Verkkojulkaisut

Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen

Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.)

Syksyllä 2015 käynnistyi Suomessa harvinainen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Tutkimuksessa lähdettiin seuraamaan sadan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen nuoren elämää viidellä erilaisella paikkakunnalla, eri puolilla Suomea. Millaisista asioista heidän arkensa koostuu? Mitä he odottavat tulevaisuudelta? Entä mitä tulevaisuus toisi tullessaan näille nuorille, toteutuisivatko heidän unelmansa? 

Maksuton verkkojulkaisu.

Tilaa painettu kirja.

Vaikeimmin vammaisten nuorten liikunnallinen osallisuus

Susan Eriksson & Eero Saukkonen

Suomessa on pitkään pidetty tärkeänä edistää kansalaisten liikunnallisuutta. Vammaisten henkilöiden liikunnallisuutta on kuitenkin alettu kunnolla ajatella vasta viime vuosikymmeninä. Tässä kirjassa tarkastellaan liikunnallisen osallisuuden toteutumista tuon kansalaisoikeuden kannalta ehkä kaikkein marginaalisimmassa ryhmässä, eli vaikeimmin vammaisten nuorten parissa.

Maksuton verkkojulkaisu.

Tilaa painettu kirja.

Yhteenvetoluku teoksesta Liikkuvia utopioita, hidastamisen politiikkaa. Tutkimus nuorista liikkeessä ilmastokriisin ajassa

Mikko Piispa

Nuoret ovat kasvaneet ennennäkemättömän liikkuvuuden ajassa, jossa matkailu on tavanomainen osa elämää. Suomessa nuorilta jopa odotetaan liikkuvuutta osana nuoruutta. Samanaikaisesti ilmastokriisi etenee, mikä herättää nuorten keskuudessa huolta. Kaiken lisäksi liikkuvuus, aiheuttaessaan ilmastopäästöjä, asettuu ristiriitaan ilmastokriisin hillitsemisen kanssa.

Maksuton verkkojulkaisu.

Nuorten kulttuuria tukemassa. Nuoret kulttuurin harrastajina ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä sekä kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen Keski-Suomessa

Anton Schalin & Miikka Pyykkönen

Tutkimuksessa kartoitetaan 15–20-vuotiaiden nuorten kulttuuripalvelujen käyttöä ja kulttuuriharrastuksia Keski-Suomen maakunnassa sekä esitellään kulttuurisen nuorisotyön käyttöön kehitetty itsearviointimittaristo. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin koordinoiman Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa: Keski-Suomen kuntien nuorten taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen -hankkeen sekä Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelman (KUMU) opiskelijoiden kanssa.

Maksuton verkkojulkaisu

Polkuja päihdepalveluihin. Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla

Annastiina Mäkilä, Susanna Jurvanen, Alix Helfer, Helena Huhta, Tuuli Pitkänen

Tutkimus tuotti tietoa päihdepalveluun hakeutumisen esteistä ja kannustimista. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä asiat vaikuttivat päätökseen hakea apua päihdepalvelusta ja mitä polkuja pitkin asiakkaat olivat päätyneet sen hetkiseen päihdepalveluunsa. Selvityksessä keskityttiin asiakkaiden äänen esiin tuomiseen ja asiakkaiden tärkeiksi kokemiin teemoihin avun hakemiseen ja vastaanottamiseen liittyen.

Maksuton verkkojulkaisu.

Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021

Nuorten ilmastoliike on herättänyt huomiota ja näkynyt kaduilla ja vallan saleissa. Nuorten ilmastohuoli on huolestuttanut aikuisyhteiskuntaa. Vuoden 2021 Nuorisobarometri luo ensimmäisen kokonaisesityksen kestävästä kehityksestä ja ympäristöstä nuorten näkökulmasta.

Teoksessa kuvataan, mistä nuoret saavat ympäristöä koskevaa tietoa, millaisia tunteita ilmastonmuutos herättää, mitä kulutusvalintoja he ovat tehneet sekä mitä asioita he pitävät tärkeinä ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa.

Maksuton verkkojulkaisu.


Voit tilata painetun kirjan verkkokaupasta.

Kaukaloissa kasvaneet

Anna-Liisa Ojala

Kaukaloissa kasvaneet -teos tarkastelee korkealla tasolla jääkiekkoilevia nuoria miehiä. Tutkija Anna-Liisa Ojala seurasi heidän elämäänsä läheltä kahden vuoden ajan etnografisen tutkimuksen metodein, tuloksena käsillä oleva kirja. Ojala käsittelee nuorisojääkiekkoa investointina ja sosiaalisena ympäristönä. Kaikista jääkiekkoa vakavasti harrastavista ei tule ammattilaisia. Jääkiekkoilijat ja heidän perheensä eivät kuitenkaan koe, että heidän ajallinen ja rahallinen panostuksensa lajiin olisi mennyt hukkaan.

Maksuton verkkojulkaisu

Tilaa kirja verkkokaupasta

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka

Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.)

Millaisia tutkimuseettisiä erityiskysymyksiä tulee ottaa huomioon, kun tutkimuskohteena ovat lapset ja nuoret? Mitä saa tutkia, mitä ei, ja millaisia lupamenettelyjä tarvitaan?

Maksuton verkkojulkaisu


Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II

Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.)

Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II -teoksessa käsitellään lasten ja nuorten tutkimuksen etiikkaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Teoksessa selvitetään tutkimuseettisen sääntelyn alueella tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia, kuten EU:n tietosuoja-asetuksen seurauksia käytännön tutkimustyölle sekä ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin kysymyksiä.

Maksuton verkkojulkaisu

Tilaa kirja verkkokaupasta