Nuorisotutkimuspäivät 2021

Käännekohtia – nuoret yhteiskunnallisissa muutoksissa      

Helsingissä 4.–5.11.2021

In English below

XX Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Helsingissä 4.–5.11.2021. Päivät järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa, mutta tapahtumaan voi osallistua myös virtuaalisesti. (Pääpuhujien esitykset striimataan ja osa työryhmistä järjestetään hybrideinä.)

Nuorisotutkimuspäivien ohjelma

Nuorisotutkimuspäivien työryhmät

Pääpuhujat

Nuorisotutkimuspäivien 2021 teemana on Käännekohtia, joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella laajojen yhteiskunnallisten muutosprosessien ja käännekohtien vaikutuksia nuoruuteen ja nuorten elämään sekä nuorten asemaa toimijoina muutosten keskellä.  

Viime vuosien tapahtumat ovat nostaneet globaalin kriisitietoisuuden uudelle tasolle. Covid-19-pandemia ja siihen liittyvät erilaiset ilmiöt ovat näkyneet monin tavoin nuorten elämässä.  Pidemmällä aikavälillä yhteiskunnallista kriisitietoisuutta on nostanut myös muun muassa ilmastonmuutos ja siihen kytkeytyvä huoli ympäristöstä. Myös demokratian vastainen liikehdintä on ollut nousussa.  Nuoret ovat olleet yhtäältä raskaiden rajoitustoimien ja kritiikin kohteena, mutta toisaalta toimineet aktiivisesti ympäristön puolesta sekä rasismia ja eriarvoisuutta vastaan.

Yhteiskunnan muutokset heijastuvat voimakkaasti nuorten elämään ja arkeen – niin muutoksen hetkellä kuin myös pitkällä aikajänteellä. Erityisellä tavalla merkityksellistyvät yhteiskunnalliset tapahtumat voivat muodostua avainkokemuksiksi kokonaiselle nuorisosukupolvelle ja suunnata uudelleen heidän elämäänsä. Tämä on havaittu aiemminkin erilaisten yhteiskunnallisten kriisien ja murrosten yhteydessä. Yhteiskunnalliset käännekohdat voivat tapahtua suuren mediahuomion saattelemina tai muutoksen hetkellä huomaamatta. Ne voivat synnyttää uusia ajattelu- ja toimintatapoja, ja joillekin muutos voi merkitä myönteisiä mahdollisuuksia. Toisaalta myös eriarvoisuus voi lisääntyä.

Nuorisotutkimuspäivillä tarkastellaan nuoruutta yhteiskunnallisten murrosten keskellä eri ajallisissa konteksteissa. Huomio kiinnittyy niin laajoihin globaaleihin kehityskaariin kuin niiden paikallisiin ilmenemismuotoihin ja yksilöllisiin reaktioihinkin. Päivien keskusteluissa tuodaan esiin nuorten monenlaisia rooleja yhteiskunnallisissa muutoksissa - näkijöinä, kokijoina, toimijoina tai ratkaisijoina - nuorten näkökulmasta muutos voi olla kriisi, käännekohta tai mahdollisuus.

Nuorisotutkimuspäivien pääpuhujiksi on kutsuttu professori Ann Phoenix Iso-Britanniasta (London University College) ja apulaisprofessori Steven Threadgold Australiasta (Newcastle University). 

Nuorisotutkimuspäivät järjestävät Nuorisotutkimusseura ja Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian oppiaineet.

Annual Conference on Youth Studies 2021   

Turning points – young people in social changes 

4-5th November 2021, Helsinki, Finland 

The conference will be held face-to-face at Helsinki, 4–5th November 2021. 

In 2021, the theme of the Annual Conference on Youth Studies is Turning points: it aims to address the impact of wide social changes and turning points on youth and young people’s lives, as well as young people as actors in the midst of these changes.

The program

Working groups

Keynote speakers 

Past years’ developments have raised the global crisis consciousness level at new heights. The Covid-19 pandemic and various phenomena related to it have had a significant impact on young people’s lives. Even before that, the global climate change and environmental concerns linked to it have contributed in growing levels of climate consciousness. In many countries, anti-democracy movements have also gained ground and attention. Young people have been both targets of heavy restriction measures and critique, and actively safeguarding the environment and counteracting racism and inequality.    

Changes in the society are reflected in young people’s everyday lives in multiple ways, in both short and long term.  Major events may prove transformative for an entire youth generation, and redefine their lives. Social turning points may receive wide media attention or remain unnoticed at the time they take place. Changes in the society may generate new ways of thinking and acting, and for some, positive possibilities. On the other hand, inequalities may increase as well.  

The Annual Conference of the Youth Studies will examine youth and young people in the midst of social changes, both in previous times as well as today. We wish to acknowledge both wide global developments and their local forms as well as individual reactions to them. During the Conference, we wish to highlight young people’s various roles in social changes – as witnesses, actors and/or solution-makers – and point out that from young people’s viewpoint, a change may be a crisis, a turning point or a possibility.   

We will have Professor Ann Phoenix (University College London) from the UK and Associate Professor Steven Threadgold (Newcastle University) from Australia, as our keynote speakers.  

The Annual Conference on Youth Studies is organized in collaboration between The Finnish Youth Research Society and University of Helsinki, disciplines of social and public policy and sociology (Faculty of Social Sciences).