Työryhmät

Torstai 12.11.


Työryhmät I klo 15.-16.30
 

1. Nuorisotyöntekijä – melkein tohtori! (Nuorisotyön Seniorit) 

Työpajassa pohditaan nuorisotyötä ja sen tehtävää sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen suhdetta tämän päivän nuorisotyössä. Esimerkkinä toimivat Tampereen kaupungin nuorisopalvelut. Työpajassa kuullaan Tampereen nuorisopalvelujen johtavan koordinaattorin Antti Heinosen ja Vantaan nuorisopalvelujen johtajan Eija Aholanasiantuntija-alustukset. Lisäksi nuorisotyön ja -tutkimuksen opiskelijat haastattelevat nuorisotyön ”konkareita”. Työpajan vetäjänä toimii Kotkan nuorisotoimenjohtaja (emerita) Helena Kempas. Vuorovaikutteisen työpajan järjestävät Nuorisotyön seniorit. Työpaja on avoin kaikille konferenssin osallistujille.

 

2. Liikunnan yhdenvertaisuus I (PJ Päivi Berg)

– Huom.! Työryhmä jatkaa klo 17 asti.

Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto): Sateenkaarinuoret ja liikunta

Marja Kokkonen, Mariana Siljamäki & Anna Kavoura (Jyväskylän yliopisto): Syrjintä liikunnanopettajien, valmentajien ja urheilupäättäjien silmin

Sara Hirn, Auli Airila & Ari Väänänen (Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto, Fimu ry.): Liikunta keinona tasa-arvoisessa osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä – esimerkkinä Combo-hanke

Liisa Hakala & Tiina Kujala (Tampereen yliopisto): Koululiikuntaa kaikille? – Urheilu koululiikunnan portinvartijana

Katja Rajala (LIKES-tutkimuskeskus): Yläkoululaisten subjektiivinen sosiaalinen asema on yhteydessä liikkumiseen koulupäivän aikana

 

3. Nuoret ja perhe I (PJ Sinikka Aapola-Kari & Marja Peltola)

Ritva Nätkin (Tampereen yliopisto): Nuorten aikuisten tulevaisuudenvisiot perheestä

Marja Peltola (Nuorisotutkimusverkosto): Itsestäänselvä, problematisoitu perhe – Miten nuoret puhuvat perheestä ja miten tätä puhetta pitäisi ymmärtää?

Juhani Pekkola (Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu): Kyselyaineistoon perustuva tutkimus 18-40-vuotiaiden suomalaisten perheellistymiseen liittyvistä rakenteista ja arvoista

 

4. Nuoret ja palvelut I (PJ Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi)

Eliisa Kylkilahti (Helsingin yliopisto): Palveluyhteiskunnan  ovella? Nuoret (ei-toivottuina) asiakkaina julkisten, puolijulkisten ja yksityisten palveluiden kontekstissa

Terhi Halonen (Itä-Suomen yliopisto): Tiskin edestä ja takaa katsottuna

Jaana Lähteenmaa: Typologia nuorten työttömien suhteesta aktivoivan työvoimapolitiikkaan: Mertonin klassikko -tyypittelu uudelleen muokattuna

Ville Pöysä (Itä-Suomen yliopisto) & Sari Tuuva-Hongisto (Mikkelin ammattikorkeakoulu): Unohdettu vähemmistö? Syrjäkylien nuoret ja hyvinvointipalvelut

 

5. Identiteetti ja arvot nuoruuden siirtymien tutkimuksessa I (PJ Helena Helve)

Sanna Mäkinen (Itä-Suomen yliopisto): Toimijuuden ja identiteetin narratiivinen ja kontekstuaalinen rakentuminen koulutuksen keskeyttäneiden nuorten elämänkuluissa

Matilda Wrede-Jäntti (Nuorisotutkimusverkosto), Cecilia Wester (Nuorisotutkimusverkosto) & Cecilia Böhme:’Nuorten työpajalaisten tulevaisuuden suuntautumiset ja toiveet

Katariina Hakala (Kehitysvammaliitto ry.): Identiteettikategorioita kehitysvammaisten elämänpoluilla: erityisoppilas, valmennettava, kuntoutettava, erityistyöllistettävä, työkyvytön

 

6. Elämänkulku ja osallisuus (PJ Anu Gretschel)

Minna Saarinen (Helsingin yliopisto): Kehitysvammaisiksi diagnosoitujen nuorten sosiaaliset verkostot tuetun aikuisopiskelun aikana

Heli Mutanen & Ari Sivenius (Itä-Suomen Yliopisto): ”Ehkä tästä vielä tulleekin jottain” – nuoret aikuiset koulutuksen ja työn poluilla (ja vähän välimaastossakin)

Jarkko Salminen (Tampereen yliopisto): Nuorten tarpeiden ja tarjotun tuen ristiriidat – nuorten tunnustaminen Tampereen Tesomalla

Sonja Miettinen (Mikkelin ammattikorkeakoulu): Vaikeimmin työllistyvien nuorten palvelujen kehittämisen keihäänkärjet

 

7. Tyttötutkimus (PJ Aino Tormulainen)

Sanna Lakso (Oulun kaupunki): Voimaneidot tunnetyöskentelymalli tytöille

Nelli Niemelä (Suomen Icehearts ry): Icehearts " Tyttö, hahtuvasta näkyväksi"

Maria Vihlman (Tampereen Tyttöjen Talo): Sensitiivistä seksuaalikasvatusta Tampereen Tyttöjen Talolla

Aino Tormulainen (Itä-Suomen yliopisto): Ryhmämuistelu – tyttöenerginen metodi?

 

8. Taiteellinen tutkimus ja kulttuurinen nuorisotyö (PJ Fanny Vilmilä)

Fanny Vilmilä (Nuorisotutkimusverkosto & Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas): Sietämisen sietokyky

Satu Olkkonen: Opetan vaivannäköä ja mahdotonta

Jyri Siimes (Tampereen yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu): Sukupuolisensitiivisyys teatteripedagogiikassa – näkökulmia nuoren miehen ruumiillisuuteen ja keholliseen resonanssiin

Dragana Cvetanovic (Helsingin yliopisto): Blue, white and black: discussing Afro-Finnishness through intentional intertextuality of rap-lyrics

 

9. From Education to Work (PJ Eriikka Oinonen)

Mette Ranta (University of Jyväskylä & University of Helsinki), Rongqin Yu (Utrecht University) & Katariina Salmela-Aro (University of Jyväskylä & University of Helsinki): The role of personality in career related personal goals during young adulthood

Florencia M. Sortheix (University of Helsinki): Work values and transition to work life

Eriikka Oinonen (University of Tampere) & Lea Henriksson (The Finnish Institute of Occupational Health): Dreams, plans and realities. Expected and experienced transitions from university to work

Aurélie Mary (University of Tampere): Youth workers and youth researchers finding solutions to ease young people’s school to work transition process

 

Perjantai 13.11.


Työryhmät II klo 09.00-10.30
 

1. Liikunnan yhdenvertaisuus II (PJ Päivi Berg)

Matti Hakamäki (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES): Lasten liikuntaharrastamisen sosiaalinen eriarvoistuminen, ilmiöön liittyvä liikuntapoliittinen keskustelu ja ehdotetut ratkaisut sekä niiden käyttökelpoisuus

Riikka Turtiainen (Turun yliopisto): “Don’t be #DNB” – Etnisyys, sukupuoli ja seksuaalisuus urheilijoiden sosiaalisen median sisällöissä

Anni Rannikko (Itä-Suomen yliopisto): Sukupuolen moraaliset järjestykset nuorten vaihtoehtoliikunnassa

Janna Granholm (Suomen NMKY:n Urheiluliitto): Liikkuva seurakunta-hanke

 

2. Nuoret ja perhe II (PJ Sinikka Aapola-Kari & Marja Peltola)

Anni Koho (Helsingin yliopisto): Sisaruussuhteet sijoitettuna olleiden nuorten kertomuksissa

Elina Pekkarinen (Nuorisotutkimusverkosto): Lapsuudenperheen varjot nuorisobarometrin, huostaanottoasiakirja-aineiston ja nuorten haastatteluiden valossa

Elina Turjanmaa (Helsingin yliopisto): Lasten kokema kiitollisuus vanhempia kohtaan maahanmuuttajaperheissä

 

3. Nuoret ja palvelut II (PJ Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi)

Stina Högnabba (Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimusosasto), Sanna Ranto (Helsingin kaupungin tietokeskus, tieto- ja tilastopalveluosasto) & Pirjo Mattila (Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus): Nuorten hyvinvointikertomus – tietoa palvelujen kehittämisen ja johtamisen tueksi

Mirja Määttä (ELY-keskus): Nuorten palaute palvelusta ja sijoittumisen seuranta Ohjaamojen arvioinnin välineinä

Susan Eriksson (Mikkelin ammattikorkeakoulu): Oppimisvaikeudet ja erityisen tuen tarve vaikeimmin työllistyvien nuorten ura- ja koulutuspoluilla

 

4. Nuorten osallisuus II (PJ Tomi Kiilakoski)

Suvi-Sadetta Kaarakainen (Turun yliopisto): Facebookin Wilma pilasi elämäni -yhteisö nuorten teknologisen toimijuuden ilmentymänä

Meri-Tuulia Kaarakainen & Marjut Muhonen (RUSE): Osallisuus ja osattomuus nuorten teknologian käyttötottumuksissa

Suvi Karhu (Tampereen yliopisto): Osallisuuden edistäminen nuorten palveluissa

Georg Boldt (Tampereen yliopisto): Merkityksellinen osallistuminen ja osallisuuden kokemus

 

5. Alueelliset ja tilalliset näkökulmat -työotsikko (PJ Päivi Honkatukia)

Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto): Nuorten tilankäytön taktiikat ja kuulumisen mahdollisuudet

Malin Fransberg & Vesa Peipinen (Tampereen yliopisto): Villit paikat ja reikiä kaupungissa – Neuvottelua ja kontrollia kaupunkitilan reunoilla

Elsa Saarikkomäki (Alkoholitutkimussäätiö / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti): Nuorten käsityksiä luottamuksesta poliisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan

Anna Anttila & Eeva Ahtee (Hyvä vapaa-aika -hanke): Raha ei ratkaise

 

6. Sukupuoli ja seksuaalisuus (PJ Aino Tormulainen)

Veronika Honkasalo (Nuorisotutkimusverkosto): Yhdessä vai erikseen? Sukupuolierityisen työn paikka nuorten seksuaalikasvatuksessa

Minna Nikunen (Tampereen yliopisto): Jako kahteen? Yrittäjyysminä ja syrjäytyjäleima

Inka Siren (Nuorisotutkimusverkosto): Sateenkaarinuorten kokemukset heteronormatiivisesta väkivallasta – valta, normit, toimijuus

Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto): Muuttaminen sateenkaarinuorten elämässä

 

7. Nuorisotyö, koulutus ja kasvatus (PJ Martti Muukkonen)

Siru Korkala (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO): Erasmus+ nuorisotoimialalle – Youth in Action –ohjelman vaikutukset oppimiseen

Mari Tapio (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Nuorten tarpeet ja osallisuus päihdekasvatustyössä

Petteri Piirainen (Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry.): Kohtaako nuorisoalan koulutus työmarkkinat?

Reijo Viitanen (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Humakin yhteisöpedagogien työllistyminen asematason näkökulmasta

 
Työryhmät III klo 11-12.30
 

1. Myönteinen tunnistaminen -kirjan julkistamistilaisuus (Kirsi Pauliina Kallio)

 

2. Liikunnan yhdenvertaisuus III (PJ Päivi Berg)

Kati Lehtonen (LIKES-tutkimuskeskus): Yhdenvertaisuus valtakunnallisten liikuntajärjestöjen toiminnassa

Susan Eriksson & Veli Liikanen (Mikkelin ammattikorkeakoulu): Skeittaukseen ei tarvita jalkoja vaan kavereita - vammaiset nuoret liikunnallisissa nuorisokulttuureissa

Kati Myllymäki-Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto): Miten naisvammaisurheilijat oppivat urheilijaksi? Kehitysvammaisten naisten kokemuksia oman ruumiin ja urheilu-uran legitimoinnista

Päivi Berg (Nuorisotutkimusverkosto): Kentiltä kabinetteihin - Lasten ja nuorten liikuntaharrastukset, perhe ja yhteiskuntaluokka

 

3. Identiteetti ja arvot nuoruuden siirtymien tutkimuksessa II (PJ Helena Helve)

Sanna Aaltonen, Anu-Hanna Anttila, Päivi Berg, Terhi Hautamäki, Sami Perttilä (Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -hanke, Nuorisotutkimusseura): Määränpää tuntematon - Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla

Eeva Sinisalo-Juha : Nuoren mahdollisuutena nuorisotyö

Anu Heinonen (Helsingin yliopisto): Ulkomaille suuntautuva muutto: latvialaisnuoren ulkomaille muutto elämänpoliittisena valintana

Arseniy Svynarenko: Work and identities of studying young people

 

4. Nuoret ja sosiaalisen median syömishäiriöyhteisöt (PJ Markus Kaakinen, Anu Sirola & Tuuli Turja)

Anu Sirola (Tampereen yliopisto): Pro-anoreksialle tuotetut merkitykset Youtuben kommenttipalstoilla

Tuuli Turja (Tampereen yliopisto): Nuorten altistuminen syömishäiriöitä ihannoiville verkkosivustoille: Maiden välisessä vertailussa Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Suomi

Markus Kaakinen (Tampereen yliopisto): Sosiaalisen median syömishäiriöyhteisöt sosiaalisten verkostojen ja emotionaalisten jännitteiden näkökulmasta

 

5. Analysing and Developing Youth Work: International Perspectives (PJ Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski)

Anu Gretschel (Nuorisotutkimusverkosto): Evaluating the responsiveness between youth work services and the needs of young people

Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusverkosto): Constructing a curriculum for youth work: reflections on a practice-based study

Jon Ord (University St. Mark & St. John): Some thoughts on the Youth Work Process and the Context in which Outcomes Emerge

Marti Taru (Tallinn University of Technology)

Susan Cooper (University St. Mark & St. John): Transformative Evaluation: Enhancing the capacity of practitioners, projects and communities

 

6. Nuorten tarpeita vastaavat palvelumallit (PJ Liisa Häikiö)

Lina Van Aerschot

Liisa Häikiö

Yrjö Kallinen

Karita Snellman

 

7. Metodiset ja eettiset kysymykset (PJ Elina Pekkarinen)

Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto): Nobelin rauhanpalkinto ja Tunisian politiikkakoulu: poliittisen vuoropuhelun mahdollisuuksista ja haasteista nuoriso- ja kehityspoliittisista näkökulmista

Sirkku Kotilainen & Mari Pienimäki (Tampereen yliopisto): Nuorten taiteilijuus, tutkijuus ja julkinen toiminta eettisten kysymysten valossa

Tiia Laukkanen & Fanny Vilmilä (Nuorisotutkimusverkosto): Digitaalinen perfomatiivisuus tutkimuseettisenä kysymyksenä

Marjo Laitala (Oulun yliopisto): Perusteet ja syyt koulukotisijoitusten taustalla on selvitettävä

 

8. Näkökulmia nuorten vanhempien elämään (PJ Virve Murto & Petteri Eerola)

Eija Eronen (Tampereen yliopisto): Äitiys ja sen tukeminen nuorena äidiksi tulleiden naisten kokemana

Salli Alanko (Helsingin yliopisto): Kulttuurista puhetta nuorista äideistä Teiniäidit-sarjan tuotannossa

Virve Murto (Turun yliopisto): Alaikäisenä isäksi tulleiden muotokuvat

Petteri Eerola (Tampereen yliopisto): Isyyden kehityskulut koulutettujen nuorten miesten kertomana