Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020

Päivi Berg & Sami Myllyniemi (toim.)

Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020 käsittelee nuorille tarjottavia julkisia palveluita niiden käytön, tarpeen ja riittävyyden näkökulmista. Barometrissa tarkastellaan, millaisia kokemuksia nuorilla on kohtelusta ja kohdatuksi tulemisesta palveluissa. Luottavatko nuoret palvelujärjestelmään? Nuorilta kysyttiin sosiaali- ja terveyspalveluiden, TE-palveluiden ja kohdennetun nuorisotyön palveluiden lisäksi vapaa-aikaan, kulttuuriin ja avoimeen nuorisotyöhön liittyvien palveluiden käytöstä.

Maksuton verkkojulkaisu

 

Varastossa
Kuvaus

Keskustelua julkisten palveluiden tilasta Suomessa on viime vuosina hallinnut kriittinen sävy. Niin tilastot kuin käytännön kokemukset ovat tuoneet esiin ongelmia palveluiden saatavuudessa ja yhdenvertaisuudessa. Nuorille suunnattujen palvelujen pirstaleisuus ja etenkin mielenterveyspalveluiden riittävyys ovat herättäneet huolta palvelujärjestelmämme toimivuudesta. 

Nuorten kokemus palveluiden saatavuudesta on pääsääntöisesti hyvä. Mahdollisuus osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon koetaan toisinaan kuitenkin heikoksi. Monet nuoret kohtaavat ongelmia hoidon ja palvelujen jatkuvuudessa sekä kokevat epäkunnioittavaa kohtelua ja syrjintää.  

Barometrin tulokset antavat aiheen pohtia palvelukokemusten eriytymistä. 15–29-vuotiaat nuoret ovat moninainen ryhmä, joka käyttää hyvinkin erityyppisiä ja eri tavoin järjestettyjä palveluja. Monet nuoret käyttävät palveluja verraten harvoin, mutta osa tarvitsee pitkäaikaista ja monialaista tukea. Näillä nuorilla ei välttämättä ole kuvaa toistensa todellisuuksista, mikä voi haastaa hyvinvointivaltion kannatusperustaa tulevaisuudessa.  

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita monipuolisesti valaiseva tutkimussarja. Vuoden 2020 Nuorisobarometri perustuu 1938 nuoren puhelinhaastatteluun. 

216 s. 
2021 
ISBN 978-952-372-015-2 (nid.) 
ISBN 978-952-372-016-9 (PDF) 
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 232, Kenttä 
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 157, Kenttä 
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, ISSN 2489-9461 (painettu), nro 67 
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2489-947X (verkkojulkaisu), nro 67 
Kl 31.32, 32.4 
Valtion nuorisoneuvosto 
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Sisällysluettelo 
Esipuhe 5 
 
Sami Myllyniemi & Tomi Kiilakoski 
Tilasto-osio 9 
Tiedonkeruu ja taustamuuttujat 11 
Tiedonkeruun kulku, perusjoukko ja otanta 11 
Taustamuuttujat 11 
Oma terveys 19 
Terveysongelmien esiintyvyys ja haittaavuus 19 
Mielenterveysongelmien esiintyvyys ja haittaavuus 20 
Palvelujen käyttö, tarve ja riittävyys 23 
Palveluiden käyttö ja tarve 23 
Kunnan muut palvelut 26 
Palveluiden riittävyys 29 
Sosiaalipalvelut 34 
Palveluiden puute 37 
Palvelujen käyttökokemukset 41 
Kohtelu ja avun saaminen 41 
Syrjintäkokemukset palveluissa 47 
Sosiaali- terveyspalvelut Suomessa 49 
Luottamus toimivuuteen, osaamiseen ja oikeudenmukaisuuteen 49 
Luottamus palveluiden saamiseen 51 
Sähköiset palvelut 53 
Hyvinvointi ja kuuluminen 55 
Kenellä vastuu suomalaisten hyvinvoinnista 55 
Yhteenkuuluvuus 57 
Arjen merkitys ja elämänhallinta 58 
Rahanpuute 61 
Tyytyväisyys kuntaan ja sen palveluihin 62 
Tyytyväisyys elämään ja sen osa-alueisiin 65 
Viitteet 69 
Lähteet 71 
 
Tieteelliset artikkelit 77 
Anna-Mari Aalto 
Nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, palveluiden riittävyys ja asiakaskokemukset 79 
 
Maija Lindgren 
Nuorten epätavallisten kokemusten jatkumo – Yleisistä kokemuksista harvinaisiin psykoosisairauksiin 99 
 
Lotta Haikkola, Mirja Määttä, Sanna Toiviainen & Silja Uusikangas 
Työllistymistä edistävien palvelujen yhdenvertaisuus nuorten näkökulmasta 111 
 
Näkökulmat 133 
Aino Tormulainen 
Kunnissa nuorten palvelujen tila osin huolettaa 
Huomioita Nuorisobarometrin ja kuntien peruspalvelujen arvioinnin vertailusta 135 
 
Susan Eriksson 
Nuorten tyytyväisyys palveluihin vammaisuuden näkökulmasta 145 
 
Teija Ryhtä & Heta Hölttä 
Huomioita sateenkaarinuorista palveluiden käyttäjinä 151 
 
Anu Gretschel 
”Keitä te ootte, te… – kun en mä tunne teitä?” Kymmenen nuoren ajatuksia palvelujärjestelmän osumista ja hudeista 157 
 
Riikka Perälä 
Sijaishuollon nuoret ja päihteet – mitä voisimme tehdä toisin? 163 
 
Camilla Granholm 
Tekeekö palveluiden digitalisaatio julkisista sosiaalipalveluista nuorille helpommin saavutettavia? 169 
 
Liitteet 177 
Kirjoittajat 203 
Tiivistelmä 205 
Sammanfattning 209 
Abstract 213