Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022

Antti Kivijärvi (toim.)

Monet yhteiskunnalliset kriisit, elämänkulkuihin liittyvät epävarmuudet ja tulevaisuuden ennakoimattomuus ovat kuormittaneet erityisesti nuorten arkea. Ankarimmat korona-ajan rajoitukset kohdentuivat nuorten opiskeluun ja vapaa-ajan ryhmätoimintaan. Työmarkkinoiden yhä nopeammat muutokset tekevät elämänkuluista vaikeammin ennakoitavia. Ekokriisi ja nykyisten elämäntapojen kyseenalaistuminen koskettavat ennen kaikkea tämän päivän nuorten ikäluokkien tulevaisuutta.

 

Varastossa
Kuvaus

Vuoden 2022 Nuorisobarometrissa tarkastellaan nuorten resilienssiä epävarmuuksien ajassa – kykyä kestää vastoinkäymisiä ja palautua niistä. Barometrissa etsitään vastauksia muiden muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten nuoret arvioivat resilienssiään? Minkälaisia vastoinkäymisiä nuoret ovat kohdanneet ja minkälaiset asiat ovat auttaneet ylittämään ne? Miten koronavuosien rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet nuorten arkeen, hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin tai institutionaaliseen luottamukseen?

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien toteutettu 15–29-vuotiaiden, Suomessa asuvien nuorten arvoja, asenteita ja näkemyksiä luotaava tutkimussarja. Vuoden 2022 barometri perustuu 1864 nuoren puhelinhaastatteluun.

Valtion nuorisoneuvosto

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kl 31.32, 32.4

ISBN 978-952-372-045-9

Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 243, Kenttä

Nid.

Kieli: suomi

212 s.

 

Asiasanat: tilastot, koulutus, työmarkkinat, epävarmuus, resilienssi, nuoret aikuiset, palvelut, nuoret, läheiset, mielenterveys- ja päihdepalvelut, yhteiskuntasuhteet, ikätoverisuhteet, kvantitatiivinen tutkimus, kvalitatiivinen tutkimus, siirtymävaihe, itsesäätely, hyvinvointi, psykologia, koulukodit, vangit

ESIPUHE 5

Antti Kivijärvi & Sami Myllyniemi
TILASTO-OSIO 9
TIEDONKERUU JA TAUSTAMUUTTUJAT 11
Tiedonkeruu 11
Taustamuuttujat 13
Sota Ukrainassa 17
RESILIENSSI 19
Mitä resilienssi on? 19
Resilienssi ja nuoruus 20
Resilienssi Nuorisobarometrissa 21
CD-RISC 10: Keskeiset tulokset 22
Resilienssi nuorten sanoin 25
EPÄVARMUUDET JA VASTOINKÄYMISET 29
Epävarmuuden ja turvattomuuden kokemukset 29
Omaan syrjäytymiseen liittyvä epävarmuus ja turvattomuus 31
Muutokset epävarmuuden ja turvattomuuden kokemuksissa 32
Vastoinkäymiset 35
Vastoinkäymisten kasautuminen 38
Stressi 41
ARKI JA TYYTYVÄISYYS 43
Arjen hallinta ja merkityksellisyys 43
Muutokset arjen hallinnan ja merkityksellisyyden kokemuksissa 44
Elämään tyytyväisyys 44
Muutokset elämään tyytyväisyydessä 47
SOSIAALINEN KIINNITTYNEISYYS 51
Yhteydenpito kavereihin 51
Muutokset yhteydenpidossa 55
Ystävien määrä 58
Yksinäisyys 59
Yhteenkuuluvuus 62
Yhteenkuuluvuuden ulottuvuudet 65
Yhteenkuuluvuuden muutokset 66
INSTITUTIONAALINEN LUOTTAMUS 71
Luottamus edustuksellisiin ja toimeenpaneviin instituutioihin 71
Muutokset institutionaalisessa luottamuksessa 75
NÄKEMYKSIÄ PÄIHTEISTÄ 79
Nuorten päihdeasenteet 79
Alkoholinkäyttö lapsuudenkodissa 81
Muutokset päihteitä koskevissa näkemyksissä 84
VIITTEET 87
KIRJALLISUUS 89

TIETEELLISET ARTIKKELIT 103

Kitta Ripatti & Marko Manninen
Psykologinen resilienssi nuoruusiässä: soveltava kirjallisuuskatsaus ja pilottitutkimus 105

Lea Pulkkinen, Riku Laine & Tuuli Pitkänen
Aikuisuuden siirtymät nuoruusiässä ja niiden toteutumiseen kytkeytyvät psyykkiset
voimavarat ja hyvinvointi 119

Antti Kivijärvi & Riikka Korkiamäki
“Kaverit auttaa aina” – Ikätoverisuhteet ja resilienssi 137

Leena Suurpää, Helena Huhta & Tuuli Pitkänen
Läheis- ja yhteiskuntasuhteet mielenterveys- ja päihdeongelmiin apua hakeneiden
nuorten resilienssin vahvistajina 151

Mirja Määttä & Milla Kuisma
Luovimista ja tukea – Nuoret aikuiset epävarmoilla koulutus- ja työmarkkinoilla 167

NÄKÖKULMAT 183
Pauliina Lahtinen
Kunnallisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten lähiyhteisöjen tukemisessa 185

Anna Munsterhjelm
Kriisit osoittivat nuorten paikan yhteiskunnassa – eikä se ole ytimessä 191

LIITE 1. HAASTATTELULOMAKE 197
KIRJOITTAJAT 205
TIIVISTELMÄ 207
SAMMANFATTNING 209
ABSTRACT 211