Vaihteleva vapaa-aika. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2022

Sinikka Aapola-Kari (toim.)

Vaihteleva vapaa-aika – Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2022 kertoo lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton ja
harrastamisen tilasta. Tutkimus perustuu yli 1400 lapsen ja nuoren puhelinhaastatteluun, jotka toteutettiin keväällä 2022. Heiltä kysyttiin mieluisista harrastuksista, harrastusten lopettamisen syistä sekä korona-ajan vaikutuksista vapaa-ajan viettoon. Lapsilla ja nuorilla on monia rinnakkaisia harrastuksia, ja korona-aikana monien harrastukset myös vaihtuivat.

 

Varastossa
Kuvaus

Laajan tilasto-osion lisäksi kokonaisuudessa on kaksi tieteellistä artikkelia, joista toinen käsittelee lasten ja nuorten luontosuhdetta ja toinen itsenäistyvien nuorten liikuntaharrastamista elämänkulun viitekehyksessä. Molemmat teemat ovat sellaisia, että niistä on aiemmin vain vähän tutkimustietoa. Lisäksi teokseen sisältyy yksi näkökulmakirjoitus, jossa tarkastellaan harrastusten hinnan vaikutusta lasten ja nuorten harrastamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtion nuorisoneuvosto
Valtion liikuntaneuvosto
Nuorisotutkimusverkosto

2023

Nidottu

196 s.

ISBN 978-952-372-049-7


Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 1455-268X (painettu), nro 74
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 244, Kenttä
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2023:8.
ISSN-L 2242-4563

Kl 32.4

ESIPUHE 5


TILASTO-OSIO
Kai Tarvainen, Joel Manner, Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo

JOHDANTO 11
TIEDONKERUU JA AINEISTO 13

Tiedonkeruu, aineisto ja taustamuuttujat 13
Taustamuuttujat 15

LUKU 1. HARRASTAMINEN JA VAPAA-AIKA 23

Valtaosa lapsista ja nuorista harrastaa 23
Vapaa-ajan määrä 29
Vapaa-ajan aktiviteetit 32

LUKU 2. KORONAN VAIKUTUKSET HARRASTAMISEEN 39

Harrastamisessa tapahtuneita muutoksia korona-aikana 40
Luonnossa liikkumisen ja pelaamisen lisääntyminen korona-aikana 43
Korona-ajan vaikutukset tyytyväisyyteen 45

LUKU 3. MIELUISIN HARRASTUS 49

Suurimmalla osalla mieluisin harrastus on samalla eniten aikaa vievä harrastus 50
Yleisimmät mieluisimmat harrastukset 51
Mieluisimman harrastuksen piirteet 56
Harrastuksiin kulkeminen ja tyytyväisyys mieluisimpaan harrastukseen 62

LUKU 4. ENITEN AIKAA VIEVÄ HARRASTUS 65

Yleisimmät eniten aikaa vievät ja mieluisimmat harrastukset 65
Eniten aikaa vievän ja mieluisimman harrastuksen piirteet ja tyytyväisyys 69

LUKU 5. LOPETETTU MIELUINEN OHJATTU HARRASTUS 73

Yleisimmät lopetetut ohjatut harrastukset 75
Ohjatun harrastamisen lopettamisen syyt 75
Harrastuksen lopettaminen ja epäasiallinen käytös 81

LUKU 6. HARRASTAMATTOMUUS 85

Halu harrastaa 86
Harrastamattomien toiveharrastukset 88
Harrastamattomuuden syyt 89

LUKU 7. VÄITTÄMIÄ HARRASTAMISESTA 91

Harrastusten tavoitettavuus 91
Yhdessä vai erikseen 93

LUKU 8. VAPAA-AJANVIETTO ERILAISISSA LUONTOYMPÄRISTÖISSÄ 95

LUKU 9. JÄRJESTÖKIINNITTYNEISYYS 99

Järjestötyypit 101

LUKU 10. TYYTYVÄISYYS 105

Tyytyväisyys vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin 106
Tyytyväisyys terveyteen ja elämään 109

LÄHTEET 113

TUTKIMUSARTIKKELIT

ITSENÄISTYVIEN NUORTEN LIIKUNNAN HARRASTAMINEN ERI ELÄMÄNTILANTEISSA.
TARKENNETTUJA KATSEITA LIIKUNTAPOLITIIKKAAN
Outi Aarresola, Joel Manner, Päivi Berg & Hannele Harjunen 125

LASTEN JA NUORTEN LUONNOSSA VIRKISTÄYTYMINEN JA YHTEYS LUONTOON
Riikka Puhakka, Ann Ojala, Marjo Neuvonen & Joel Manner 141

NÄKÖKULMA
HARRASTAMINEN – KALLISTA, MUTTA ARVOKASTA
Petri Paju 163

HAASTATTELULOMAKE 177

KIRJOITTAJAT 189

TIIVISTELMÄ 191
SAMMANDRAG 193
ABSTRACT 195