Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021

Tomi Kiilakoski

Nuorten ilmastoliike on herättänyt huomiota ja näkynyt kaduilla ja vallan saleissa. Nuorten ilmastohuoli on huolestuttanut aikuisyhteiskuntaa. Vuoden 2021 Nuorisobarometri luo ensimmäisen kokonaisesityksen kestävästä kehityksestä ja ympäristöstä nuorten näkökulmasta. 
  
Teoksessa kuvataan, mistä nuoret saavat ympäristöä koskevaa tietoa, millaisia tunteita ilmastonmuutos herättää, mitä kulutusvalintoja he ovat tehneet sekä mitä asioita he pitävät tärkeinä ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa. 
  

Varastossa
Kuvaus

Harva nuori on kestävän kehityksen suhteen välinpitämätön, mutta nuorten välillä on eroja. Millaiset nuoret pitävät ilmastolakkoa ja suoraa toimintaa tehokkaana vaikuttamisena? Mitä mieltä nuoret ovat talouskasvun välttämättömyydestä? Miten nuoret kokevat luonnon monimuotoisuuden tärkeyden? 
 
Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita monipuolisesti valaiseva tutkimussarja.  
 
210 s.  
2022 
ISBN 978-952-372-032-9 (nid.)  
ISBN 978-952-372-033-6 (PDF)  
 
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 237, Kenttä  
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 169, Kenttä  
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, ISSN 2489-9461 (painettu), nro 69  
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2489-947X (verkkojulkaisu), nro 69  
Kl 31.32, 32.4  
Valtion nuorisoneuvosto  
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto  
Opetus- ja kulttuuriministeriö  

ESIPUHE 5  
Tomi Kiilakoski & Riku Laine:  

TILASTO-OSIO 9  

TIEDONKERUU JA TAUSTAMUUTTUJAT 11  
Tiedonkeruu 11  
Taustamuuttujista ja tilastollisista menetelmistä 12  
Sukupuoli 12  
Ikä 12  
Äidinkieli 12  
Asuinpaikka 13  
Pääasiallinen toiminta 13  
Koulutus 14  
Äidin koulutus 15  
Kotitalouden toimeentulo 15  

TIETO JA TUNTEET 17  
Tiedon lähteet 22  

YKSILÖIDEN KULUTUSVALINNAT 29  
Kulutusvalintojen määrä 33  

YMPÄRISTÖTOIMINTA RYHMISSÄ JA YHTEISÖISSÄ 37  

NÄKEMYKSIÄ YMPÄRISTÖSTÄ 39  

VAIKUTTAMINEN JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 45  
Vastademokratian keinot 48  
Ympäristöpoliittiset toimenpiteet 53  

KESTÄVÄ KEHITYS JA TULEVAISUUS 57  
Säilyttämisen arvoiset asiat 59  

ARVOULOTTUVUUDET 65  
Vasemmisto ja oikeisto 65  
Arvoliberaalius ja arvokonservatiivisuus 67  
Isänmaallisuus 68  
Ympäristöarvojen korostaminen 70  

LUOTTAMUS JA TYYTYVÄISYYS 73  
Luottamus tulevaisuuteen 73  
Tyytyväisyys elämään 75  

VÄHEMMISTÖKOKEMUKSET JA SYRJINTÄ 79  

LÄHTEET 83  

TIETEELLISET ARTIKKELIT 93  
Panu Pihkala, Julia Sangervo & Kirsti M. Jylhä:  
NUORTEN ILMASTOAHDISTUS JA YMPÄRISTÖTUNTEET 95  

Kari Saari & Katja Lötjönen:  
MITKÄ KEINOT VAIKUTTAVAT YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOASIOISSA? NUORTEN VAIKUTTAMISKEINOJEN ORIENTAATIOTYYPIT JA NIIDEN ERITYISPIIRTEET 117  

Malin Fransberg, Päivi Honkatukia, Arla Selin & Mari Pienimäki:  
TYTÖT JA POJAT YMPÄRISTÖTOIMIJOINA – EKOFEMINISTISIÄ JA INTERSEKTIONAALISIA TULKINTOJA 137  

Tuure Tammi & Pauliina Rautio:  
KYSYMMEKÖ OIKEITA KYSYMYKSIÄ? LYHYT JOHDANTO YLEISEN IHMISEN SEIKKAILUIHIN NUORISOBAROMETRISSA JA MAAILMASSA, JOKA MEILTÄ JÄÄ 155  

Tuuli Hirvilammi, Sofia Laine & Satu Ojala:  
EKOSOSIAALISET, TALOUSMYÖNTEISET JA VASTUSTAJAT. NUORTEN JAKOLINJAT SUHTEESSA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN 169  

NÄKÖKULMA 189  
Mikko Piispa & Tomi Kiilakoski:  
LUOPUA JA SÄILYTTÄÄ 191  

LIITE 1. HAASTATTELULOMAKE 197  

KIRJOITTAJAT 203  

TIIVISTELMÄ 205  

SAMMANFATTNING 207  

ABSTRACT 209