Nuorisotutkimuspäivät 2015 - Nuorisotyön ja tutkimuksen rajapinnoilla

XIV Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Tampereella 12.–13.11.2015.

Nuorisotutkimuspäivät ovat Nuorisotutkimusseuran vuosittain järjestämä päätapahtuma, joka kokoaa yhteen ajankohtaisen tutkimuksen ja alan keskeiset toimijat. Nuorisotutkimuspäivät tarjoavat korkeatasoiset puitteet verkostoitumiseen, nuorisotutkimuksen kehittämiseen, tieteidenväliseen vuoropuheluun ja tutkimustulosten esittelyyn. Päivien ohjelma koostuu key note -luennoista, työryhmistä ja paneeleista. Päivillä jaetaan Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnot vuoden parhaista pro gradu- ja amk-opinnäytteistä.

Nuorten parissa tehdään työtä monenlaisissa instituutioissa ja monenlaisin näkökulmin. Nuorisotyössä nuoret nähdään aktiivisina toimijoina sekä kasvatuksen ja vahvistamisen kohteina. Nuorisotutkimus on ollut pitkään nuorisotyön tärkeä keskustelu- ja yhteistyökumppani.  Nuorisotutkimuspäivien 2015 pääteemana pohditaan nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen välistä, osin jännitteistäkin suhdetta ennen ja nyt. Miten ja missä vuoropuhelua käydään? Miten sitä voitaisiin kehittää? Mikä on nuorisotyön näkökulmasta kiinnostavaa tutkimusta ja miten sitä hyödynnetään? Entä mitä annettavaa nuorisotyöllä on tutkimukselle?  Päivillä pohditaan erityisesti tämänhetkistä nuoriso- ja yhteiskuntapoliittista ympäristöä; nuorille tarkoitettujen palveluiden luonnetta, kohdentuvuutta ja vaikuttavuutta; nuorisotyöntekijöiden eetosta, osaamista ja asenteita sekä nuorten tarpeita, identiteettejä, kulttuureja ja osallisuutta palvelujen saajina. Esille nousevat vahvasti nuorten kanssa tehtävän työn tutkimuksen metodiset ja eettiset kysymykset.