Visuaaliset menetelmät

Marleena Mustola, Johanna Mykkänen, Marja Leena Böök & Antti-Ville Kärjä (toim.)

Digitalisoitumisen aikana lasten ja nuorten kulttuuri ja arki sisältävät visuaalista ainesta enemmän kuin koskaan. Myös tutkimuksessa on alettu käyttää entistä rohkeammin visuaalisia menetelmiä, etenkin osana lapsuuden- ja nuorisotutkimusta.

Varastossa
Kuvaus

Digitalisoitumisen aikana lasten ja nuorten kulttuuri ja arki sisältävät visuaalista ainesta enemmän kuin koskaan. Myös tutkimuksessa on alettu käyttää entistä rohkeammin visuaalisia menetelmiä, etenkin osana lapsuuden- ja nuorisotutkimusta. Tässä teoksessa pohditaan visuaalisten menetelmien käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä. Eri aloilla toimivien tutkijoiden esimerkit havainnollistavat, kuinka visuaaliset menetelmät ovat edustettuina suomalaisen lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen kentällä.

Kielellisen tiedon ohessa visuaalisella tiedolla on oma erityisyytensä, mikäli tarkastellaan lasten ja nuorten osallisuutta tutkimusprosessissa tai eri tiedontuottamistapojen ominaispiirteitä. Visuaalisten menetelmien käytön lisäännyttyä niin aineistonkeruussa, analyysissa kuin tiedon esittämisessäkin on syntynyt tarve monitieteiselle metodologiselle keskustelulle, joka vie tieteen visuaalistumisen projektia eteenpäin.

Tämä teos on suunnattu visuaalisesta metodologiasta sekä monitieteisestä lapsuuden- ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille ja opiskelijoille. Teoksen kirjoittajien tutkimusaloja ovat sosiologia, kasvatustiede, kulttuurin- ja taiteentutkimus, maantiede, liikuntatiede, uskontotiede ja perhetutkimus.

Tomi Kiilakosken ja Pauliina Raution artikkelin "Viivojen jäljet. Piirtäminen aineiston tuottamisen menetelmänä" kuvat on piirtänyt Marika Tervahartiala.

Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 170.

Tekijä Marleena Mustola, Johanna Mykkänen, Marja Leena Böök & Antti-Ville Kärjä (toim.)
ISBN 978-952-5994-90-2
ISSN 1799-9219
Julkaisuvuosi 2015
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 230
Julkaisukieli suomi

Sisällys

Johdanto
Marleena Mustola & Antti-Ville Kärjä & Marja Leena Böök & Johanna Mykkänen 11

I Tuotettu tieto 23

Kuva puhuttaa
Niina Nyyssölä 25

Kato, papukaija! Spontaanit piirustushetket lapsen ja tutkijan kohtaamisen ja tiedonrakentumisen tilana
Susanna Kinnunen 35

Verkostokartta ja aikajana lasten moninaisten perhesuhteiden tutkimisessa
Kimmo Jokinen & Henna Pirskanen 46

Koulun juhlat oppimistilanteina – esimerkkinä videoaineisto joulunäytelmän harjoitusprosessista
Pia-Maria Niemi & Arniika Kuusisto 55

(Audio)visuaaliset menetelmät nuorten näkökulmia avaamassa
Helena Oikarinen-Jabai 66

Viivojen jäljet. Piirtäminen aineiston tuottamisen menetelmänä
Tomi Kiilakoski & Pauliina Rautio 77

II Osallisuus 91

Leikkien ajateltu – piirtäen tehty. Esikoululaiset leikkipuistoa suunnittelemassa
Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen & Markus Laine 93

Lapsen toimijuuden tarkastelua visuaalisen aineiston avulla
Lea Pennanen 105

Kuvallisuudet, osallisuus ja eettisyys lasten parissa tehtävässä tutkimuksessa

Elina Paju 119

Kuvat oppilaiden tunteiden tulkkina ja koulukokemusten välittäjinä
Katja Rajala, Johanna Hentunen & Kaarlo Laine 128

Osallistava visuaalinen tutkimus ja lapsen äänen tavoittaminen
Kristiina Kumpulainen, Anna Mikkola & Saara Salmi 136 

III Visuaalisia aineistoja 147

Nuoret visuaalisten aineistojen tuottajina ja kuluttajina – esimerkkinä parkour
Sirpa Tani & Lieven Ameel 149

Kuvassa kokemus ja paikka – valokuvaamalla nuorten elämismaailma osaksi opetusta
Reetta Hyvärinen & Elina Särkelä 159

Oppiminen digitaalisessa pelaamisessa ja pelisuunnittelussa
Mira Kallio-Tavin 169

Laadullisen asennetutkimuksen menetelmä elokuvan vastaanoton tutkimuksessa
Nina Maskulin 180

Kuvilla poispyyhitty stigma
Jaana Erkkilä 191

Lähteet 203
Kirjoittajat 221
Tiivistelmä 226

Verkkojulkaisu

Nimi Koko Muoto
visuaaliset_menetelmat_verkko3 MBPDF