Matilda Wrede-Jäntti

Matilda Wrede-Jäntti

Tutkija / Forskare

Valtiotieteiden tohtori / Pol.dr

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

+358 (0)50 318 39 47

Esittely

Olen taustaltani sosiaalityönktekijä (HY) ja kiinnostunut nuorista, heidän arjestaan ja tämän elämänvaiheen haasteista. Olen tutkinut erityisesti nuorisotyöttömyyttä sekä erikoistunut metodologisesti kvalitatiivisiin pitkittäistutkimuksiin. Meneillään oleva tutkimukseni liittyvy nuoriin aikuisiin epävarmoilla työmarkkinoilla (SA-hanke ja 'Uppföljning Ung') sekä Nuoret Ajassa-hankkeeseen, joka 10 vuoden ajan seuraa vuonna 2000 syntyneitä nuoria. Toimin Nuorisotutimusseuran lisäksi myös THL:ssä erikoistutkijana sekä HY osa-aikaisena yliopistolehtorina (sosiaalityö).   

Till min grundutbildning är jag socialarbetare (HU). Jag är intresserad av ungdomar, deras vardag och de utmaningar som denna livsfas ställer. Jag har specialiserat mig på kvalitativa, longitudinella studier och studerat i synnerhet unga arbetslösa. De forskningsprojekt som jag för tillfället är involverad i rör unga vuxna på den osäkra arbetsmarknaden (FA-studie och 'Uppföljning Ung') samt projektet 'Unga i tiden', som i 10 års tid följer ungdomar födda år 2000. Förutom vid Ungdomsforskningssällskapet är jag anställd som specialforskare vid THL (Institutet för hälsa och välfärd) samt vid Helsingfors universitet (deltidsanställning som universitetslektor i socialt arbete). 

Dr Matilda Wrede-Jäntti is a social worker, whose research interests include young people, their everyday life as well as challenges that this phase of life sets. Wrede-Jäntti has studies especially young unemployed and methodologically specialised in qualitative, longitudinal studies. Her current research focuses are on young adults in the precarious labour market (An Academy of Finland project and 'Uppföljning Ung') as well as the FYRN project 'Young people in time', that for 10 years follows young people born 2000. Wrede-Jäntti also works as a universitylecturer at the University of Helsinki (social work) and as a researcher THL (National Institute of Health and Welfare).

CURRICULUM VITAE

Nimi/Namn                     W r e d e – J ä n t t i, Margit Matilda Elisabet

Synt. /Född                    1966

 

Puh. /Tel.                       +358 (0)41– 441 05 71/ mobil (privat)          

                                                                                                                                

s-posti/ e-post                matilda.wrede.jantti@gmail.com (privat)                                                                                                                            matilda.wrede-jantti@helsinki.fi (jobb I, deltid tjänsteledig 1.8.2014-31.7.2016)                                                                  matilda.wrede-jantti@thl.fi (jobb II, deltid)

 

Koulutus/Utbildning        Politices doktor, 2010, Helsingfors universitet

                                     Doktorsavhandling: “Pengarna eller livet? En kvalitativ och longitudinell studie om långtids-                                                  arbetslösa unga i ett aktörsperspektiv”

                                     Politices magister, 1991, Helsingfors universitet

                                     Pro gradu-avhandling: "Ungdomsbrottslighet: hur svarar straffpåföljd i Finland brottsteori?"

                                     Socionom, 1990, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet,                                                        socialt arbete med inriktning på klientcentrerat arbete.

                                     Student ,1986, Mattlidens gymnasium

 

 

Työkok./Arb.erf.             Universitetslektor i socialt arbete (50%)                                                                                                                          Helsingfors universitet. 1.8.2011-   

                                     Specialforskare vid THL/Institutet för Hälsa och Välfärd. (fd. STAKES) 08/2004 -                                                              (Fr.o.m. den 1.1.2015 vid Enheten för Barn, unga och familjer / HYLA)

                                     Ansvarig redaktör för Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Nordens Välfärdscenter 01.01.2010-                                      31.07.2012. (Deltidsanställning studieåret 2007–2008 p.g.a. utlandsvistelse (Manhattan/NY,                                              U.S.A.)

                                     Lektor i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet                                              7/2003 – 08/2004      

                                     Timlärare i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet                                        2/2003 – 6/2003

                                     Timlärare vid Yrkeshögskolan Sydväst 3/2003 – 5/2003

                                     Moderskapsledig 6/2002 - 2/2003

                                     Redaktör för NAT, Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift/STAKES. 8/2001 – 6/2002      

                                     Lektor i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet                                              01/2001 – 7/2001

                                     Moderskapsledig 5/2000- 12/2000

                                     Lektor i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet                                              1/2000 –5/2000                

 

Julkaisut/ Publikationer

Wrede-Jäntti & Wester(2016): Verkstaden – en laddningsstation. Unga deltagares erfarenheter av erhållet psykiskt och socialt stöd vid arbetsverkstäder i Svenskfinland. Tidsskrift for psykiske helsearbeid, no 4.   

Wrede-Jäntti & Wester(2016): En presentation av 13 arbetsverkstäder ör unga i Svenskfinland. Folkhälsan Utbildning & Ungdomsforskarnätverket. Forskningsrapport. Helsingfors: Oy Nord Print Ab. 

Mukana toimittamasa Nuorten elinolot -vuosikirja 2014. Nuoruus toisin sanoen (red.): Gissler & Kekkonen & Känkänen & Muranen & Wrede-Jäntti. Nuorisotutkimusverkosto, THL ja NUORA 2014

Wrede-Jäntti & Lähteenmaa, Jaana (2014): Samamielisyyttä ja piileviä ristiriitoja - nuorisoalan toimijoiden näkemyksiä nuorisotakuusta sen juuri tultua voimaan. I verket: Nuorisotakuun arki ja politiikka (red): Gretschel & Paakkunainen & Souto & Suurpää,  Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutimusseura. Julkaisuja 150. Verkkojulkaisuja 76.

Wrede-Jäntti (2010):“Pengarna eller livet? En kvalitativ och longitudinell studie om långtidsarbetslösa unga i ett aktörsperspektiv” (doktorsavhandling). THL/Institutet för hälsa och välfärd, Forskning 31

Malmberg-Heimonen & Siurala & Wrede-Jäntti (2003): Tulkintoja nuorisotyöttömyydestä. Helsingin kaupungin tietokeskus (2003) Tutkimuksia 2:2003. Undertecknads del/osuuteni: Työ, rahat tai henki - nuorten helsinkiläisten työttömien toimintastrategioita (sidorna: 85-128)        

TemaNord (1999) Ungdomars erfarenheter av arbetslöshet i Helsingfors, Reykjavik och Göteborg – en kvalitativ studie.       TemaNord 1999:552. Undertecknads delar/osuuteni: Arbete, pengarna eller livet! (sidorna 19-80, samt sammanfattning av boken, sidorna 157-166)

 

 

Styrelsemedlem i Stina Krooks stiftelse/ Hallituksen jäsen Stinka Krook säätiössä 2014 -

Styrelseordförande i Debatt rf / Debatti ryn puheenjohtaja 2015 -

Medlem av styrgruppen i Festaripörssi/ Festaripörssin ohjausryhmässä 2015 -

Medlem i expertgruppen för projektet Tillbaka till framtiden - hankeen asiantutntijaryhmän jäsen / Folkhälsan 2014 -2015

Hankkeet