Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä

Mirja Määttä & Anne-Mari Souto (toim.)

Monialaisesti toimivan Ohjaamon tavoitteena on, että nuoret saisivat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja saumattomasti siten, että palvelut tukisivat nuorten oikea-aikaista etenemistä elämässä. Kirjassa pureudutaan tutkimusartikkelien ja puheenvuorojen kautta kysymyksiin, miten nuoret kokevat Ohjaamon palvelut, mitä Ohjaamoissa työskentely edellyttää ammattilaisilta, ja miten monialainen toimijakonsepti asettuu osaksi muuta palvelujärjestelmää. Lisäksi kirjassa pohditaan Ohjaamo-toiminnan kehittämisen suuntia: on tärkeää vahvistaa pohdinnan tilaa antavaa ja nuorten vertaissuhteet huomioivaa ohjausta sekä Ohjaamojen yhteiskunnallista tehtävää, jossa tuotetaan tietoa nuorten tarpeista sekä palvelujen pullonkauloista ja tarjotaan vastavoimia nuoria ulostyöntäville rakenteille.

 

Varastossa
Kuvaus

Kirja soveltuu nuorten palveluista ja ohjauksesta, monialaisesta yhteistyöstä ja sen johtamisesta sekä palvelujen arvioinnista kiinnostuneille. Näitä teemoja sekä Ohjaamojen toimintaa tarkastellaan kirjassa moni-tieteisesti; mukana on nuorisotutkimuksen, sosiaalityön tutkimuksen, organisaatiososiologian, sosiaalipolitiikan, kasvatusfilosofian, ohjauksen tutkimuksen sekä talousmaantieteen tutkimusotteita.

Maksuton verkkojulkaisu

ISBN (nid.) 978-952-372-007-7
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 226

Sarja: Kenttä

Ulkoasu: nidottu
Kieli: suomi
Sivumäärä: 274
Kl 30, 38.8

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kohtaamo-hanke (ESR) 2020

Sisällysluettelo

Ohjaamo nuorten, ammattilaisten ja verkostojen silmin koettuna, tutkittuna ja tulkittuna

Mirja Määttä & Anne-Mari Souto 5

 

1.     MAHDOLLISTAVA NUORTEN OHJAUS 11

Kohtaamisen ytimessä – kohti jaettua ohjauksen tilaa

Piia-Elina Ikonen 13

Toimintakulttuuri luo asiakaskokemuksen

Irina Kujanpää 19

Ohjaus ja yhteistoimijuuden ulottuvuudet Ohjaamossa

Sanna Toiviainen 27

Haastavia tilanteita nuorten arvostamassa Ohjaamossa – Miten Ohjaamoon tyytymättömät nuoret perustelevat kritiikkinsä?

Matilda Wrede-Jäntti & Frida Westerback 46

Itseohjautuvuus ohjauksen haasteena ja tavoitteena

Hanna Nuutinen & Heli Pesonen 70

 

2. MUUTTUVAT PALVELUT JA OHJAUSPOLITIIKAT 81

Ohjaamo-toiminta itsearviointikyselyn avaamana

Maiju Kyytsönen 83

Ohjaamojen valtakunnallinen koordinaatio verkostoa rakentamassa

Tuija Kautto, Titta Korpilauri & Pasi Savonmäki 90

Ohjaamo-palvelujen saavutettavuus maaseudulla

Olli Lehtonen & Marja Moisala 99

Nuorten aikuisten aktivointi, sanktiot ja poiskäännyttäminen TE-palveluissa

Silja Uusikangas & Heikki Hiilamo 120

Ohjaamot eurooppalaisessa elinikäisen ohjauksen kontekstissa

Raimo Vuorinen & Jaana Kettunen 146

3. OHJAUKSEN PÄÄMÄÄRÄT JA EPÄVARMUUDET 157

Prekaarit työmarkkinat ja nuorten aikuisten strategiat luovia työkeskeisen yhteiskunnan normien puristuksissa

Frida Westerback & Hanna Rissanen 159

Merkattu nuori ja Ohjaamot

Ari Sivenius & Hanna-Kaisa Haverinen 183

Miksi ohjataan? Ohjauksen vaikutukset ja oikeutus

Sanna Vehviläinen 203

Yksilön kannattelevasti kohtaavaa, mutta yhteisöistä ja yhteiskunnallisista hierarkioista irrallaan olevaa ohjausta?

Anne-Mari Souto 212

4. OHJAAMON KEHITTYVÄT YHTEISTYÖ- JA YHTEISÖSUHTEET 219

Yrittäjien palvelut yhteiselle alustalle – Ohjaamon yritysyhteistyöhön selkeät polut

Jukka Lidman & Hanna Segarra 221

Kohti kaksikielistä Ohjaamo/Navigatorn-verkostoa? – katsaus monialaisen verkostotyön rakentumiseen käytäntötutkimuksen keinoin

Frida Westerback, Ilona Fagerström & Emma Murtonen 226

Ohjaamojen monialainen organisoituminen ja tavoitteiden saavuttaminen sidosryhmien näkökulmasta

Mirja Määttä & Jyrki Virta 234

Ohjaamo oppivana työyhteisönä

Auli Sesay & Anna-Kaisa Tiihonen 259

Kirjoittajat 268

Tiivistelmä 272

Sammandrag 273

Abstract 274