perälä R (2016) Terveys ja sosiaaliset erot: mitä tiedämme ja mitä tarvitsee vielä tietää? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti Vol 53, Nro 3, 189-201.
 • Hakkarainen, Pekka & Karjalainen, Karoliina & Ojajärvi, Anni & Salasuo, Mikko (2015) Huumausaineiden ja kuntodopingin käyttö ja sitä koskevat mielipiteet Suomessa vuonna 2014. Yhteiskuntapolitiikka 80 (4), 319-333.
 • Ojajärvi, Anni & Laukkanen, Tiia (2015) Varusmiespalvelus miesten elämäkerroissa. Kasvatus ja Aika 9 (2), 18-31.
 • Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2014) Melkein sata vuotta poikien liikkumista – Elämäntapa ja fyysinen aktiivisuus neljän sukupolven lapsuudessa ja nuoruudessa. Kasvatus ja aika 8 (1), 98-112.
 • Ojajärvi, Anni (2009) Varusmies savuaa - Tupakoinnin sosiaalinen ja kulttuurinen paikka armeijassa. Yhteiskuntapolitiikka 74 (4), 400–410.
 • Salasuo, M. & Ojajärvi, A. (2013) Sukupolvia liikkeessä - fyysisestä pakkoaktiivisuudesta liikkumattomuuteen [Generations on the Move. From Physical Activity and Sedentary Life Style]. In Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksessa [Social Album. Life styles in chain of Generations] Helsinki: Finnish Youth Research Society/Network, Publication 139, Science.
 • Jallinoja, Piia & Tuorila, Hely & Ojajärvi, Anni & Bingham, Clarissa & Uutela, Antti, Absetz, Pilvikki (2011) Conscripts’ attitudes towards health and eating – changes during the military service and associations with eating of sweet and fatty foods. Appetite 57 (3), 718-721.
   

Artikkelit kokoomajulkaisuissa

 • Teemu Tallberg, Anni Ojajärvi ja Tiia Laukkanen (toim.) (2017) Puolustuskannalla – yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 197, verkkojulkaisuja 122, sarja: Kenttä.
 • Lämsä & Ojajärvi (2017) Hyvä, paha laitos. Etnografian anti terveystutkimukselle. Teoksessa Karvonen, Sakari, Kestilä, Laura & Mäki-Opas, Tomi. Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus, 171-188.
 • Laukkanen, Tiia & Ojajärvi, Anni (2016) Nainen miesten kuntokoulussa – naisvarusmiesten
  blogikirjoituksia palveluksen arjesta, kunnosta ja kestämisestä. Teoksessa Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.) Urheilun takapuoli. Tasa-arvon ja yhdenmukaisuus liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 135, Tiede, 229-249.
 • Ojajärvi, Anni (2012) Varusmiespalvelus kasvatuslaitoksena. Teoksessa Pekkarinen, Elina & Vehkalahti, Kaisa & Myllyniemi, Sami (toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä - Nuorten elinolot –vuosikirja 2012 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 131.
 • Häkkinen, Antti & Ojajärvi, Anni & Puuronen, Anne & Salasuo, Mikko (2012): Sukupolvien väliset suhteet nuoren terveystottumusten suuntaajina. Teoksessa Myllyniemi, Sami (toim.) Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127, 186-200.
   

Kustannettu tieteellinen erillisteos

 • Häkkinen, Antti, Puuronen, Anne, Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2013) Sosiaalinen albumi – elämäntavat sukupolvien murroksessa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 139.
 • Hoikkala, Tommi, Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2009) Tunnetut sotilaat. Varusmiehen kokemus ja terveystaju. Julkaisija: Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 94.
 • Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni 2013. Sukupolvia liikkeessä – fyysisestä pakkoaktiivisuudesta liikkumattomuuteen. Teoksessa Häkkinen, Antti, Puuronen, Anne, Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni, Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, 111–180.
 • Ojajärvi, Anni (2015) Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä, Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 163. (väitöskirja)

 
Kirjan tai muun kokoomateoksen osa sekä raportit

 • Ojajärvi, Anni & Salasuo, Mikko (2012) "I don't smoke, don't drink, don't fuck - at least I can fucking think": erään streittariryhmän kokemuksia, näkemyksiä ja tulkintoja. Teoksessa Mikko Salasuo, Janne Poikolainen & Pauli Komonen (toim.) Katukulttuuri - Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa.Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 124, 266-292.
 • Jallinoja, Piia & Absetz, Pilvikki & Suihko, Johanna & Bingham, Clarissa & Kinnunen, Marja & Hoikkala, Tommi & Ojajärvi, Anni & Salasuo, Mikko & Uutela, Antti (2010) Varuskuntaruokailuun liittyvät mielipiteet ja käytännöt Panssariprikaatissa ja Kainuun Prikaatissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) raportti 15/2010. Helsinki 2010.
 • Jallinoja, Piia, Ojajärvi, Anni, Salasuo, Mikko & Hoikkala, Tommi (2008) Varusmiehen terveystaju. Teoksessa Jallinoja, Piia, Sahi, Timo & Uutela, Antti (toim.) Varusmiesten ravitsemus, terveyden riskitekijät ja terveystaju. VARU-interventiotutkimuksen palvelukseenastumisvaiheen tulokset Passariprikaatissa ja Kainuun Prikaatissa vuonna 2007. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 16/2008, 38-42.
 • Luopa P, Sinkkonen A, Jokela J, Ojajärvi A, Räsänen M. (2005) Nuorten hyvinvointi ja terveys Etelä-Suomen läänissä 2000, 2002 ja 2004. Aiheita 12/2005: Stakes.
 • Rimpelä M., Ojajärvi A., Luopa P., Kivimäki H. (2005) Kouluterveyskysely, kouluterveydenhuolto ja terveystieto. Perusraportti kyselystä yläkouluille ja terveyskeskuksille. Helsinki: Stakes, 2005. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Työpapereita 1. 
 • Luopa P, Sinkkonen A, Jokela J, Ojajärvi A, Räsänen M. (2004) Nuorten hyvinvointi ja terveys Itä-Suomen läänissä vuosina 1996-2004. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus Stakes.
 • Luopa P, Sinkkonen A, Jokela J, Ojajärvi A, Räsänen M. (2004) Nuorten hyvinvointi ja terveys Lapin läänissä 2000-2004. Helsinki: Stakes.
 • Ojajärvi, Anni (2003): Kestääkö kaverisi. Lukiolaisten hyvinvointitutkimus 2003. Suomen Lukiolaisten Liitto ry: Helsinki.
 • Ojajärvi, Anni & Stenius, Jannika (2003): Case Stakes. Teoksessa Otala, Leenamaija, Jaskari, Johanna, Vartiainen, Matti (toim.): Osaamisen kehittäminen ja johtaminen – tapauskuvauksia Suomesta. HUT Industrial Management and Work and Organizational Pyschology. Teaching Material N0 4, 44-58.
 • Ojajärvi, Anni (2006) Oppilaan paikka. Koulussa hyvin menestyvät lukiolaiset opiskelun, koulunkäynnin ja koulumaailman keskellä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2006. - 113 s. (Sosiologian pro gradu -tutkielma)

 

Hankkeet