Puhujat

Sanna Aaltonen (VTT) toimii Nuorisotutkimusverkoston Nuoret ja sukupolvet ‑ohjelman erikoistutkijana. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa liittyvät sosiologisen nuorisotutkimuksen ohella sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan sekä metodisiin ja tutkimuseettisiin kysymyksiin. Viimeisimmässä tutkimusprojektissaan hän on tarkastellut marginaalisessa asemassa olevien nuorten siirtymiä aikuisuuteen ylisukupolvisten suhteiden kehyksessä.

Kaisa Herne on Tampereen yliopiston valtio-opin professori. Hänen tutkimuskohteitaan ovat oikeudenmukaisuus, deliberatiivinen demokratia, äänestysmenettelyt ja vastavuoroisuus. Herneeltä ilmestyi vuonna 2012 kirja Mitä oikeudenmukaisuus on? Monet Herneen tutkimuksista liittyvät politiikan kokeelliseen tutkimukseen, esimerkiksi deliberatiiviset keskustelut ja vastavuoroisuuden, oikeudenmukaisuuden tai reiluuden sekä itse-intressin merkitystä tutkivat päätöksentekokokeet.

Tuuli Hirvilammi on tohtorikoulutettava Helsingin yliopistolla sosiaalipolitiikan oppiaineessa. Valmisteilla olevassa väitöskirjassaan hän tarkastelee kestävän hyvinvoinnin sisältöä ja mahdollisuuksia nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän on kirjoittanut ympäristökysymysten ja sosiaalipolitiikan yhteisistä kysymyksistä ja ollut yhtenä kirjoittajana teoksessa Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla (Kelan tutkimusosasto 2012).

Eeva Jokinen toimii Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntapolitiikan professorina Joensuussa. Hän on tutkinut turismia, äitiyttä ja arkea, sekä työn, perheen ja tunteiden uusia järjestyksiä prekarisoituvassa yhteiskunnassa. Viimeisintä aihetta käsittelevät mm. kirjat Aikuisten arki (2005), Yrittäkää edes! Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa (2011) sekä artikkeli ”Prekaari sukupuoli” (Naistutkimus-lehti 1/2013).

Lauri Korkeaoja (VTM) on kehitysministeri Heidi Hautalan erityisavustaja Valtioneuvoston kansliassa, keskittyen valtion omistajaohjaukseen. Korkeaoja on työskennellyt aiemmin STTK:n alue- ja elinkeinopoliittisena asiantuntijana, Suomen ylioppilaskuntien liiton pääsihteerinä ja sosiaalipoliittisena sihteerinä. Korkeaoja on myös ollut Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.

Jukka Pekkarinen (VTT) on valtionvarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori ja toiminut aiemmin ministeriön kansantalousosaston ylijohtajana. Hän on työskennellyt myös Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana sekä Helsingin kauppakorkeakoulussa, OECD:n sihteeristössä, Suomen Pankissa ja Helsingin yliopistossa.

Juha Siltala on Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Helsingin yliopistossa. Hän on tarkastellut muun muassa yksilöitymisen ja yhteenkuulumisen ongelmaa, valtion ja talouden keskinäistä riippuvuutta historiassa sekä impulssikontrollin ja kasvatuksen historiallista kehitystä. Siltalan psykohistoriallinen harrastus lähti 1980-luvulla liikkeelle psykoanalyyttisesta perinteestä mutta on laajentunut kokeellisen sosiaalipsykologian, aivotutkimuksen, evoluutiopsykologian ja taloudellisen käyttäytymistieteen suuntaan. Teorioita on käytetty ymmärtämisen osittaisina apuvälineinä.  Politiikkaa ja taloutta on tarkasteltu myös yksilöiden motivaatiosta itsenäistyneinä rakenteina.  Näkökulmasta riippumatta tavoitteena on ollut historiallinen synteesi.

Guy Standing on kehitysmaatutkimuksen professori Lontoon yliopiston SOAS-yksikössä (School of Oriental and African Studies). Hän on kansalaistuloa edistävän BIEN-verkoston (Basic Income Earth Network) perustajajäsen. Hänen tuorein kirjansa The Precariat: the New Dangerous Class (2011) on käännetty muun muassa italiaksi, espanjaksi ja ruotsiksi.

Tuukka Tomperi on tutkija Nuorisotutkimusverkoston Nuoret ja sukupolvet ‑tutkimusohjelmassa. Hän on myös opettajankouluttaja ja keskittynyt toimissaan sukupolvisuhteiden ja nuorten poliittisten asenteiden ja maailmankuvan tutkimukseen sekä etiikan- ja yhteiskuntaopetuksen kysymyksiin. Hänen julkaisunsa ovat käsitelleet mm. kasvatussosiologian ja ‑politiikan, nuorisotutkimuksen sekä opettamisen ja koulun kehittämisen teemoja.