Nuoruus digiaikana

Työryhmän vetäjät:
Kristiina Korjonen-Kuusipuro (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia), kristiina.korjonen-kuusipuro(at)xamk.fi
Ville-Samuli Haverinen (Itä-Suomen yliopisto)
Päivi Berg (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia)
Sari Tuuva-Hongisto (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia)

Työryhmä kokoontuu keskiviikko 9.11. klo 16.15–18.00 ja torstai 10.11. klo 9–11 (hybridi).

Nuoruus ja digiteknologiat liittyvät saumattomasti yhteen, ja nuorille digitaaliset laitteet ja suhde niihin ovat hyvin arkipäiväisiä. Digitalisaatio on tuonut mukanaan paljon hyvää, ja sen uskotaan luovan yhdenvertaisia mahdollisuuksia suomalaisille nuorille. Nuoret ovatkin ottaneet erilaiset digitaaliset laitteet ja palvelut luontevaksi osaksi arkeaan. Nuorten tavat toimia verkossa ovat kuitenkin moninaisia ja yksilöllisiä, ja nuorten digitaaliset valmiudet ja motivaatio sekä halu osallistua vaihtelevat suuresti. Kaikille nuorille digitaalisuuden hyödyntäminen ei ole samalla tavalla mahdollista, ja esimerkiksi julkisten digitaalisten palvelujen löytäminen voi olla monelle haastavaa. Kaikki nuoret eivät välttämättä ole kiinnostuneita digitaalisista ympäristöistä, ja digitaalisuus voi olla vain väljä konteksti nuoruudelle. Tässä ajassa on myös hyvin paljon lasten ja nuorten digitaalisten laitteiden käyttöön kohdistuvaa huolipuhetta, lähes moraalista paniikkia: meillä on paljon puhetta ruutuajasta, sen rajoittamisesta ja tämän rajoittamisen vaatimista itsesääntelystä ja -kurista. Diginuoruuteen liittyy myös uudenlaisia uhkia ja riskejä; medialukutaidon ja -kriittisyyden merkitys korostuu. Onkin tärkeää lisätä keskustelua siitä, kuinka voisimme edistää tapoja ymmärtää nuorten elämää sekä verkossa että sen ulkopuolella yhtenäisinä sekä-että- eikä toisistaan erillisinä joko-tai-asioina.

Työryhmän esitykset

Keskiviikkona 9.11. klo 16.15–18.00

Päivi Berg, Kristiina Korjonen-Kuusipuro & Sari Tuuva-Hongisto (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia): Nuoruuden digitaalisia maisemia jäljittämässä - keitä ja mitä nuoret seuraavat somessa?

Kati Puukko, Lauri Hietajärvi, Jussi Järvinen, Veijonaho Salla & Katariina Salmela-Aro (Helsingin yliopisto): Digital parenting profiles and parent – child media use

Tiina Määttä (Tampere University), Riikka Korkiamäki (Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus) & Riikka Turtiainen & Elina Vaahensalo (Turun yliopisto, Porin yliopistokeskus): Ethical challenges in asking youth to express their experiences through digital means

Torstaina 10.11. klo 9–11

Tuuli Pitkänen (Nuorisotutkimusseura), Janne Takala (A-klinikkasäätiö) & Alix Helfer (Nuorisotutkimusseura): Nuorten mielenterveyden tukeminen ja tutkiminen digiaikana

Susan Eriksson (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu): Vammaisten nuorten digiaika

Reetta Mietola (University of Helsinki): Continuing, updating or challenging the past? Young disability activists’ relationship to the disability movement

Esitysten abstraktit

Nuoruuden digitaalisia maisemia jäljittämässä - keitä ja mitä nuoret seuraavat somessa?

Päivi Berg, Kristiina Korjonen-Kuusipuro & Sari Tuuva-Hongisto (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia)

Digitaalisessa etnografiassa tarkastellaan nettikäyttäytymiseen liittyviä normeja, odotuksia ja vuorovaikutusta, tunnistaen digitaalisen vuorovaikutuksen kasvava merkitys nuorisokulttuurissa (Standlee 2017). Esityksessämme tarkastelemme määrällistä ja laadullista aineistoa yhdistäen nuorten elettyjä digikulttuurin käytäntöjä Suomessa verkkoympäristössä tehtävän tutkimuksen keinoin.

Aineisto on kerätty verkkoympäristössä syksyn 2021 ja kevään 2022 välillä. Analysoimme nuorten sosiaalisen median maisemia ja nuorisokulttuurisia ympäristöjä, seuraamalla ja havainnoimalla sitä mitä tahoja ja millaisia sisältöjä nuoret verkossa seuraavat ja kuluttavat. Aineisto koostuu 15-vuotiaiden eri paikkakunnilla asuvien nuorten laadullisista haastatteluista (n=16) sekä verkkokyselyvastauksista (n=178).

Analyysissamme jäljitämme nuorten materiaalisia, sosiokulttuurisia ja digitaalisia maisemia Suomessa mukaillen Websterin, Svalastogin ja Allgaierin (2020) digitaalisisten maisemien käsitettä, jolla pyritään kiinnittämään huomiota kompleksisiin ja päällekkäisiin verkon ja sen ulkopuolisen vuorovaikutuksen piirteisiin. Pyrkimyksemme on tarkastella sitä, miten nuorten digitaalisten kulttuurien käytännöt muotoutuvat samanaikaisesti paikkaan kiinnittyen kuin digitaalisissa ympäristöissäkin.

Aineisto on tuotettu tutkimusprojektissa Luokkaistuva digiyhteiskunta: Nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa imperatiiveissa ja kuvitelmissa (DEQUAL) (Suomen Akatemia, v. 2020–2024).

Digital parenting profiles and parent – child media use

Kati Puukko, Lauri Hietajärvi, Jussi Järvinen, Veijonaho Salla & Katariina Salmela-Aro (Helsingin yliopisto)

This study examined the factors associated with parent–child media co-use across digital platforms. The first aim was to identify digital parenting profiles across group of 11–14 year old children’s parents. Then, we examined how the digital parenting profiles differ regarding demographic factors as well as, both the parent’s and their children’s use and knowledge of the digital media. The self-reported survey data were collected from 11-14-year-old children (N=1392) and their parents (N=949) living in the capital area of Finland. To identify types of digital parenting profiles we applied a latent class analysis and comparison of groups were performed with BCH and DCAT procedures.

We identified four digital parenting profiles: Uninvolved (31 %), Enabling (31 %), Enabling restrictive (15 %) and Restrictive (23 %). Further, Parents representing an Enabling-restrictive profile reported significantly less social media self-control failure and highest digital literacy skills than those in the other profiles. Children whose parents showed an Enabling digital parenting profile reported significantly higher digital self-efficacy compared to children whose parents represented other profiles and higher digital literacy than those in the Enabling-Restrictive profile. Children whose parents represented Restrictive digital parenting profile reported highest level of social media use.

To conclude, our results indicate that digital parenting practices seem to be related to childrens’ digital competencies and reflect the parents’ own relationship with media. Given the challenges reported in young peoples’ digital engagement in the current time, more support and nuanced attention should be paid to differences digital parenting as opposed to focusing only on the viewpoint of the child and enforcing simplistic screen time limits.

Ethical challenges in asking youth to express their experiences through digital means

Tiina Määttä (Tampere University), Riikka Korkiamäki (Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus) & Riikka Turtiainen & Elina Vaahensalo (Turun yliopisto, Porin yliopistokeskus)

The presentation draws from two separate projects that were setup to examine how young people constitute a sense of solidarity. The first project, funded by The Finnish Cultural Foundation Satakunta Regional Fund, is at its reporting phase and the second project, funded by the Academy of Finland, is at its early stage. The focus of this paper is on the lessons learned from the methodology used in the first project and how to transfer these revelations to the upcoming data collection.

To examine what constitutes ‘solidarity’ for young people requires understanding both on and off-line environments that youth inhabit. For researchers, this proposes several ethical challenges. In the first project these challenges were solved by simulating a snapchat conversation. This ensured that the researchers did nor invade the young people´s private space in snapchat but were nevertheless able to gather interesting data on the socio-cultural construction of individual motivations when navigating solidarities. The ethical awareness accumulated from the first project is availed in the new project that continues the exploration into solidarities. A method such as mobile diary could be beneficial, but again, the use of mobile diary app, where young people for example post videos, poses many ethical challenges. For instance, the youth would be filming others, since the topic is solidarity. The paper discusses these challenges through the light of the knowledge required during the previous data collection.

Nuorten mielenterveyden tukeminen ja tutkiminen digiaikana

Tuuli Pitkänen (Nuorisotutkimusseura), Janne Takala (A-klinikkasäätiö) & (Alix Helfer)

Nuorten mielenterveyspalvelujen kasvanut kysyntä sekä nuorten päihdekuolemien lisääntyminen nostavat esiin kysymyksen nykyisten sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollisuuksista ja osaamisesta toimia nuorten tukena. Digitaalinen ympäristö on nuorille yhä luontevampi toimintaympäristö, jonka kautta etsitään nopeaa pääsyä tuen piiriin.

Esitelmä pohjautuu kahteen tutkimusaineistoon, joista ensimmäinen perustuu Päihdelinkissä olleen psykososiaalisia vaikeuksia kartoittaneen kyselyn vastauksiin ja toinen Sekasin chat -keskusteluihin. Tutkimalla nuorten digitaalisten palvelujen käyttöä ja käyttökokemuksia olemme pyrkineet saamaan tietoa nuorten tarpeista sekä palvelukokemuksista. Esityksessä valotetaan myös digiaikaan liittyviä eettisiä ja tutkimuksen tekemistä koskevia kysymyksiä.

Tukea haettiin digitaalisista palveluista ahkerasti ja monet yhteydenotot tehtiin virka-ajan ulkopuolella. Chatissä keskustelleet nuoret toivat jonkin verran esiin onnistumisia ja kokemuksia siitä, miten palvelut olivat heitä auttaneet. Ensimmäinen asia, jonka nuoret toivat esiin, oli arvostavat kohtaamiset, jotka mahdollistivat avoimen keskustelun. Nuorten kertomukset avun onnistumisesta eivät liity niinkään tietyn profession tai organisaation toiminnan arviointiin, vaan ennemmin auttaneen työntekijän asenteeseen, osaamiseen ja persoonaan. Toinen asia, mistä nuoret kokivat saaneensa apua, oli ammattitaitoinen neuvonta sekä uusien selitysten ja näkökulmien saaminen omiin vaikeuksiin.

Nuorten palveluissa matala kynnys ja nopea saavutettavuus ovat tärkeitä asioita, joihin digiaika mahdollistaa uusien toimintamallien kehittämisen. Palvelutoiminnan yhteistyössä on merkittäviä puutteita, joita voitaisiin korjata parantamalla koordinaatiota ja yhteistyötä fyysisissä sekä digitaalisissa ympäristöissä.

Vammaisten nuorten digiaika

Susan Eriksson (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)

Nuorten elämismaailmat ovat digitalisoituneet ja muuttaneet perustavasti heidän elämänkäytäntöjään. Digitaalisen osallisuuden tulisi koskea yhdenvertaisesti kaikkia nuoria, mutta nuorten mahdollisuuksissa hyödyntää digitaalisuutta osana arkielämää on kuitenkin suuria eroja. Perustaen argumentointini kahdelle erilliselle empiiriselle tutkimukselle keskustelen alustuksessani yhtäältä niiden nuorten henkilöiden digitaalisesta osallisuudesta, jotka ovat vaikeasti kehitys- ja liikuntavammaisia ja toisaalta niiden nuorten, joilla on erilaisia liikuntarajoitteita. Mitä vammaisuuteen tulee, kansainväliset tutkimukset tukevat havaintoja siitä, että digitalisoituminen on parantanut nuorten osallisuutta ja luonut sille runsaasti paikkoja ja tiloja. Tuonkin alustuksessani esiin merkityksiä niistä tavoista ja tasoista, joiden kautta digitaalisuus näyttää vahvistavan vammaisten nuorten osallisuutta, mutta myös nuorten välistä eriarvoisuutta tuottavista tekijöistä elämismaailmojen digitalisoitumisessa.

Continuing, updating or challenging the past? Young disability activists’ relationship to the disability movement

Reetta Mietola (University of Helsinki)

During the past decades research on young people’s political participation has argued that a significant transition has taken place in young people’s relationship to politics. This implies both a change in interest towards politics as well as in (preferred) forms of engagement. Simply put, young people are often represented as less interested in traditional, institutional and representational forms of political participation, and motivated by single-issue politics and non-parliamentary forms of participation, often taking place on-line (social media, online petitions etc.).

In my paper I’m exploring Finnish young disability activists’ views on disability activism and their political agency against this idea of a distinctive youthful way of engaging in politics. At the same time as I’m interested in exploring whether the accounts of these activists concerning their motivation, preferred forms of engagement and political demands resonate with this image of a change in political participation, I’m also interested in how this relates to the past – to the (recent) history of the disability movement. If there is such a transition taking place in the way how the younger generations do politics, what does this mean in terms of their relationship to the disability movement? My data consists of interviews of young disability activists as well as social media posts and blog texts published by Finnish disability activists. The study is part of a wider research project “Performing disability activism. Acts and stories of activism and the Finnish disability movement.”

Takaisin työryhmien esittelysivulle.