Yhteenvetoluku teoksesta Liikkuvia utopioita, hidastamisen politiikkaa. Tutkimus nuorista liikkeessä ilmastokriisin ajassa

Mikko Piispa

Nuoret ovat kasvaneet ennennäkemättömän liikkuvuuden ajassa, jossa matkailu on tavanomainen osa elämää. Suomessa nuorilta jopa odotetaan liikkuvuutta osana nuoruutta. Samanaikaisesti ilmastokriisi etenee, mikä herättää nuorten keskuudessa huolta. Kaiken lisäksi liikkuvuus, aiheuttaessaan ilmastopäästöjä, asettuu ristiriitaan ilmastokriisin hillitsemisen kanssa.

Maksuton verkkojulkaisu.

Kuvaus

Nuoret ovat kasvaneet ennennäkemättömän liikkuvuuden ajassa, jossa matkailu on tavanomainen osa elämää. Suomessa nuorilta jopa odotetaan liikkuvuutta osana nuoruutta. Samanaikaisesti ilmastokriisi etenee, mikä herättää nuorten keskuudessa huolta. Kaiken lisäksi liikkuvuus, aiheuttaessaan ilmastopäästöjä, asettuu ristiriitaan ilmastokriisin hillitsemisen kanssa. Miten nuoret suhtautuvat tähän ristiriitaan? Millaisia valintoja tilanne synnyttää? Voiko nuorten maailmasta kummuta käytänteitä, arvoja tai ajattelutapoja, jotka tarjoaisivat ratkaisuja dilemmaan?

Liikkuvia utopioita, hidastamisen politiikkaa – tutkimus nuorista liikkeessä ilmastokriisin ajassa lähtee etsimään vastauksia näihin kysymyksiin. Tutkimusanalyysin kohteena ovat liikkuvaa elämäntapaa harjoittavat surf-matkaajat sekä nuoret ilmastoaktivistit. Tulokset paljastavat toiveita jostain nykytilannetta paremmasta, mutta myös tapoja elää toivottua muutosta todeksi tässä ja nyt – utooppista unelmointia ja arkipäivän utopioita. Surf-matkaajat ja nuoret ilmastoaktivistit peräänkuuluttavat myös kulttuurista muutosta ja poliittisia toimia, joiden myötä ilmastokriisin ja liikkuvuuden ristiriitaa voitaisiin ratkoa yhteiskunnassa laajemmin.

Tilaa painettu kirja, jossa ovat mukana myös artikkelit.

2022. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 172

Sarja: Tiede


ISBN 978-952-372-036-7
ISSN 1799-9227

Tiivistelmä 7
Abstract 9
Kiitokset 11
Luettelo väitöskirjaan sisältyvistä artikkeleista 15

1 Aluksi: tutkimuksen motivaatio ja tausta 17
Tutkimusongelma ja tutkimusasetelma 22
Tutkimuksen kannalta oleelliset tutkimuskeskustelut 26

2 Yhteiskunnalliset lähtökohdat: liikkuva maailma ja kriisien aika 29

3 Nuorten liikkuvuus ja suhde ilmastokriisiin 34

4 Nuoret yhteiskuntaa uudistamassa 39
Nuorten ilmastoliikehdintä ja yhteiskunnalliset liikkeet 40
Elämäntapalajit vaihtoehtoisina urheilun ja tekemisen muotoina 42

5 Keskeiset tutkimusteoriat ja -metodit 47
Liikkuvuustutkimus 47
Utopia metodina 49
Käsitteellisistä valinnoista 52

6 Tutkimuksen toteuttaminen ja aineistot: monimenetelmäinen
nuorisotutkimus 55
Tutkimusaineistot 55
Surf-matkaajien temaattiset elämäntarinahaastattelut 56
Ilmastoaktivismietnografia ja aktivistien haastattelut 59
Aineistojen ulottuvuudet 61
Analyysimenetelmät 64
Tutkimuseettiset kysymykset 66

7 Väitöskirjan artikkelien näkökulmat ja kontribuutio
tutkimusongelman kannalta 70

8 Liikkumisen ja matkustamisen merkitykset 72
Nautinto ja elämäntapa 72
Kosmopoliittisuus, liikkuvuus ja ylirajainen kanssakäyminen pääomina 74

9 Matkustamisen ekologiset ulottuvuudet 76
Arvojen ja käytänteiden väliset ristiriidat 76
Ekologinen sovittelu yksilötason ratkaisuna 77

10 Arkipäivän liikkuvat utopiat 80
Hidastamisen nautinto ja politisointi 80
Elämysrationaalisuus kapitalismikritiikkinä 83

11 Utooppinen unelmointi ja utooppiset ihanteet 87
Utopioiden arvopohja ja ideaalit: kohtuuden ja hidastamisen utopioita? 88
Hidastaminen: lainattua, soviteltua ja radikaalia? 91

12 Lopuksi: utopiat näkökulmana nuorten yhteiskuntaa uudistavaan
potentiaaliin 94

Lähteet 102
Liitteet: haastatteluteemarungot 124