Tyttöenergialla kasvaneet. Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset

Aino Tormulainen

Oliko Spice Girls -bändin tyttöenergia aitoa tyttöjen voimaa ja vapautta vai läpeensä kaupallinen tuote? Entä millainen rooli populaarikulttuurilla ylipäätään on nuorten ja erityisesti tyttöjen elämässä? Millaisina nuoruudessa koettu tyttöenergiailmiö ja sen merkitys näyttäytyvät, kun niitä muistellaan ja tulkitaan aikuisina yli vuosikymmen myöhemmin?

Maksuton verkkojulkaisu

Tilaa kirja verkkokaupasta

Ei saatavilla
Kuvaus

Tyttöenergialla kasvaneet tarkastelee populaarikulttuurin tyttöenergiaa osana aikansa suomalaista yhteiskuntaa. Se tuo tyttö­energiaa ja postfeminismiä käsittelevään keskusteluun historiallista perspektiiviä analysoimalla 1990–2000-lukujen vaihteen populaarikulttuurista ilmiötä muistelu- ja aikalaisaineistojen valossa.

Tutkimus osoittaa, että tyttöenergia oli populaarikulttuurinen sukupolvikokemus, joka oli sukupuolittunut ja kokemuksellinen. Vaikka tyttöenergiailmiö olikin kaupallinen, se teki näkyviksi monia sukupuoleen liittyvien määritysten muutoksia. Tyttöenergia rikkoi monin tavoin sukupuolijärjestystä ja uudisti totuttuja ajattelutapoja toimien tarpeellisena sukupuolivallan horjuttajana.

ISBN 978-952-372-018-3
ISSN 1799-9227

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
verkkojulkaisuja 159, Tiede
2021.

Julkaistu painettuna kirjana vuonna 2018.

Kannen kuva: Katja Tukiainen

Esipuhe 7

1 Johdanto 10

2 Teoreettis-metodologinen viitekehys 32

3 Tutkimusaineistot ja menetelmät 56
3.1 Muisteluaineisto 56
3.2 Taustoittavat aikalaisaineistot 70
3.3 Analyysimenetelmät ja itsereflektio 72

4 Tyttöenergiailmiö Suomessa 83
4.1 Aikalaisaineistojen tyttöenergia 84
4.2 Tyttöenergian peruspiirteet 102
4.3 Tyttöenergian hahmot 117

5 Muistelijoiden tyttöenergiamuistot 142
5.1 Muisteltu aika ja paikka 143
5.2 Yhteisöllisyys ja sukupolvisuhteet 167

6 Tyttöenergiamuistojen tulkinta aikuisen silmin 191
6.1 Tyttöenergian heteroseksuaalinen ruumiillisuus 192
6.2 Roolimallit ja tyttöenergian idea 216

7 Sukupolvipuhe tyttöenergiasta, tasa-arvosta ja feminismistä 230

8 Lopuksi 252

Lähteet ja kirjallisuus 263
Liitteet 289
Tiivistelmä 303
Abstrakt 305
Summary 307