Nuorisotutkimuspäivät 2006

Viidennet Nuorisotutkimuspäivät

Viidennet nuorisotutkimuspäivät järjestettiin 20.10.2006 Helsingissä Tieteiden talolla. Päivien teemana oli Reilu tutkimus - nuorten tutkimisen etiikka. Päivillä keskusteltiin siitä, mitä erityistä nuorten ja lasten tutkimus tuo tutkimuksen eettisiin kysymyksiin. Etiikka- ja metodologiakeskusteluissa nuoret esitetään erityisen haasteellisena tutkimuskohteena, mutta väitettä ei usein sen kummemmin pohdita. Nuorisotutkimuspäivillä pysähdyttiin pohtimaan tätä aihetta eri näkökulmista.

Pääsessioiden lisäksi päivillä kokoontui neljä työryhmää: Kenttätyön etiikka, Soveltamisen etiikka, Julkisuuksien etiikka ja Ymmärtämisen etiikka.

Ohjelma

10.00    Päivien avaus, Tarja Tolonen (Nuorisotutkimusseuran varapuheenjohtaja / Helsingin yliopisto) (sali 104)
10.15    I Sessio: Kenttätyön ja ymmärtämisen etiikka (sali 104)
(Aikuisen) tutkijan ja(nuoren) tutkittavan suhde – kasvatusta, kasvamista, valtaa ja vastuuta; miten tehdä oikeutta tutkimuskohteena oleville nuorille ja nuorten ympäristöille: miten nuorten arki ja tunteet suodattuvat tutkimukseen ja siitä saatavaan tietoon ja mitä tämä tarkoittaa metodien ja analyysin kannalta; mitä lasten ja nuorten ymmärtäminen tutkimuksessa tarkoittaa (tai ei tarkoita).

Puhujat: Maarit Alasuutari (Tampereen yliopisto) ja Tuula Gordon (Helsingin yliopiston tutkijakollegium), moderaattorina Tomi Kiilakoski (Humanistinen ammattikorkeakoulu)
11.15    II Sessio: Soveltamisen etiikka (sali 104)
Nuorisotutkija tieteilijänä ja kansalaisena: soveltavan tutkimuksen etiikka nuorten tutkimuksessa (käytäntö, politiikka, media); akateemisen ja soveltavan tutkimuksen jännitteinen suhde: mitä tämä tarkoittaa etiikan kannalta?

Puhujat: Tommi Hoikkala (Nuorisotutkimusverkosto) ja Janne Kivivuori (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos), moderaattorina Kati Rantala (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos)

12.15    lounastauko (omakustanteinen lounas lähialueen ruokapaikoissa)
13.15    Työryhmäsessiot (saleissa 312, 401, 404, 405)
I Kenttätyön etiikka
II Soveltamisen etiikka
III Julkisuuksien etiikka
IV Ymmärtämisen etiikka

15.30 Kahvitauko
16.00 Nuorisotutkimuksen gradupalkinnon julkistaminen ja palkinnon saajan puheenvuoro (sali 104)

16.30    III Sessio: Julkisuuksien etiikka (sali 104)
Nuoruuden ja lapsuuden julkiset / professionaaliset/ mediakategorisoinnit ja tutkijan vastuu kategorioiden haastajana
Puhujat: Anna Rastas (Tampereen yliopisto) ja Atte Oksanen (Tampereen yliopisto), moderaattorina Pirita Juppi (Diakonia-ammattikorkeakoulu)

17.30    Kultainen nuoruus -kirjan ennakkojulkistaminen: toimittajien (Terhi-Anna Wilska ja Jaana Lähteenmaa) dialogi (sali 104)
18.00–20.00    Jatkot: Tuomari Nurmio
(4. kerros)

Työryhmät

I Kenttätyön etiikka
Vetäjät: Anne-Mari Souto (Nuorisotutkimusverkosto) & Sini Perho (Nuorisotutkimusverkosto)

Työryhmässä pohditaan, millaisia eettisiä haasteita liittyy vuorovaikutuksellista tutkimusotetta soveltavaan lapsi- ja nuorisotutkimukseen. Näissä tutkimusasetelmissa ei voi sivuuttaa tutkijan ja tutkittavan, aikuisen ja nuoren/ lapsen välisiä valtasuhteita. Mitä näiden suhteiden huomioiminen edellyttää tutkijalta niin aineiston keruun kuin analyysinkin yhteydessä? Miten pitkälle tutkijat voivat mennä tutkimuskentällään – kenellä on valta määrittää tutkimuksen rajat lapsi- ja nuorisotutkimuksessa? Millaisiin rooleihin tutkija tutkimuskentällään asettuu ja millaista vastuuta niihin liittyy? Miten lapsi- ja nuorisotutkijat suhtautuvat tutkimuskentällään kysymyksiin kasvatuksesta ja kasvamisesta? Entä miten he saavuttavat ja ylläpitävät luottamusta tutkittaviinsa? Lapsi- ja nuorisotutkimusta tehdään usein instituutioissa, esimerkiksi kouluissa ja nuorisotaloilla. Millaisia tutkimuksellisia reunaehtoja ja vastuukysymyksiä tutkijalle ja tutkimuksen teolle tällöin asettuu?

II Soveltamisen etiikka
Vetäjä: Kati Rantala (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos)

Työryhmässä pohditaan millaisia eettisiä haasteita liittyy soveltavaan nuorisotutkimukseen, sekä nuorisotutkijan roolia yhtäältä tieteen tekijänä ja toisaalta kansalaisena. Pohdinnan kohteena voi olla esim. tutkimus, joka liittyy läheisesti nuorten arkea ohjaaviin käytäntöihin, hallintoon, politiikkaan – tai ne mahdolliset seuraukset, joita nuoriin kohdistuvalla tutkimuksella voi olla. Keskusteluun voidaan nostaa kysymyksiä, jotka koskevat erityisen "arkoja" tutkimusaiheita, esim. nuorten normien vastaista toimintaa tai poikkeavuutta koskevat tutkimuskohteet, jotka osuvat erityisen kiperiin paikkoihin ja joista voi olla yllättäviä seurauksia nuorelle. Entä millaisia seurauksia näillä pohdinnoilla on nuorisotutkimuksen metodien kannalta?

III Julkisuuksien etiikka
Vetäjä: Titus Hjelm (Helsingin yliopisto)

Työryhmässä pohditaan nuoruuden julkisia, professionaalisia ja mediakategorisointeja sekä niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Keskustelun kohteena on erityisesti tutkijan vastuu julkisuudessa luotujen kategorioiden purkajana ja haastajana sekä uusien tulkintojen luojana. Tutkija on vastuussa siitä, miten hän tuo oman tutkimuksensa julkisuuteen ja millaista kuvaa nuorista tutkimuskohteista hänen puheenvuoronsa luovat.

IV Ymmärtämisen etiikka
Vetäjät: Tarja Pösö (Tampereen yliopisto) & Sanna Aaltonen (Helsingin yliopisto)

Työryhmässä pohditaan kysymystä nuor(t)en äänen kuuluville saamisesta tutkimuksessa: mitä lasten ja nuorten ymmärtäminen tutkimuksessa tarkoittaa? Miten tehdä oikeutta tutkimuskohteena oleville nuorille: miten tuoda nuorten ympäristöt, arki ja tunteet tutkimukseen? Entä mitä ymmärtämisen tavoite tarkoittaa metodien ja analyysin kannalta? Lisäksi voidaan pohtia nuorten tuottamien aineistojen erityisluonnetta ja niiden tulkintaan liittyvää vastuullisuutta.