Sanna Aaltonen

Sanna Aaltonen

STN-konsortion osahankkeen johtaja

VTT, dos.

Esittely

JULKAISUT (päivitetty 3.1.2019)

A VERTAISARVIOIDUT TIETEELLISET ARTIKKELIT
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
 1. Kivijärvi, Antti, Aaltonen, Sanna, Forma, Leena, Partanen, Jussi, Myllylä, Martta, Rissanen, Pekka (2019) Quality of Life Among Young Finnish Adults not in Employment or Education. Applied Research in Quality of Life. First Online January 2, 2019 https://doi.org/10.1007/s11482-018-9687-z
 2. Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi (2018) Nuorten aikuisten siirtymät palkkatyöhön ja yrittäjyyteen. Nuorisotutkimus, vol. 36, no. 2, 3-18.
 3. Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (2018) Disrupting professional practices with research-driven intervention. Researcher–gatekeeper negotiations in the context of targeted youth services. Qualitative Social Work. First Published February 6, 2018 https://doi.org/10.1177/1473325018757080
 4. Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Karvonen, Sakari (2017) Affordances of Welfare Services – Perspectives of Young Clients. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research, vol. 2 no. 1, 30-38. DOI: 10.18261/ISSN.2464-4161-2017-01-04
 5. Aaltonen, Sanna (2017) Challenges in gaining and re-gaining informed consent among young people on the margins of education. International Journal of Social Research Methodology. vol 20, no. 4, 329-342, doi: 10.1080/13645579.2016.1170412
 6. Berg, Päivi & Aaltonen, Sanna (2017) Wendy, Peter and the Lost Boys—The Gendered Discourses of Welfare Service Practitioners and Their Young Clients. Young, vol. 25 no. 2,157-173. DOI: https://doi.org/10.1177/1103308816640699
 7. Aaltonen, Sanna & Karvonen, Sakari (2016) Floating downstream? Family background, parental support and future expectations of young people from less privileged backgrounds. Sociology. vol. 50, no. 4, 714–730.
 8. Määttä, Mirja & Aaltonen, Sanna (2016) Between rights and obligations – Rethinking youth participation at the margins. International Journal of Sociology and Social Policy, vol 36, no. 3/4, 157-172.
 9. Aaltonen, Sanna (2016) ‘My Mother Thought Upper Secondary School Was OK, but then My Sibling Said No’ - Young People’s Perceptions of Parents’ and Siblings’ Involvement in Their Future Choices. Sociological Research Online, vol 21, no. 1, 5. http://www.socresonline.org.uk/21/1/5.html DOI: 10.5153/sro.3850
 10. Aaltonen, Sanna (2013) “Trying to push things through”: Forms and bounds of agency in transitions of school-age young people, Journal of Youth Studies, vol 16, no. 3, 375-390.
 11. Aaltonen, Sanna (2012) Subjective orientations to the schooling of young people on the margins of school. Young, vol 20, no. 3, 219-235.
 12. Aaltonen, Sanna (2011) Omalla lomalla: Nuorten näkökulmia lintsaamiseen.  Kasvatus, vol 42, no. 5, 480-492.
 13. Aaltonen, Sanna (2007) Hyvät, pahat ja hiljaiset: poikien paikat feministisessä tutkimuksessa. Nuorisotutkimus, vol 25, no. 2, 17-31.
 14. Aaltonen, Sanna (2001)Tutkimuksen sensitiivisyys. Koulutehtävän aiheena sukupuolinen häirintä. Nuorisotutkimus, vol.19, no. 2, 36-50.
A2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
 1. Aaltonen, Sanna (2018) Ei tulosta ilman analyysia. Näkökulmia kvalitatiivisen aineiston analyysiin. Teoksessa T. Kiilakoski & P. Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Vastapaino, Tampere, 372-384.
 2. Aaltonen, Sanna (2018) The good, the bad, and the quiet ones: Differential positions of boys in researching sexual harassment. Teoksessa T. Shefer, J. Hearn, K. Ratele and F. Boonzaier (eds.) Engaging Youth in Activism, Research and Pedagogical Praxis. Transnational and Intersectional Perspectives on Gender, Sex, and Race. Routledge, New York, Oxon, 162-178.
 3. Aaltonen Sanna (2017) Grin and Bear It! Downplaying Sexual Harassment as Part of Nordic Girlhood. Teoksessa B. Formark, H. Mulari & M. Voipio (eds) Nordic Girlhoods. Palgrave Macmillan, Cham, 83-102.
 4. Aaltonen, Sanna, Hästbacka Noora & Kivijärvi, Antti (2017) Metelin, kohinan ja hiljaisuuden kohtaaminen hyvinvointipalvelujen haasteena. Teoksessa S.Aaltonen & A. Kivijärvi (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 199-220,
 5. Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (2017) Hyvinvointipalvelut ja nuoret aikuiset – Ohjausta monimutkaistuneissa siirtymissä. Teoksessa S.Aaltonen & A. Kivijärvi (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 7-23.
 6. Högbacka, Riitta & Aaltonen, Sanna (2015) Refleksiivisyyden ulottuvuudet.  Teoksessa S. Aaltonen & R. Högbacka (toim.) Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Tampere University Press & Nuorisotutkimusseura, 9-31.
 7. Stokes, Helen, Aaltonen, Sanna & Coffey, Julia (2015) Young People, Identity, Class and the Family. Teoksessa H. Cahill & J. Wyn (eds.) Handbook of Childhood and Youth Studies. Singapore, Springer, 259-278.
 8. Aaltonen, Sanna & Lappalainen, Sirpa (2013) Samalla viivalla? Koulutuspolulta poikenneiden nuorten resurssit ja toisen asteen koulutus. Teoksessa Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki, Gaudeamus, 110-127.
 9. Aaltonen, Sanna. & Honkatukia, Päivi (2012) Interviewing young people in institutional contexts—methodological reflections. Teoksessa Tolonen, Tarja, Palmu, Tarja, Lappalainen, Sirpa & Kurki, Tuuli (eds.) Cultural practices and transitions in education. Tufnell Press, Lontoo, 34-47.
 10. Aaltonen, Sanna (2012) Elämän umpisolmuja avaamassa. Toimijuus ja institutionaaliset rajat nuorten siirtymissä. Teoksessa Pekkarinen, Elina, Vehkalahti, Kaisa & Myllyniemi, Sami (toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot vuosikirja 2012. Nuorisotutkimusseura, Helsinki, 180-191.
 11. Aaltonen, Sanna, Kivijärvi, Antti, Peltola, Marja & Tolonen, Tarja (2011) Ystävyydet. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim.), Annettu, otettu, itse tehty: Nuorten vapaa-aika tänään. Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki, pp. 29-56.
 12. Aaltonen, Sanna (2011) Tytöt ja maine. Teoksessa Ojanen, Karoliina, Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (toim.) Entäs tytöt: Johdatus tyttötutkimukseen.Vastapaino, Tampere, 269-304.
 13. Aaltonen, Sanna & Heikkinen, Alpo (2009) Nuoret lastensuojelussa. Teoksessa Bardy, Marjatta (toim.), Lastensuojelun ytimissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, 165-176.
 14. Aaltonen, Sanna (2008) Itseluottamusta, varovaisuutta ja vaaraa: Yhteiskuntaluokka ja tyttöjen tulkinnat sukupuolisesta häirinnästä. Teoksessa Tolonen, Tarja (toim.) Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Vastapaino, Tampere, 36-57.
 15. Aaltonen, Sanna (2003) Told, Denied and Silenced. Young People's Interpretations of Conflicts and Gender in School. Teoksessa Sunnari, Vappu, Kangasvuo, Jenny & Heikkinen, Mervi (eds.) Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments. Femina Borealis 6. Oulu University Press, Oulu, 129-141.
 16. Aaltonen, Sanna (2002) Kerrottua, kiistettyä ja vaiettua: nuorten tulkintoja koulun konflikteista ja sukupuolesta. Teoksessa Sunnari, Vappu, Kangasvuo, Jenny, Heikkinen, Mervi & Kuorikoski, Niina (toim.) Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu, 120-132.
 17. Aaltonen, Sanna & Honkatukia Päivi (2002) Kovat kimmat otsikoissa ja otsikoiden takana. Teoksessa Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (toim.) Tulkintoja tytöistä. SKS, Helsinki,  207-223.
 18. Aaltonen, Sanna (2001) Ruumiin rajat ja sukupuolinen häirintä. Teoksessa Puuronen, Anne & Välimaa, Raili (toim.) Nuori ruumis. Gaudeamus & Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki, 107-120.
 19. Aaltonen, Sanna (1994) Jerisjärven ympäristökonflikti Rauhalan kyläläisten tulkitsemana. Teoksessa Lehtinen, Ari & Rannikko, Pertti (toim.) Pasilasta Vuotokselle. Ympäristökonfliktien uusi aalto. Gaudeamus, Helsinki, 72-91.
B VERTAISARVIOIMATTOMAT TIETEELLISET KIRJOITUKSET
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
 1. Aaltonen, Sanna, Kivijärvi, Antti & Myllylä, Martta (2018) Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten koettu hyvinvointi. Yhteiskuntapolitiikka, e-julkaisu 1.11.2018 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018110147048.
 2. Weiste, Elina, Aaltonen, Sanna, Savolainen-Peltonen, Hanna & Stevanovic, Melissa (2017) Ohjaussuhteen tyylit puntarissa. Aikuiskasvatus 2, 122-129.
 3. Aaltonen, Sanna (2015) Youth Researchers of the World, Unite! Book review on J. Côté (2014) Youth Studies. Fundamental Issues and Debates, Sosiologia, no. 4, 401-403.
 4. Aaltonen, Sanna (2015) Book review on H. Stokes (2012) Imagining Futures: Identity Narratives and the Role of Work, Education, Community and Family and H. Cuervo & J. Wyn (2012) Young People Making it Work: Continuity and Change in Rural Places, Young, vol 23, no. 1., 97-99.
 5. Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi (2014) Oli kesä oli loma. Nuorten kesäloma tutkimuksen katvealueena. Yhteiskuntapolitiikka, vol 79, no. 4, 450-454.
 6. Aaltonen, Sanna, Honkasalo, Veronika, Tomperi, Tuukka & Suurpää, Leena (2013) Sukupolvinostoja nuorisopoliittiseen keskusteluun. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus, vol 31, no. 4, 42-60.
 7. Aaltonen, Sanna (2013) Terveisiä tutkijankammiosta, kuuleeko kenttä? Nuorisotutkimus, vol. 31, no. 2, 59-61.
 8. Aaltonen, Sanna (2013) Nuoret rakenteiden rattaissa. New agendas on Youth and Young Adulthood: Youth Studies Conference 2013, 8.-10.4.2013, University of Glasgow, Iso-Britannia. Nuorisotutkimus, vol. 31, no. 2, 73-74.
 9. Aaltonen, Sanna (2011) Kiltteys ansiona ja ansana. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus, vol 29, no. 4, 1-2.
 10. Aaltonen, Sanna (2010) Mopojen merkityksistä poikien arjessa. Katsaus. Nuorisotutkimus, vol 28, no. 2, 103-107.
 11. Aaltonen, Sanna & Määttä, Määttä (2010) Nuorisotutkimus avaa ovia yhteiskunnan tutkimiseen: Youth 2010 - Identities, Transitions, Cultures, 6.-8.7.2010 University of Surrey, Guildford, UK. Konferenssiraportti. Nuorisotutkimus, vol 28, no. 3, 98-100.
 12. Aaltonen, Sanna & Tolonen, Tarja (2007) Pöö!: Feminismiä!. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus, vol 25, no. 2, 1-2.
 13. Aaltonen, Sanna (2006) Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Lektio. Nuorisotutkimus, vol 24, no. 4, 61-64.
 14. Aaltonen, Sanna (2004) Kielletty lapsilta? Arvio Anna Anttilan toimittamasta raportista Lapsuuden muuttuva maisema. Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Nuorisotutkimus, vol.22, no. 4, 66-67.
 15. Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (2004) Tyttötutkimus elää ja voi hyvin. Vastine Vesa Puurosen tekemään Tulkintoja tytöistä -kirjan arvioon. Nuorisotutkimus 1(22), 74-75.
 16. Aaltonen, Sanna (2000) Tytöistä ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Arvio Päivi Honkatukian, Johanna Niemi-Kiesiläisen ja Sari Näreen kirjasta Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Nuorisotutkimus, vol.18, no. 2, 65-67.
 17. Aaltonen Sanna, Heikkilä, Minna & Perho, Sini (1999) Nuoret tutkijat "niksipajassa". Seminaariraportit. Nuorisotutkimus 17(3), 61-62. 
 18. Aaltonen Sanna (1995) Korvenraivauksesta ryöstötalouteen. Arvio Ilmo Massan kirjas­ta Pohjoinen luonnonvalloitus. Sosiologia 32(3), 218-220.
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
 1. Aaltonen, Sanna (2014) Nuorisotakuusta käyty poliittinen keskustelu kansanedustajien kirjallisten kysymysten valossa. Teoksessa A. Gretschel, K. Paakkunainen, AM Souto & L. Suurpää (toim) Nuorisotakuun arki ja politiikka. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki, 74-77.
 2. Aaltonen, Sanna & Honkatukia Päivi (2002) Johdanto: Tyttöyden monet tulkinnat. Teoksessa Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (toim.) Tulkintoja tytöistä. SKS, Helsinki,  7-18.
 3. Aaltonen, Sanna, Haavio-Mannila, Elina & Tuominen, Kristiina (1990) Poliisien työn laatu, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi. Teoksessa Haavio-Mannila, Elina (toim.), Sanna Aaltonen, Pia Jallinoja, Tarja Tolonen ja Kristiina Tuominen (1990) Työn laatu, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi. Helsingin yliopiston sosiologian laitos, työselostuksia No 53, 145-157.
B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
 1. Aaltonen, Sanna, Myllylä, Martta & Kivijärvi, Antti (2017) Nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistäminen digitaalisen intervention avulla. Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa. Tutkiva sosiaalityö -tutkimusliite. Helsinki: Talentia, 26-37.
 2. Aaltonen, Sanna & Sunnari Vappu (2001) Sexual Harassment – Conceptual and Methodological Reflections. Teoksessa Vesa Puuronen (ed.) Youth on the Threshold of 3rd Millennium. University of Joensuu, Publications of Karelian Institute, no 130, 31-44.
C TIETEELLISET KIRJAT (MONOGRAFIAT)
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
 1. Aaltonen, Sanna (2006) Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä, Yliopistopaino & Nuorisotutkimusseura, Helsinki.
C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
 1. Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim.) (2017) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.
 2. Aaltonen, Sanna & Högbacka, Riitta (toim.) (2015) Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Tampere University Press & Nuorisotutkimusseura.
 3. Aaltonen Sanna (2011) Kiltteys –teemanumero, Nuorisotutkimus 29(4).
 4. Ojanen, Karoliina, Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (toim.) (2011) Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen.Vastapaino, Tampere.
 5. Aaltonen Sanna & Tolonen Tarja (2007) Feminismi –teemanumero, Nuorisotutkimus 25(2).
 6. Aaltonen, Sanna & Honkatukia Päivi (toim.) (2002) Tulkintoja tytöistä. SKS, Helsinki.
D AMMATTIYHTEISÖLLE SUUNNATUT JULKAISUT
D1 Artikkeli ammattilehdessä
 1. Berg, Päivi, Aaltonen, Sanna, Anttila, Anu-Hanna, Hautamäki, Terhi, Härmä, Vuokko, Perttilä, Sami & Ylöstalo, Hanna (2017) ”Loma on sitä, että on aikaa tehdä rästityöt” – Unelmat ja arki kohtaavat nuorten yrittäjyydessä Tieto ja trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus, 1/2017, 41–48.
 2. Aaltonen, Sanna (2016) Sukupuolinen häirintä ja valkoinen valhe. Keskustelua –palsta. Haaste, no. 2, 45-46.
 3. Aaltonen, Sanna (2016) Tulevaisuuden toivot ja toivottomat? Suuntaaja, no. 1.
 4. Aaltonen, Sanna (2015) Vanhempien arjen mallit siirtyvät lapsille. Asiantuntijalta -palsta. Mielenterveys, 54(2), 14-16.
 5. Aaltonen, Sanna (2012) Missä hukkunut viimeksi nähtiin? Nuorten hyvinvointi -teemaan liittyvä puheenvuoro, Nuorisotyö, no. 3, 16-17.
 6. Aaltonen, Sanna (2007) Nuoret kiistävät sukupuolisen häirinnän, mutta antavat siitä kuitenkin esimerkkejä. Tasa-arvo, no. 2, 14-15.
D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
 1. Aaltonen, Sanna (2017) Nuorten elämänpolut ja hyvinvointivaltion palvelukartat. Teoksessa Reetta Pietikäinen & Anne Välimaa (toim.) Mahdollisuuksia rakentamassa. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 20 vuotta työpajakentän vaikuttajana ja kehittäjänä. Helsinki, Valtakunnallinen työpajayhdistys, 52-58.
 2. Aaltonen, Sanna (2012) Nuorten vapaa-aika, hengailu ja ystävyydet. Teoksessa Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Suomen Nuorisoyhteistyö ry. Allianssi, Helsinki, 17-18.
 3. Aaltonen, Sanna (2007) Median vastuu ja mahdollisuudet. Teoksessa Mari Laiho (toim.), Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat: Moniammatillinen yhteistyö. Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja, no. 8, Pelastakaa Lapset ry, Helsinki, 160-162.
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys
 1. Hiilamo, Heikki, Määttä, Anne, Koskenvuo, Karoliina, Pyykkönen, Jussi, Räsänen, Tapio & Aaltonen, Sanna (2017) Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Diak -puheenvuoro 11. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.  
 2. Aaltonen, Sanna (2016) Nuorten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan monta kanavaa. Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma -sarja, Lokakuu 2016, nro 26.
 3. Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (2016) Relationship between young people and welfare services. Stockholm, Nordic Center for Welfare and Social Issues.
 4. Aaltonen, Sanna (2015) Hyppää voltti! Nuoret ja palvelujärjestelmä hallituksen toimenpidesuunnitelmassa. Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma –sarja, Joulukuu 2015, nro 12.
 5. Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Rajaniemi, Katja (2015) Nuorten ohjaus vaatii herkkyyttä sekä nuorten elämäntilanteille että yhteiskunnan reunaehdoille. Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma –sarja, Kesäkuu 2015, nro 4.
 6. Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (2015b) Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. THL:n Tutkimuksesta tiiviisti –sarja, 2015/3.
 7. Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (2015a) Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. Helsinki, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
E SUURELLE YLEISÖLLE SUUNNATUT JULKAISUT, JOILLA ON YHTEYS TUTKIMUSTYÖHÖN
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
 1. Aaltonen, Sanna & Karvonen, Sakari (2014) Nuori ei ole pelkkä huolenaihe. Puheenaihe. Aamulehti 25.2.2014. Julkaistu myös THL:n blogina 26.2.2014
 2. Aaltonen, Sanna (2012) Miksi sukupuolistuneesta vallankäytöstä on niin vaikea puhua?. Teoksessa Katja Kettu & Krista Petäjäjärvi (toim.) Pimppini on valloillaan. Naisiin kohdistuva seksuaalinen vallankäyttö. Helsinki, WSOY, 176-182.
 3. Aaltonen Sanna & Härkönen Riikka (1999) Naisasiaa vai ei. Helsingin Sanomien Kuukausiliite, toukokuu 1999, 39-46.
 4. Aaltonen Sanna (1999) Naisten matka pelloilta bordelliin. Maailmanpyörä, 2/1999, 12-14.
 5. Aaltonen Sanna (1996) Tyttökerho auttaa, kun koulu ja perhe eivät riitä. Monitori, 4/1996, 29.
G OPINNÄYTTEET
G2 Pro gradu
 1. Aaltonen, Sanna (1993) Pois tieltä! Jerisjärven ympäristökonflikti Rauhalan kyläläisten tulkitsemana, Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos.
G4 Monografiaväitöskirja
 1. Aaltonen, Sanna (2006) Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä, Yliopistopaino & Nuorisotutkimusseura, Helsinki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeet