Liikkuen läsnä, hetkessä teille. Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä

Aino Tormulainen & Eila Kauppinen

Mitä on liikkuva nuorisotyö? Miten se määritellään, ja kuinka se asettuu kunnallisen nuorisotyön kehykseen erilaisissa ympäristöissä?

Varastossa
Kuvaus

Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyönä toteutetussa ja osallistuvaa havainnointiaineistoa hyödyntäneessä tutkimushankkeessa on määritelty liikkuvan nuorisotyön käsite yhdessä kentän toimijoiden kanssa sekä kuultu työmuotoon liittyviä kokemuksia niin nuorilta, nuorisotyön eri tason toimijoilta, yhteistyökumppaneilta kuin toiminnassa mukana olevilta vapaaehtoisilta. Tutkimushankkeessa on seurattu Aseman Lasten Wauto-toimintaa, ja raportissa kuvataan Wautojen toimintaa sekä liikkuvan työmuodon käsitteellistämistä ja paikkaa Suomessa tehtävän nuorisotyön kentässä.

2022. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 240 & Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 146

ISBN 978-952-372-038-1

ISSN 1799-9219 (Nuorisotutkimusseura)

ISSN 2343-0664 (Humak)

Nid.

Kl 38.7

203 s.

Kiitokset 9
Aino Tormulainen & Eila Kauppinen
1 Tutkimuksen taustalla nuorisotyön muuttuvat toimintaympäristöt 11
1.1 Nuorisotyötä nuorten vapaa-ajan ympäristöissä 11
1.2 Tutkimushanke ja sen tavoitteet 15
Ensimmäisenä tavoitteena määritellä liikkuvaa nuorisotyötä 16
Toisena tavoitteena Wauto-toiminnan kuvaus 16
Aino Tormulainen & Eila Kauppinen
2 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus 19
2.1 Tutkimuskysymykset ja aineistot 20
2.2 Menetelmänä osallistuva havainnointi 23
Kenttäaineisto Wautoilta 25
Liikkuvan nuorisotyön verkosto 27
2.3 Haastattelut 28
2.4 Aineistojen analyysi 31
2.5 Aineistojen käsittely ja tutkimuseettiset näkökulmat 33
2.6 Mitkä äänet tutkimuksessa kuuluvat?
– pohdintaa tutkimuksen luotettavuudesta 34
Eila Kauppinen & Aino Tormulainen
3 Liikkuva nuorisotyö käsitteenä ja käytäntöinä 37
3.1 Käsitteen määrittelyn prosessi 38
3.2 Kattokäsite, työmuoto, menetelmä, työkalu – miten liikkuva
nuorisotyö voidaan asemoida? 41
3.3 Liikkuva nuorisotyö tiivistetysti 45
3.4 Liikkuvan nuorisotyön taustalla olevat tarpeet ja toiminnan
sisältö kuntakohtaisia 48
3.5 Liikkuvaan nuorisotyöhön liitettyjä ominaisuuksia ja sen lisäarvo 49
Alueellinen yhdenvertaisuus 49
Tavoitetut nuoret ja nuorten osallisuus 52
Auto työvälineenä 55
Liikkuvan nuorisotyön luonne: reaktiivista, joustavaa, kohtaavaa,
läsnä olevaa työtä 57
Nuorten kohtaaminen liikkuvassa työssä 59
Tilannekuva nuorten arjesta 61
Verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö 62
3.6 Kokoavia näkökulmia liikkuvasta nuorisotyöstä suhteessa
jalkautuvaan nuorisotyöhön ja nuorisotilatoimintaan 65
Aino Tormulainen
4 Wauto-toiminnan kuvaus 70
4.1 Tutkijana Wautoilla 71
4.2 Walkers ja Wauton historia 74
Walkers on Wheels -hanke 78
Wauto-auto 79
Aseman Lasten Walkers-brändi 81
4.3 Wauto-toiminnan raamit 83
Wauto-jakso ja -toiminta 85
Wauton toimintakerta 88
4.4 Wauto kunnallisessa nuorisotyössä 91
Työyhteisössä 93
Wautolla nuorisotyötä eri ympäristöissä ja eri tarpeisiin 94
Raportointi sanoittamassa nuorisotyötä 99
Työhyvinvointi 101
Wauto ja verkostot 103
Seurakuntayhteistyö 105
4.5 Waparit tarpeellisena lisänä 106
4.6 Wauto-toiminnan haasteita 110
4.7 Wauto, Wautossa, Wautolla 113
Aino Tormulainen
5 Liikkuva nuorisotyö ja nuoret 116
5.1 Wauto ja nuoret 117
5.2 Mopopojat – sukupuolinäkökulma liikkuvan nuorisotyön nuoriin 123
5.3 Syrjäseudulla etäällä 126
5.4 Vakionuoret 130
5.5 Wauto nuorten kokemana 133
5.6 Nuoret suhteessa liikkuvaan nuorisotyöhön ja nuorisotyöntekijöihin 138
Aino Tormulainen & Eila Kauppinen
6 Kokoavaa tarkastelua ja johtopäätökset
– Liikkuva nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa 142
6.1 Liikkuva nuorisotyö luo tiloja ja rakentaa siltoja – tukee nuorten kasvua 142
6.2 Miksi liikkuvaa nuorisotyötä tarvitaan, myös tulevaisuudessa? 145
6.3 Mitä liikkuva nuorisotyö edellyttää ja mitä sillä voidaan saavuttaa? 149
Liikkuvan nuorisotyön osaamistarve 152
6.4 Liikkuvan nuorisotyön haasteet ja kehittämistarpeet 154
6.5 Lopuksi 158
Lähteet 164
Aineistolähteet 164
Kirjallisuus 164
Liitteet 177
Liite 1: Suostumus tutkimukseen osallistumisesta ja aineiston arkistoinnista 178
Liite 2: Tutkimustiedote 179
Liite 3: Haastattelurungot 184
Liite 4: Havainnointitaulukko kenttätyön toimintakerroista 185
Liite 5: Taulukko Wauto-paikkakunnista ja ajankohdista 188
Liite 6: Liikkuvan nuorisotyön toimijoita Suomessa 189
Tiivistelmä 194
Sammanfatting 197
Abstract 200