Kirjat

Polkuja ja poikkeamia. Aikuisuutta etsimässä

Sinikka Aapola ja Kaisa Ketokivi (toim.)

Minkälaisia ehtoja ja ulottuvuuksia aikuistumiseen liittyy 2000-luvun alun suomalaisessa yhteiskunnassa? Mikä tekee nuoresta aikuisen tämän päivän Suomessa? Polkuja ja poikkeamia. Aikuisuutta etsimässä -antologian tuoreisiin tutkimuksiin perustuvissa artikkeleissa esitetään kiinnostavia näkökulmia näihin perustaviin kysymyksiin.

Lisää koriin

Masculinities and Violence in Youth Cultures

Leena Suurpää ja Tommi Hoikkala (toim.)

Nuorisotutkimusverkoston 53. julkaisussa Masculinities and Violence in Youth Cultures väkivallan ja sukupuolisuuden ongelmaa lähestytään monipuolisesti erilaisten teoreettisten näkökulmien sekä laadullisten menetelmien avulla. Tämä englanninkielinen kokoomateos voidaan käsittää myös poliittiseksi, sillä se pyrkii haastamaan olemassa olevia stereotypioita nuorista ja väkivallasta sekä osoittamaan perinteisen angloamerikkalaisen jengitutkimuksen rajallisuuden ja kulttuurisidonnaisen luonteen.

Lisää koriin

Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä

Tommi Hoikkala, Sofia Laine ja Jyrki Laine (toim.)

Kirjassa tarkastellaan nuorisoaktivismia ja nuorison kapinaa sekä teoreettisesti että henkilökohtaisesti. Viime vuosikymmenten liikkeiden historian ja sen toimijoiden kokemukset avaavat näkymiä myös nykyisten globalisaatiokriittisten liikkeiden dynamiikkaan, niiden aikalaiskokemukseen ja tavoitteisiin. Samalla kirja paljastaa oleellisia jatkuvuuden elementtejä, näkökulmia toimijoiden yhteisiin ja erilaisiin motiiveihin sekä avaimia sen ymmärtämiseksi, millaisia muotoja yhteiskunnallinen aktiivisuus tulevaisuudessa voi saada. Tätä tavoitteita ilmentää erityisesti teoksen viimeinen jakso, jossa pääpaino on vastarinnan elementtien paikantamisessa nuorisokulttuurin muotojen kirjosta.

Lisää koriin

Styylaten ja pettäen. Luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuolikulttuurissa

Sari Näre

Miten 1990-luvun alun laman aikana lapsuuttaan eläneet nuoret tytöt ja pojat rakentavat suhdetta toisiinsa? Ovatko heidän sukupuoliasenteensa laman seurauksena koventuneet? Onko nuorten sukupuolikulttuurissa piirteitä, jotka voisivat ennakoida sosiaalisten suhteiden suunnanmuutosta tulevaisuudessa laajemminkin? Dosentti Sari Näreen tutkimus valottaa näitä kysymyksiä kartoittamalla laadullisesti nuorten käsityksiä heteroseksuaalisista suhteista.

Loppuunmyyty.

Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä

Timo Harrikari

Alaikäisyys ja rikollisuus ovat keskenään ristiriitaisia käsitteitä. Länsimaisessa kulttuurissa lapsuutta on tavallisesti luonnehdittu viattomuuden ja kypsymättömyyden aikakaudeksi ja rikos toisaalta on säilynyt kautta aikojen yhtenä merkitykseltään paheksuttavimmista maanpäällisistä kategorioista. Tämä lapsuuden ja rikoksen käsitteiden vihlova riitasointu on Harrikarin tutkimuksen mukaan ollut ajallisesti pitkäkestoista ja tämä ristiriitaisuus on säilynyt yhteiskunnallisessa rikollisuutta koskevassa keskustelussa aina tähän päivään saakka.

Samaan aikaan toisaalla. Nuoret, alueellisuus ja hyvinvointi

Petri Paju (toim.)

Yleisen hyvinvoinnin alueellisen erilaistumisen on havaittu voimistuneen. Nuoret kuitenkin kokevat terveytensä likimain yhtä hyväksi tai huonoksi, asuivatpa he missä päin Suomea tahansa. Tästä kertoo neljännen Nuorten elinolot kirjan kartta-pohjainen tilasto-osuus ja sitä täsmentävä ja kommentoiva artikkeli.

Lisää koriin

Nuoruus ja koulukoti

Markku Jahnukainen, Taru Kekoni ja Tarja Pösö (toim.)

Koulukoti on erityinen nuoruuden, sosialisaation, koulutuksen ja lastensuojelun instituutio. Pitkä ja monipolvinen historia sekä pitkäaikainen asema viimesijaisena "vaikeahoitoisten" nuorten hoito- ja käsittelyinstituutiona erottavat koulukodin muista instituutioista, joilla lapsuuden ja nuoruuden murtumakohtia pyritään paikkaamaan. Käsite koulukoti kuvaa itse asiassa varsin osuvasti tätä lastensuojelun ja erityispedagogiikan leikkauspisteessä toimivaa laitosta: on kyse kodissa ja koulussa tapahtuvista murtumisista sekä yhteisöllisistä reaktioista niihin.

Lisää koriin

Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa

Petri Hautaniemi

Millaista on syntyä keskelle sisällissotaa ja maan rajat ylittävää perheverkostoa? Entä millaista on laskeutua toiselta mantereelta äärimmäiseen pohjolaan, Helsinkiin, ja varttua Suomen valtion uutena jäsenenä?

Loppuunmyyty.

Varhaisnuorten normirikkomukset - ongelma vai osa nuoruutta?

Venla Salmi

Venla Salmen väitöskirjassa tarkastellaan helsinkiläisten varhaisnuorten norminrikkomusten piirteitä ja merkityksiä. Nuorten norminvastainen toiminta tuomitaan julkisuudessa helposti ongelmakäyttäytymiseksi. Kirja tuo uutta tietoa ja julkista keskustelua haastavia näkökulmia nuorten rikoskäyttäytymiseen.

Loppuunmyyty.