Tutkimus

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan lähtökohtia ovat monitieteisyys, eettisyys sekä akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliittisesti relevantin tutkimusotteen yhdistäminen. Asetelma laventaa totuttua ymmärrystä asiantuntijuuden rajoista ja tutkijarooleista.

Nuorisotutkimusverkostossa pyritään erilaisten tutkimusmenetelmien monipuoliseen käyttöön, kuten laadullisten ja määrällisten lähestymistapojen yhdistämiseen sekä katsomaan totuttujen tutkimuskysymysten ja -ympäristöjen ulkopuolelle.

Pyöreä kuva kirjapinosta ja teksti tutkimustoiminnalle ominaisista piirteistä..

Tutkimusaiheet

Tutkimme sekä yhteiskunnassa tuttuja ja tunnustettuja, että vaiettuja ja marginaaleja aihepiirejä. Tavoitteena on tuottaa monipuolista tutkimusta niin nuorten elämää kehystävistä yhteiskunnallisista jaoista kuin nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten arkikokemuksista ja -käytännöistä. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnassa halutaan vakiintuneiden nuorisotutkimuksellisten teemojen lisäksi nostaa uusina esiin tutkimusteemoja, jotka liittyvät nuoruuden murrokseen maailmassa.

Keskeisiä tutkimusteemoja viime vuosina ovat olleet esimerkiksi nuorten kokemukset korona-aikana, ilmastonmuutokseen ja nuoruuteen liittyvät kysymykset, päihde- ja mielenterveyspalvelut, muuttuvat työmarkkinat, nuorisotyön kehittämistä koskeva tutkimus sekä harrastustakuun toteutuminen ja niin kutsutun Suomen mallin kehittäminen.

Lisätietoa Nuorisotutkimusverkostossa käynnissä olevasta tutkimuksesta löydät Tutkimushankkeet-sivulta.

Keskeisiä tutkimusteemoja

Yhteiskuva keskeisistä tutkimusteemoista.


Toiminnan rahoitus

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat mm. ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja kuntasektori. Yhteistyötä tehdään yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, järjestöjen, tieteellisten seurojen sekä lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.