Verkkojulkaisut

Media + lapsi + kasvatus. Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen

Fanny Vilmilä

Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen -hankkeessa kartoitettiin lasten mediakasvatuksen tutkimusta sekä rakennettiin yhteistyössä mediakasvatuksen ja sen tutkimuksen ammattilaisten kanssa lasten ja nuorten mediakasvatuksen tutkimuksen tulevaisuuden suuntaviivoja. Lisäksi hankkeessa avattiin tiedon sovellettavuuteen ja yleistajuistamiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Voit tilata julkaisusta paperiversion tai ladata sen maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Den sökandes blick. Uppsökande ungdomsarbete som yrke samt utveckling av yrkesområdet – synpunkter från det praktiska arbetet

Anne Puuronen

Ungdomsforskningsnätverkets forskare Anne Puuronen har utrett tillvägagångsätt som används inom uppsökande ungdomsarbete. Hon konstaterar att det kommer ett tydligt budskap från ungdomsarbetets fält: De tillvägagångssätt som används inom uppsökande ungdomsarbete bör uppfattas som ett samspel där målet är att stöda den unga i att framskrida enligt sina egna planer och samtidigt beakta behoven i den ungas livssituation.

Nätpublikationen

Du kan köpa boken här.

Lisää koriin

Children’s Media Barometer 2013 - summary

Annikka Suoninen

The Children’s Media Barometer research carried out in 2013 explored the media uses of 0–8-year-old children.

Various media play a strong role in the daily lives of children starting from babyhood. The most important media content for babies are music and books. Children start watching audiovisual programmes at 1–2-years of age and playing digital games becomes common at 2–4-years of age. The internet is now a part of the lives of even the smallest children, as 93 per cent of all 0–8-year olds used the internet at least occasionally. Watching audiovisual programmes has overtaken the playing of games as the most important reason for internet use among young children.

Download for free

You can purchase the paper version here.

Lisää koriin

Lasten mediabarometri 2013

Annikka Suoninen

Vuoden 2013 Lasten mediabarometri. 0–8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010 -tutkimus luo kokonaiskuvan alle kouluikäisten ja juuri koulun aloittaneiden lasten mediankäyttötavoista ja niissä 2010-luvulla tapahtuneista muutoksista. Tutkimus toteutettiin lasten vanhemmille suunnattuna kyselynä, ja se tarkastelee saman ikäryhmän mediankäyttöä kuin vuoden 2010 vastaava tutkimus.

Voit tilata julkaisusta paperiversion tai ladata sen maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä

Harinen Päivi ja Rannikko Anni

Urheilu ja liikunta ovat perinteisesti kuuluneet suomalaiseen näkemykseen hyvästä ja terveellisestä elämästä, ja myös niiden pedagogista merkitystä osana tasapainoista aikuiseksi kasvamista on korostettu. Tutkimukset ja tilastotieto osoittavat liikunnan harrastamisen olevan yhteydessä sekä koettuun että mitattuun fyysiseen ja henkiseen terveyteen.

Voit ladata julkaisun maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen? Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet

Ville Pöysä

Ville Pöysä arvioi suomalaista nuorisotyön tutkimusta käsittelevässä selvityksessään, että nuoret aikuiset ovat jääneet nuorisotyössä ja sen tutkimuksessa katveeseen. Periaatteessa he kuuluvat vielä nuorisotyön piiriin 29-vuotiaiksi asti, mutta käytännössä toiminta on usein suunnattu alle 18-vuotiaille tai ongelmallisesti käyttäytyville vanhemmille nuorille. Myös syrjäkylien nuoret ja vammaiset nuoret jäävät Pöysän mukaan tutkimuksessa vähälle huomiolle sekä metodeista kvantitatiivinen tutkimus.

Voit tilata julkaisusta paperiversion tai ladata sen maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Muistiinpanoja demokratiaoppitunnista. Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla?

Tomi Kiilakoski & Anu Gretschel

Nuorisotutkimusseura ry on aktiivisesti seurannut ja tutkinut nuorisopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Lasten ja nuorten osallisuus, erityisesti siitä näkökulmasta, miten he itse asian kokevat, on ollut yksi pitkäkestoisista tutkimusaiheista. Osallisuutta kuntanäkökulmasta tutkiva Lasten ja nuorten kunta- tutkijaryhmä on julkaissut, kouluttanut sekä osallistunut aihealuetta koskevaan kehittämiseen 2000-luvun puolivälistä eteenpäin.

Voit tilata julkaisusta paperiversion tai ladata sen maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin