Nuorisotutkimuspäivät 2019

in English below

XVIII Nuorisotutkimuspäivät 

Nuoret ja kansalaisuus: Tekoja, hiljaisuuksia ja tulkintoja  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella (Patteristonkatu 3)
7.–8. marraskuuta 2019

XVIII Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) yhteistyönä.

Tämän vuoden Nuorisotutkimuspäivillä nuoruutta tarkastellaan kansalaisuuden ja siihen liittyvien tekojen, hiljaisuuksien ja tulkintojen kautta. Kansalaisuutta lähestytään erityisesti muodollisesta asemasta riippumattomina poliittisina, eettisinä, kulttuurisina ja sosiaalisina tekoina (’Acts of Citizenship’), joiden kautta nuoret luovat ja elävät omaa kansalaisuuttaan. Kansalaisuuden arkipäiväisiä tekoja korostavalla näkökulmalla pyritään nostamaan esiin sekä erilaisia teemoja, kuten esimerkiksi ympäristöön, globaaliin vastuuseen tai vaikkapa seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä että erilaisia toimimisen ja kuulumisen tapoja, joissa esimerkiksi kuluttajuus, digitaalisuus ja erilaiset aktivismin muodot ovat merkittävässä osassa. Vaikka nuorisotutkimuspäivien teemassa kansalaisuutta tarkastellaan lähtökohtaisesti nuorten omien tekojen kautta, on tärkeää huomioida myös nuorten ja yhteiskunnan valtarakenteiden välinen suhde. Millaiseen kansalaisuuteen nuoria ohjataan, kuinka kauas nuorten ääni kantaa ja millaisia vaikutuksia nuorten kansalaisten teoilla on? Päivien pääpuhujina toimivat Associate Professor Shakuntala Banaji (London School of Economics), professori Kirsi Pauliina Kallio (Tampereen yliopisto), Lars Hierta Professor of Political Science Michele Micheletti (Stockholms universitet) ja apulaisprofessori Arto O. Salonen (Itä-Suomen yliopisto).

Nuorisotutkimuspäivät pidetään pääosin suomeksi, mutta päivillä on myös englanninkielisiä esityksiä.

#nuorisotutkimuspäivät

***

XVIII Annual Conference of Youth Studies 

Youth and Citizenship: Acts, silences and interpretations  

7–8th November 2019, Mikkeli (Patteristonkatu 3), Finland

XVIII Annual Conference of Youth Studies is organized by Finnish Youth Research Society and Youth Research and Development Centre Juvenia (South-Eastern Finland University of Applied Sciences).

This year’s Conference of Youth Studies explores youth and young people through the concept of citizenship and the acts, silences and interpretations relating to it. More specifically, citizenship is approached as political, ethical, cultural and social acts ('Acts of Citizenship') through which young people constitute themselves as citizens. By focusing on the everyday acts of citizenship, we aim to address diverse themes, such as environmentalism, global responsibility or, for example, sexuality, as well as various ways of participation and belonging, in which, among others, consumerism and digitalization play a significant role. Although the theme of the Conference of Youth Studies looks at citizenship through the acts of young of people, the question of power should not be ignored. What kind of citizenship is available for young people, how far does the voice of young people reach, and what are the effects of young people's citizenship acts? To this date the confirmed speakers are: Associate Professor Shakuntala Banaji (London School of Economics), Professor Kirsi Pauliina Kallio (University of Tampere), Lars Hierta Professor of Political Science Michele Micheletti (Stockholm University) ja Associate Professor Arto O. Salonen (University of Eastern Finland).

The conference will primarily be held in Finnish, but there are also English-language presentations.