Liikkuen läsnä, hetkessä teille. Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä

Aino Tormulainen & Eila Kauppinen

Mitä on liikkuva nuorisotyö? Miten se määritellään, ja kuinka se asettuu kunnallisen nuorisotyön kehykseen erilaisissa ympäristöissä?

Kuvaus

Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyönä toteutetussa ja osallistuvaa havainnointiaineistoa hyödyntäneessä tutkimushankkeessa on määritelty liikkuvan nuorisotyön käsite yhdessä kentän toimijoiden kanssa sekä kuultu työmuotoon liittyviä kokemuksia niin nuorilta, nuorisotyön eri tason toimijoilta, yhteistyökumppaneilta kuin toiminnassa mukana olevilta vapaaehtoisilta. Tutkimushankkeessa on seurattu Aseman Lasten Wauto-toimintaa, ja raportissa kuvataan Wautojen toimintaa sekä liikkuvan työmuodon käsitteellistämistä ja paikkaa Suomessa tehtävän nuorisotyön kentässä.

2022. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 173.
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 146.
Sarja: Kenttä
ISBN 978-952-372-037-4
ISSN 1799-9227
ISSN 2343-0672

204 s.

Maksuton verkkojulkaisu.

Tilaa painettu kirja verkkokaupasta.

 

Sisällys
Kiitokset 8
Aino Tormulainen & Eila Kauppinen
1 Tutkimuksen taustalla nuorisotyön muuttuvat toimintaympäristöt 10
1.1 Nuorisotyötä nuorten vapaa-ajan ympäristöissä 10
1.2 Tutkimushanke ja sen tavoitteet 14
Ensimmäisenä tavoitteena määritellä liikkuvaa nuorisotyötä 15
Toisena tavoitteena Wauto-toiminnan kuvaus 15
Aino Tormulainen & Eila Kauppinen
2 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus 18
2.1 Tutkimuskysymykset ja aineistot 19
2.2 Menetelmänä osallistuva havainnointi 22
Kenttäaineisto Wautoilta 24
Liikkuvan nuorisotyön verkosto 26
2.3 Haastattelut 27
2.4 Aineistojen analyysi 30
2.5 Aineistojen käsittely ja tutkimuseettiset näkökulmat 32
2.6 Mitkä äänet tutkimuksessa kuuluvat?
– pohdintaa tutkimuksen luotettavuudesta 33
Eila Kauppinen & Aino Tormulainen
3 Liikkuva nuorisotyö käsitteenä ja käytäntöinä 36
3.1 Käsitteen määrittelyn prosessi 37
3.2 Kattokäsite, työmuoto, menetelmä, työkalu – miten liikkuva
nuorisotyö voidaan asemoida? 40
3.3 Liikkuva nuorisotyö tiivistetysti 44
3.4 Liikkuvan nuorisotyön taustalla olevat tarpeet ja toiminnan
sisältö kuntakohtaisia 47
3.5 Liikkuvaan nuorisotyöhön liitettyjä ominaisuuksia ja sen lisäarvo 48
Alueellinen yhdenvertaisuus 49
Tavoitetut nuoret ja nuorten osallisuus 51
Auto työvälineenä 54
Liikkuvan nuorisotyön luonne: reaktiivista, joustavaa, kohtaavaa,
läsnä olevaa työtä 56
Nuorten kohtaaminen liikkuvassa työssä 58
Tilannekuva nuorten arjesta 60
Verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö 61
3.6 Kokoavia näkökulmia liikkuvasta nuorisotyöstä suhteessa
jalkautuvaan nuorisotyöhön ja nuorisotilatoimintaan 64
Aino Tormulainen
4 Wauto-toiminnan kuvaus 60
4.1 Tutkijana Wautoilla 70
4.2 Walkers ja Wauton historia 73
Walkers on Wheels -hanke 77
Wauto-auto 78
Aseman Lasten Walkers-brändi 80
4.3 Wauto-toiminnan raamit 82
Wauto-jakso ja -toiminta 83
Wauton toimintakerta 87
4.4 Wauto kunnallisessa nuorisotyössä 90
Työyhteisössä 92
Wautolla nuorisotyötä eri ympäristöissä ja eri tarpeisiin 93
Raportointi sanoittamassa nuorisotyötä 98
Työhyvinvointi 100
Wauto ja verkostot 102
Seurakuntayhteistyö 104
4.5 Waparit tarpeellisena lisänä 105
4.6 Wauto-toiminnan haasteita 109
4.7 Wauto, Wautossa, Wautolla 112
Aino Tormulainen
5 Liikkuva nuorisotyö ja nuoret 115
5.1 Wauto ja nuoret 116
5.2 Mopopojat – sukupuolinäkökulma liikkuvan nuorisotyön nuoriin 122
5.3 Syrjäseudulla etäällä 125
5.4 Vakionuoret 129
5.5 Wauto nuorten kokemana 132
5.6 Nuoret suhteessa liikkuvaan nuorisotyöhön ja nuorisotyöntekijöihin 137
Aino Tormulainen & Eila Kauppinen
6 Kokoavaa tarkastelua ja johtopäätökset
– Liikkuva nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa 141
6.1 Liikkuva nuorisotyö luo tiloja ja rakentaa siltoja – tukee nuorten kasvua 141
6.2 Miksi liikkuvaa nuorisotyötä tarvitaan, myös tulevaisuudessa? 144
6.3 Mitä liikkuva nuorisotyö edellyttää ja mitä sillä voidaan saavuttaa? 148
Liikkuvan nuorisotyön osaamistarve 151
6.4 Liikkuvan nuorisotyön haasteet ja kehittämistarpeet 153
6.5 Lopuksi 157
Lähteet 163
Aineistolähteet 163
Kirjallisuus 163
Liitteet 176
Liite 1: Suostumus tutkimukseen osallistumisesta ja aineiston arkistoinnista 177
Liite 2: Tutkimustiedote 178
Liite 3: Haastattelurungot 183
Liite 4: Havainnointitaulukko kenttätyön toimintakerroista 184
Liite 5: Taulukko Wauto-paikkakunnista ja ajankohdista 187
Liite 6: Liikkuvan nuorisotyön toimijoita Suomessa 188
Tiivistelmä 193
Sammanfatting 196
Abstract 199