Tutkimus

Nuorisotutkimusseura harjoittaa tutkimustoimintaa vuonna 1999 perustetun Nuorisotutkimusverkoston kautta. Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille. Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston organisaatiomalli tieteellisenä yhdistyksenä on monin tavoin ainutlaatuinen.

Vuonna 2020 Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä työskenteli yhteensä 31 työntekijää erilaisissa tutkimukseen ja tutkimushallintoon liittyvissä tehtävissä. Heistä 23 työskenteli tutkimustehtävissä. Tutkimusta tehtiin 26 eri hankkeessa ja tutkimuskokonaisuudessa.

Lisätietoa Nuorisotutkimusverkostossa käynnissä olevasta tutkimuksesta löydät Tutkimushankkeet-sivulta.

Tutkimustoiminnan lähtökohdat

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan lähtökohtia ovat monitieteisyys, eettisyys sekä akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliittisesti relevantin tutkimusotteen yhdistäminen. Asetelma laventaa totuttua ymmärrystä asiantuntijuuden rajoista ja tutkijarooleista. Nuorisotutkimusverkostossa pyritään erilaisten tutkimusmenetelmien monipuoliseen käyttöön, kuten laadullisten ja määrällisten lähestymistapojen yhdistämiseen sekä katsomaan totuttujen tutkimuskysymysten ja -ympäristöjen ulkopuolelle.

Pyöreä kuva kirjapinosta ja teksti tutkimustoiminnalle ominaisista piirteistä..

Keskeisiä tutkimusteemoja

Tutkimme sekä yhteiskunnassa tuttuja ja tunnustettuja, että vaiettuja ja marginaaleja aihepiirejä. Tavoitteena on tuottaa monipuolista tutkimusta niin nuorten elämää kehystävistä yhteiskunnallisista jaoista kuin nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten arkikokemuksista ja -käytännöistä. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnassa halutaan vakiintuneiden nuorisotutkimuksellisten teemojen lisäksi nostaa uusina esiin tutkimusteemoja, jotka liittyvät nuoruuden murrokseen maailmassa. Esimerkiksi ilmastonmuutos, hyvinvointivaltion muutokset, pienenevät ikäluokat, Euroopan kriisit ja digitalisoituminen tuottavat haasteita, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia.

Vuonna 2020 Nuorisotutkimusverkoston tutkimusteemoissa korostuivat myös esim. muuttuvat työmarkkinat ja uudenlaiset osaamispolut sekä työmarkkinoiden sukupuolisegregaation haastaminen, nuorisotyön kehittämistä koskeva tutkimus sekä harrastustakuun toteutuminen ja nk. Suomen mallin kehittäminen.

Yhteiskuva keskeisistä tutkimusteemoista.


Toiminnan rahoitus

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat mm. ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja kuntasektori. Yhteistyötä tehdään yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, järjestöjen, tieteellisten seurojen sekä lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nuolikaavio rahoituslähteiden jakautumisesta: OKM yleisavustus 59 %, OKM erityisavustukset 17 %, Valtioneuvoston kanslia 9 %, Säätiöt 3 %, EU 3 %, Kunnat 3 %, Järjestöt 3 %, Rikosseuraamuslaitos 1 %, Suomen Akatemia 1 %.