Från konsttestare till konstkonsumenter. Svensk- och tvåspråkiga ungdomar på konsttestarresor

Anton Schalin & Miikka Pyykkönen

Denna rapporten bygger på en undersökning som kartlade hur ungdomar som bor i svensk- eller tvåspråkiga kommuner upplevde sitt deltagande i projektet Konsttestarna. I undersökningen intervjuades också representanter av de konstinstitutionerna som tog emot dessa ungdomarnas besök.

 

Varastossa
Kuvaus

Utgående från intervjuerna var Konsttestarresornas inverkan på ungdomarnas kulturella kapital mångskiftande. Närmare en tredjedel av de intervjuade ungdomarna hade aldrig tidigare besökt en konstföreställning eller ett konstmuseum. De flesta av de unga vi intervjuade var åtminstone inspirerade av Konsttestare inom konst och kultur. Ungefär en betydande del av de omkring 180 000 ungdomar som deltog i Konsttestarresorna under den treåriga verksamhetsperioden var på en högkulturell konstföreställning och konstutställning för första gången i sitt liv. Konstinstitutionerna vi intervjuade skulle vilja stärka det samarbete med skolor och unga som väckts i Konsttestare. Allt som allt ungdomar som jämlik publik för högklassigt konstinnehåll stärker konstinstitutionernas ställning som demokratiska institutioner som även finns till för ungdomar. Uppfattningar och erfarenheter av ungdomar som bor i svensk- eller tvåspråkiga områden och svenskspråkiga konstinstitutioners uppfattningar och erfarenheter skilde inte mycket från de finskspråkiga, när två andra reda publicerats rapporterna har visat.

2021 
Ungdomsforskningssällskapet/Ungdomsforskningsnätverket, publikationer 236 
Sarja: Kenttä 
Kieli: ruotsi 
124 s.  
nid. 
ISBN 978-952-372-027-5  
ISSN 1799-9219  
Kl 7, 30.1 

Innehållsförteckning  

1 Inledning 7  
1.1 Projektet Konsttestarna 8  
1.2 Forskningsuppgift och forskningsfrågor 11  
1.3 Metoder och forskningsmaterial 12  
1.4 Rapportens innehåll 16  
 
2 Teori, begrepp och statistik 19  
2.1 Nyckelbegrepp 20  
2.2 Finlandssvenskhet och kulturellt kapital 22  
2.3 Finländsk statistik 24  
2.4 Utländsk statistik 26  
3 Ungdomar i konstinstitutioner 34  
3.1 Akademiska och demokratiska paradigm 36  
3.2 Skolans och ungdomskulturens betydelse 38  
4 Svenskan och finlandssvenskarna i den finländska kulturpolitiken 40  
4.1 Grundläggande principer för den finländska kulturpolitiken 40  
4.2 Svenskan och finlandssvenskheten i den nationella kulturpolitiken 43  
4.3 Svenskspråkiga ungdomar som specialgrupp i ungdoms- och kulturpolitiken 50  
5 Konsttestarna berikar ungdomarnas kulturella kapital 61  
5.1 Upplevelser av Konsttestarna 62  
5.2 För- och efterarbete 65  
5.3 Språk 68  
5.4 Inverkan på kulturaktiviteter 70  
5.5 Slutsatser från intervjuerna med ungdomarna 73  
6 Konstinstitutioner: Konsttestarna hjälper till att nå unga människor 75  
6.1 Upplevelser av Konsttestarna 77  
6.2 För- och efterarbete 79  
6.3 Språk 81  
6.4 Publikarbete för ungdomar 83  
6.5 Ungdomar som konstkonsumenter 84  
7 Diskussion 88  
7.1 Ungdomar som kulturutövare 88  
7.2 Behållningen av Konsttestarresorna 93  
7.3 Förarbete och efterarbete samt besökens inverkan på den kulturella aktiviteten 100  
8 Sammanfattning 106  
9 Rekommendationer för Konsttestarna 108  

Källförteckning 111  
Tiivistelmä 116  
Sammandrag 119  
Abstract 12