Solmukohtia. Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen

Heta Mulari (toim.)

Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 103, Kenttä

Maksuttoman verkkojulkaisun löydät täältä.

Voit myös tilata julkaisun verkkokaupastamme

Varastossa
Kuvaus

Alle kouluikäisten lasten mediakulttuureista puhutaan julki-
sessa keskustelussa usein kahtalaiseen sävyyn: yhtäältä paino-
tetaan lasten kompetensseja ja niin sanottua diginatiiviutta ja
toisaalta viljellään huolipuhetta lapsuuden perustavanlaatui-
sesta ja erityisesti mediakulttuuriin liittyvästä muutoksesta.

Solmukohtia luo näkökulmia mediakasvatukseen ja lasten me-
diakulttuurien laadullisiin tutkimusmenetelmiin päiväkodeis-
sa ja kotona. Kirjassa esitetään, että tilastollisia ja laadullisia
menetelmiä yhdistelevät tutkimusasetelmat ovat tärkeitä ke-
hittämiskohteita tutkittaessa lasten mediasuhdetta ja median-
käyttöä. Monimenetelmäiset ja lasten osallisuutta lisäämään
pyrkivät tutkimusasetelmat, joissa yhdistyvät lasten haastatte-
lut ja havainnointi sekä erilaiset visuaaliset ja keholliset mene-
telmät, muodostavat moniulotteisen lähtökohdan lasten me-
diakulttuurien tutkimukselle.