Theoretical, empirical and methodological approaches on political and societal activism of young people

Kari Saari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)

As stated by many authors before, the meaning of political and societal participation has been undergoing a profound change, especially among young people. Young people are engaging in politicized activities differently. Instead of seeing politics as narrowly institutional, signs of politics can be found anywhere: in everyday life and in the quotidian choices people make as they inhabit the civil sphere. Moreover, Colin Hay and Gerry Stoker have stated that political individualism has challenged, replaced or reshaped the traditional forms of collective political activism:

“Citizen politics has become removed from the old party-­led models. It is issue-­led, not ideologically driven. Nor does this new politics map easily on to traditional democratic processes or institutions. Instead, citizen-­led activism tends to be more viral and anarchic, leading to distributed models of political individualism that further reinforce the fracturing of the political landscape.” (Hay and Stoker 2009: 228.)

The presentations (with theoretical, empirical and/or methodological approach) are in English (Thursday) and in Finnish (Friday) and they focus on young people’s activities, participation or engagement in:
• Social or political movements
• Activist groups and networks
• Protests
• Everyday life activism
• Political and societal online activism
• Traditional and formal forms of political activism

Working group gathers on Thursday Nov 7th at 14.15-16.45 and Friday Nov 8th at 12-13.30.

***

Digital citizenship: social media affordances and forms of participation

Airi-Alina Allaste (Tallinn University)

Digital citizenship today is a contested and amorphous term that covers a wide range of theoretical concepts. The term can be used to refer to norms and behaviour in technology use and proficiency in the use of digital media for participating in society, as well as being both an aspect of and a precursor to political participation; that is, something that enables individuals to fully participate in society. There are many studies on how digital citizenship correlates with civic engagement, economic activities and democracy. However, few studies focus on the meaning of social media practices and their potential efficiency.

The concept of digital citizenship is used in presentation in connection to access and social integration as a framework to analyse social media practices, taking into consideration different digital divides and social media affordances. Though access to technology –first level digital divide - becomes less relevant, second level democratic divide – gap between those who use the internet for politics and those who do not – influences participation. The aim is to discuss processes through which young people become informed and involved in political discussions, provide examples of taking a stand or forming an opinion regarding a particular political topic, and finally, analyse the efficacy of social media activism that has moved offline and into the public sphere.

Youth recreational leisure in Finland. Discussions in social media forums on “Hobby guarantee”

Leena Haanpää (Nuorisotutkimusverkosto)

It is said that the online discussion mirrors the society as a whole. What is being talked, how, where and by whom makes difference. In focus of this study is to analyze social media conversations related to the topic of the hobby guarantee.  A social media web tool, Futusome – a web data tool to collect data, is applied on discussions gone around youth possibilities of leisure and related themes. The study is built on an ongoing project on youth recreational leisure participation in Finland called as hobby guarantee. The project focuses on children’s and youth equal opportunities for leisure and hobbies which aims at unfolding opportunities of hobby participation offered by communities and local societies or sports clubs.

From the beginning of 1.1.2015 altogether 2879 occurrences of the term ‘hobby guarantee’ can be traced with the Futusome. A preliminary data details the following arenas of social media: Twitter 2132 messages, Facebook 485 messages, blogs 121 messages, discussion forums 93 messages, Instagram 41 messages, news feeds 5, and others 2. How and by whom these conversations around the hobby guarantee are discussed and what kind of thematic fields can be traced will be in the central focus of the research. Is it question about plain political jargon or does it reflect a deeper concern for children’s and youth equal opportunities for leisure and hobby participation? This will be discussed in the presentation."

Young people, cosmopolitanism, solidarity                  

Sirkka Komulainen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)

In recent years rapid changes have taken place globally regarding migration patterns. Global phenomena such as terrorism and radicalisation have become part of everyday vocabulary in Europe. Fear, security issues and unpredictable waves of immigration are connected with certain kinds of images of a migrant.  Such trends have affected directly local/regional solidarity and hospitality debates around immigrant reception as well as integration practices.

It is argued that indeed due to the recent developments there may be greater need for transparency regarding ethics behind immigrant integration practices.  There may be greater need to unpack as to what is meant by equality and diversity approaches. There may be a particular need to connect the local to the global, and to understand the complex nature of such connections also on discursive levels. Cosmopolitanism and Beckian Cosmopolitics are discussed as useful frameworks for both social theory and practice around migrations (whether welcomed or not). As a great deal of migrants are young people and young adults, there are necessary educational and youth work issues to be considered. A number of pragmatic recommendations for (European) migration scholars will be suggested for engaging in everyday political actions."

Education in a burning house

Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusverkosto)

Puhuessaan Davosissa maailman talouseliitille alkuvuonna 2019 Greta Thunberg korosti, ettei hän halua aikuisilta toivoa. Hän toivoi heidän panikoivan, ja sen jälkeen toimivan niin kuin eläisivät palavassa talossa. Muotoilullaan Thunberg halusi korostaa, että ilmastonahdistuksen suhteen ongelma on, ettei sitä ole tarpeeksi.

Ekokriisin on katsottu muotoilevan uusiksi paitsi kasvatuksen toimintaympäristöjä, myös sen perustavia lähtökohtia. On esitetty, että kasvatuksen seuraava suuri kertomus on kohtuullisuuden hyveen varaan rakentuva eko-sosiaalinen sivistys (Värri 2018), että kestävien käytäntöjen luominen on hyvän elämän kannalta olennainen tekijä (Kemmis & Wilkinson 2018) ja että saastumisen vähentämistä korostavasta pinnallisesta ekologiasta on edettävä syväekologiaan, joka korostaa arvokysymyksiä ja näkee ekofilosofialla vahvan kytkösen poliittiseen toimintaan (Naess 1972). Ekokriisin merkitys kasvatukselle on perustava, ja pakottavaa tarkastelemaan uusiksi valistuksesta kumpuavia lähtökohtia, joita voi pitää ihmiskeskeisinä ja konsumerismiin johdattavina.

Sekä kasvatustieteessä että nuorisotutkimuksessa ekokriisin merkitys on toistaiseksi vain alustavasti haltuunotettu. Tarvitaan uusia jäsennyksiä, joiden pohjalta voidaan käsitellä toisaalta ekokriisin materiaalisia ulottuvuuksia, tähän liittyviä arvokysymyksiä sekä tapoja ymmärtää, millaisia toimintavalmiuksia ekokriisiin reagoiminen edellyttää niin vanhemmilta kuin nuoremmilta sukupolvilta.

Teoreettisessa esitelmässä on kaksi komponenttia. Ensimmäisessä kehitellään Stephen Kemmisin käytäntöarkkitehtuuriteoriaan pohjaten näkemyksiä siitä, millaisia kestävät käytännöt voivat olla. Teoria kiinnittää huomiota käytäntöjen ennakkoehtoihin puhumisen, tekemisen ja suhteiden ulottuvuuksilla. Näin se toimii esimerkkinä teoriasta, jossa on mietittynä, miten sosiaalinen, diskursiivinen ja materiaalinen voidaan yhdistyä. Tällaisenaan se yhdistää eri puolia, joita ekokriisiin reagoinnissa on korostettu. Toisessa osiossa kehiteltyä teoriakehikkoa sovelletaan nuorisotyön teoriaan ja käytäntöön ja kysytään, mitä kritiikkejä nuorisotyön nykymuotoja kohtaan voidaan esittää ekofilosofiasta käsin sekä sitä, miten käytäntöjä voitaisiin lähteä kehittämään palavassa talossa tarvittavien toimien suuntaan.

Nuoret aikuiset ja vammaispoliittisen aktivismin uudet muodot

Pekka Koskinen & Reetta Mietola (Helsingin yliopisto)

Tutkimuskirjallisuudessa vammaispolitiikkaa on tarkasteltu vammaisliikkeiden sekä virallisten politiikkadokumenttien ja -prosessien kautta. Poliittinen toimijuus ei kuitenkaan rajaudu vain institutionaaliselle tasolle ja muodollisen politiikan kentällä toimimiseen. Esityksessämme lähestymmekin kysymystä poliittisesta toimijuudesta nuorten aikuisten näkökulmasta ja heidän arkeen kiinnittyvänä ilmiönä. Tarkastelemme nuorten aikuisten kertomuksia heidän omista poluistaan vammaisaktivisteiksi sekä niitä strategioita ja toiminnan tapoja, joita he hyödyntävät ja jotka he kokevat mielekkäiksi. Kyseessä on metodologian lisäksi myös tutkimuspoliittinen valinta: rajaamalla tarkastelu vain viralliseen ja muodolliseen saatetaan helposti tuottaa kuvaa nuorista yhteiskunnallisesti passiivisina toimijoina. Esityksemme osallistuukin sekä keskusteluihin nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksista että vammaistutkimuksessa nuoruutta käsittelevään tutkimukseen.

Tarkastelemme elämäkerrallisella haastattelumenetelmällä tuotettuja kertomuksia poliittisen toimijuuden käsitteen kautta. Lähestymme poliittisuutta empiirisenä ja arjessa kehkeytyvänä kysymyksenä ja tuomme esiin niitä teemoja, joita nuoret aikuiset itse pitävät tärkeinä nostaa esiin ja jotka saattaisivat jäädä muodollisen politiikkakäsityksen tavoittamattomiin. Tarkastelemme myös niitä strategioita ja toiminnan tapoja, joita nuoret aikuiset hyödyntävät ajaessaan itselleen tärkeitä asioita ja miten nämä suhteutuvat esimerkiksi vammaisjärjestöjen tai puoluepolitiikan kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen. Nuoret aikuiset eivät kuitenkaan toteuta aktivismiaan tyhjiössä, vaan historiallisesti muotoutuneiden sosiaalisten rakenteiden rajaamina ja mahdollistamina. Toimijuuden käsitteen avulla pohdimme yhtäältä sitä, mitä aktivismi nuorille mahdollistaa ja toisaalta sitä, mitä se sulkee pois. Esitelmä perustuu tekeillä olevaan pro gradu -tutkielmaan ja on osa Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (ALL-YOUTH) -tutkimushanketta."

Nuorisobarometri ja sen erillisnäyte: ajankuvia nuorten suhteista kanssaihmisiin, yhteiskuntaan ja maailman menoon

Anu Gretschel & Sami Myllyniemi (Nuorisotutkimusverkosto)

Nuorisobarometri tavoittaa vuosittain takuuvarmasti tietyn määrän nuoria. Etsivien nuorisotyöntekijöiden kontaktoimana saatiin yhteys nuoriin, jotka toistuvasti jäävät tiedonkeruiden ulkopuolelle. Yhteistä nyt tavoitetuille nuorille oli etsivän asiakkuus ja työ- ja koulutusmaailman ulkopuolisuus: tilapäisesti tai pitkään. Työryhmäesityksessä tuodaan esille, mitä nämä erilaiset kerätyt aineistot (puhelinhaastattelu, strukturoitu kasvokkain haastattelu ja puolistrukturoitu elämänkertahaastattelu) kertovat nuorten kokemasta kansalaisuudesta: suhteesta muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, luottamuksesta avun välittymiseen sekä käsitykseen siitä, mitä kanavia kannattaa käyttää, jos haluaa vaikuttaa.