Tutkimus

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille. Nuorisotutkimuksella on erityinen vastuu tarttua ajankohtaisiin nuoria koskeviin ilmiöihin. Tutkimme sekä yhteiskunnassa tuttuja ja tunnustettuja että vaiettuja ja marginaaleja aihepiirejä. Vastuu on paikallista, kansallista ja globaalia.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan lähtökohtia ovat monitieteisyys, eettisyys sekä akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliittisesti relevantin tutkimusotteen yhdistäminen. Asetelma laventaa totuttua ymmärrystä asiantuntijuuden rajoista ja tutkijarooleista. Nuorisotutkimusverkostossa pyritään erilaisten tutkimusmenetelmien monipuoliseen käyttöön, kuten laadullisten ja määrällisten lähestymistapojen yhdistämiseen sekä katsomaan totuttujen tutkimuskysymysten ja -ympäristöjen ulkopuolelle. Tavoitteena on tuottaa monipuolista tutkimusta niin nuorten elämää kehystävistä yhteiskunnallisista jaoista kuin nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten arkikokemuksista ja -käytännöistä. 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta on organisoitu tutkimustyön ja -hankkeiden aiheista ja tavoitteista rakentuvien painopistealueiden varaan. Niissä kiteytyvät Nuorisotutkimusverkossa tehtävän tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja yhteiskuntavastuun keskeiset näkökulmat.

  1. Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät
  2. Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
  3. Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
  4. Osaamiskeskus-tutkimus
  5. Säännölliset tiedonkeruut

Lisätietoa Nuorisotutkimusverkostossa käynnissä olevasta tutkimuksesta löydät Tutkimushankkeet-sivulta. 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat mm. ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja kuntasektori. Teemme yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, järjestöjen, tieteellisten seurojen sekä lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.