Kirjat

Lasten ja nuorten kunta

Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski (toim.)

Kirjassa tarkastellaan lasten ja nuorten osallisuutta lähiympäristöissään. Kunnan eri toimijat tekevät lasten ja nuorten elämään vaikuttavia päätöksiä. Lasten ja nuorten kuuleminen ja mukaan ottaminen heitä koskevien arjen asioiden suunnitteluun ja toteutukseen on kiinni aikuisten muistamisesta, osaamisesta ja tahtotilan aitoudesta.

Lisää koriin

Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet

Tommi Hoikkala ja Anna Sell (toim.)

Nuorisotyö on toimialana ripeästi muuntuva ja rajoiltaan häilyvä. Nuorisotyön ansiokkaasta historiasta huolimatta nuorisotyötä ei ole kokonaisvaltaisesti hahmotettu tutkimuksen keinoin. Nuorisotyötä on tehtävä -teoksessa tartutaan nuorisotyön moniääniseen, mutta vakaalla perustalla seisovaan kenttään. Kirjassa pohditaan nuorisotyön asemaa, perusteita, menetelmiä ja käytäntöjä 2000-luvun Suomessa. Kirjassa ei etsitä yhtä totuutta nuorisotyöstä, vaan kirjan kantavana ajatuksena on nuorisotutkijoiden ja nuorisotyöntekijöiden välinen särmikäs vuoropuhelu.

Lisää koriin

Onko sukupuolella väliä? Hyvinvointi, terveys, pojat ja tytöt

Sakari Karvonen (toim.)

Onko hyvinvoinnilla sukupuolta, kysyy kuudes Nuorten elinolot -vuosikirja. Artikkeleissa vertaillaan monipuolisesti tyttöjen ja poikien hyvinvointia ja terveyttä, mutta tuodaan esiin myös sukupuoliryhmien sisäistä moninaisuutta. Teemoja ovat nuorten käsitykset terveellisestä elämäntavasta ja puhtaudesta sekä tyttöjen näkökulma alkoholinkäyttöön.

Lisää koriin

Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä

Sanna Aaltonen

Sanna Aaltosen sosiologian alaan kuuluvassa väitöskirjassa yhdeksäsluokkalaiset tytöt ja pojat pohtivat, mikä on sukupuolista häirintää. Missä menee sietämättömän ja siedettävän huomion välinen raja?

Loppuunmyyty.

Haavautuva minuus. Väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa

Atte Oksanen

Väitöskirjassa tarkastellaan media- ja teknologiapainotteisen yhteiskunnan asettamaa haastetta psyykkiselle hyvinvoinnille. Erilaisista identiteettiongelmista on tullut osa arkielämää, samaan aikaan kun yhteiskunta materiaalisesti vauraampi ja teknologisesti kehittyneempi kuin koskaan aiemmin. Jatkuvasta muutospaineesta on tullut ainoa pysyvä asia. Kysymys "kuka minä voisin olla" on syrjäyttänyt aiemman "kuka minä olen" -kysymyksen. Identiteetistä on tullut vain päivitysversio.

Lisää koriin

Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli

Janne Kivivuori, Päivi Honkatukia (toim.)

Ovatko nuoret nykyään rikollisempia kuin ennen? Miten nuorten rikoksia voidaan selittää, niin tieteellisesti kuin yhteiskunnallisesti? Entä miten nuorten rikoksiin nykyään puututaan, ja millaisia rangaistuksia nuoret saavat? Mikä on lastensuojelun rooli rikosten ennaltaehkäisyssä ja käsittelyssä? Millaisia metodologisia haasteita nuorisorikollisuuden tutkimiseen liittyy? Artikkelikokoelmassa avataan nuorisorikollisuuden monitulkintaista ilmiötä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisää koriin

Mahis-projekti elää keksinnöistä, nuorten dynamiikasta ja räätälien kompasseista

Kari Paakkunainen

Mahis-toiminnan merkityksen ja tulosten arvioinnin toinen loppuraportti. Nuorten Akatemian Mahis-toiminta innostaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria suunnittelemaan itselleen vapaa-ajantoimintaa. Nuorten ryhmät ovat aikuisohjaajiensa rohkaisemina toteuttaneet yli 1 000 omaehtoista projektia ympäri Suomea. Mahis-toiminta alkoi Kirkon Yhteisvastuukeräyksestä vuonna 1998.

Lisää koriin

Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö

Anne Puuronen (toim.)

Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö -teoksessa käydään ajankohtaista keskustelua siitä, kuinka nuoret määrittelevät terveyskäyttäytymistään omista lähtökohdistaan. Lisäksi artikkeleissa pohditaan, kuinka nuoria opastetaan terveyteen, ja millaista nuoria koskeva suomalainen terveyspolitiikka on luonteeltaan – sekä mitä mutkakohtia siihen liittyy.

Voit tilata julkaisusta paperiversion tai ladata sen maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Kuluttava nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja

Minna Autio ja Petri Paju (toim.)

Viides Nuorten elinolot -vuosikirja, Kuluttava nuoruus, tarkastelee nuorten taloudellista tilannetta, elintapoja ja kulutuskulttuureja tilastojen, kuuden tieteellisen artikkelin sekä seitsemän asiantuntijapuheenvuoron voimin. Nuorta kuluttajaa lähestytään määrällisten, kuten tilasto- ja kyselyaineistojen sekä laadullisten, kuten kirjoitus- ja haastatteluaineistojen kautta. Nuoret kuluttajat saavat äänensä kuuluviin monipuolisesti. Teoksessa käsitellään vihreää kulutusta, velkaongelmia, talouden hallintaa, brändejä, kulttuurin kulutusta sekä sukupuolikäyttäytymisen ”riskien maantiedettä”.

Lisää koriin

Internet, Interaction and Networking: Post-national Identities of Youth in Cities around the Baltic Sea

Carsten Yndegign, Peter Waara ja Kari Paakkunainen (toim.)

Englanninkielinen artikkelikokoelma koostuu viidestä tutkimuksesta, joita yhdistää sama kvantitatiivinen aineisto. Aineisto perustuu 16–18-vuotiaille nuorille tehtyyn kyselyyn, joka on suoritettu Pietarin, Tallinnan, Kööpenhaminan, Tukholman sekä Helsingin alueilla. Kyselyssä käsitellään nuorten Internetin käyttöä ja lisäksi tarkastellaan uuden teknologian aikaansaamia muutoksia nuorten asenteissa sekä monikulttuuristumisen mukanaan tuomia ongelmia ja riskiyhteiskuntaa.

Loppuunmyyty.

Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta

Titus Hjelm

Saatananpalvonta saapui suomalaisen uutismedian otsikoihin 1990-luvulla. Epämääräinen nuoria houkutteleva ”kultti” sai kasvot vuonna 1998, kun Hyvinkäällä paljastui raaka paloittelusurma, josta tiedotusvälineissä puhuttiin saatananpalvojien rituaalimurhana. Seuraavina vuosina koko maata koetellut hautausmaavandalismin aalto vahvisti käsityksiä laajalle levinneestä uskonnollisesta ryhmästä.

Loppuunmyyty.