Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus. Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta

Mikko Salasuo, Kati Lehtonen & Kai Tarvainen (toim.)

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus -teoksen aiheena on 10–19-vuotiaiden vapaa-aika ja harrastaminen Pohjois-Lapin seutukunnan alueella. Tutkimuksessa on mukana saamelaisnäkökulma: Tutkimuskyselyyn vastanneilta 329 lapselta ja nuorelta tiedusteltiin kokemusta saamelaisyhteisöön kuulumisesta. Tämä mahdollisti saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vastausten analyysin.

Varastossa
Kuvaus

Analyysissa pohjoisimman Suomen lasten ja nuorten vastauksia verrataan Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2022 perusotoksen tuloksiin. Tutkijoiden kenttäjaksolla tekemät laadulliset havainnot syventävät määrällisiä tuloksia. Tutkimuksessa on mukana menetelmällinen juonne. Vähemmistöjä tutkittaessa tutkijoilta vaaditaan erityistä sensitiivisyyttä ja yhteistyötä tutkittavan ryhmän kanssa. Tutkimuksessa kuvataan tätä herkkää ja monisäikeistä prosessia. Erillisnäytteen tarkoituksena on tuottaa nuoriso- ja liikuntapolitiikan käyttöön tietoa, jonka avulla voidaan edistää yhdenvertaisen nuoriso- ja liikuntapolitiikan toteutumista.

ISBN 978-952-372-051-0
179 s.
nid.
Kl 32.2, 79

Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, ISSN 2489-9461 (painettu), nro 75
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2489-947X (verkkojulkaisu), nro 75

Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 245, Kenttä
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 182, Kenttä

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2023:16.
ISSN 2242-4571 (verkkojulkaisu), ISSN 1799-0343 (painettu)

 

Esipuhe 5
Kartta pohjoisimmasta Suomesta ja saamelaisalueista  8


Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus
Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta

Mikko Salasuo, Kati Lehtonen & Kai Tarvainen 9

Johdanto  9

Instrumentti keskiarvojen ”reunoilla” elävien lasten ja nuorten tavoittamiseen  10
Tutkittavien tavoittamisen haasteet  11
Tutkimusongelma mukailee perusotosta ja mahdollistaa vertailun  13
Kyselytutkimuksen ja haastattelututkimuksen eroista nuorisotutkimuksessa  16
Huomioita niin sanotusta ”saamelaisnäkökulmasta”  17
Pohjoisimman Suomen lasten ja nuorten vapaa-ajan määrä  19

Tutkimustulokset 19
Lasten ja nuorten harrastaminen  22
Lasten ja nuorten harrastamattomuus pohjoisimmassa Suomessa  25
Mieluisa ja eniten aikaa vievä harrastus  28
Kuka on eniten vaikuttanut siihen, että aloitit juuri tämän harrastuksen?  32
Harrastuksiin kulkeminen pohjoisimmassa Suomessa  32
Pohjoisimman Suomen lasten ja nuorten kokemus sopivasta ”ruutuajasta”  34
Pohjoisimman Suomen lasten ja nuorten netin käyttö  37
Lasten ja nuorten vapaa-ajan aktiviteetit pohjoisimmassa Suomessa  40
Mikä harrastus kiinnostaisi?  43
Lopetettu mieluisa ohjattu harrastus  46
Lasten ja nuorten harrastuksissa kokema epäasiallinen kohtelu  52
Jatkokysymyksiä harrastamisesta  56
Pohjoisimman Suomen lasten ja nuorten tyytyväisyys elämän eri osa-alueilla  60
Tyytyväisyys vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin  60
Tyytyväisyys terveydentilaan ja fyysiseen kuntoon  63
Move!-tulokset kuvaamassa lasten ja nuorten fyysistä toimintakykyä  64
Tyytyväisyys elämään  67
Lopuksi  69
Lähteet  71


Näkökulma-artikkeli
Pohjoisimmassa Suomessa asuvien lasten ja nuorten luonnossa virkistäytyminen ja luontoyhteys


Riikka Puhakka, Marjo Neuvonen, Ann Ojala & Seija Tuulentie 79

Luonnossa virkistäytyminen 81
Vapaa-ajan liikkumisen, oleskelun ja ulkoilun ympäristöt 83
Lopuksi 86
Lähteet 89


Liite 1:

Kyselylomake 93
Koijâdâllâmluámáttâh 109
Kõjldõslomakk 123
Jearahallanskovvi 139
Kirjoittajat 155
Tiivistelmä 157
Översikt 161
Summary 165
Čuákánkiäsu 169
Vuänõs 173
Čoahkkáigeassu 177