Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019

Lotta Haikkola & Sami Myllyniemi (toim.)

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen muutosta, mutta pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta.

Tulosten mukaan nuoret toivovat työltä mielekkyyttä ja työelämään siirtyminen innostaa. Samalla työelämän pelätään kuormittavan niin, että joko itse tai muut uupuvat. Työelämä ei nuorille näyttäydy epävarmana, vaikka osa kantaakin huolta työn riittävyydestä tai mahdollisuudesta pysyvään työhön.

Kirjasta on saatavilla myös maksuton verkkojulkaisu. Barometrin infografiikan voi lukea täältä.

Varastossa
Kuvaus

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019 tarjoaa paitsi kattavan yleiskuvan nuorten työhön ja yrittäjyyteen kohdistuvista arvoista ja asenteista, myös arvokasta tietoa nuorista työmarkkinoille.

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita monipuolisesti valaiseva tutkimussarja. Vuoden 2019 Nuorisobarometri perustuu 1907 nuoren puhelinhaastatteluun.

VALTION NUORISONEUVOSTO
NUORISOTUTKIMUSSEURA / NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO
OPETUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ

 KL 36.13; 32.4; 31.32

252 s.

ISBN 978-952-372-004-6 (nid.)

ISBN 978-952-372-005-3 (PDF)

Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 225, Kenttä
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 152, Kenttä
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2489-9461 (painettu), nro 65
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2489-947X (verkkojulkaisu), nro 65


 

 

 

ESIPUHE                           5
Sami Myllyniemi & Lotta Haikkola

TILASTO-OSIO                  9

NUORET MUUTTUVILLA TYÖMARKKINOILLA         11

TYÖMARKKINAMURROS JA NUORTEN TYÖELÄMÄASENTEET    11

TULEVAISUUDEN TYÖ    15

NUORISOBAROMETRIN TEEMAT        16

TIEDONKERUU JA TAUSTAMUUTTUJAT                  17

TIEDONKERUUN KULKU 17

TAUSTAMUUTTUJAT       17

AMMATINVALINTA JA OHJAUS            21

AMMATINVALINTA JA URAVALINTAAN VAIKUTTANEET TAHOT JA TEKIJÄT   22

TOIVEAMMATTIIN KOULUTTAUTUMINEN, SIINÄ TOIMIMINEN JA KOULUTUSTA

VASTAAVA TYÖ                24

NÄKEMYKSET TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMISESTÄ       28

TYÖSUHTEIDEN LAATU  31

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSUHTEET JA VUOKRATYÖ

BAROMETRIAINEISTOSSA                   32

OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖSUHTEET                      34

NÄKEMYKSET OMASTA TYÖSTÄ JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN      37

TYÖN INNOSTAVUUS JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN    37

MONILLE KORKEAKOULUTETUILLE TYÖ ON SEKÄ INNOSTAVAA ETTÄ HENKISESTI

KUORMITTAVAA. TULOKSIA FAKTORIANALYYSISTA                      39

TYÖN JA VAPAA-AJAN RAJANKÄYNTIÄ                   40

SYRJINTÄ JA KIUSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ         42

KÄSITYKSET TYÖSTÄ JA TYÖELÄMÄN VAATIMUKSISTA           45

MIKÄ ON TYÖTÄ?             45

TYÖELÄMÄN VAATIMUKSET, TYÖURAT JA KULUTTAVA TYÖELÄMÄ 46

SUKUPUOLTEN VÄLINEN YHDENVERTAISUUS JA NÄKEMYKSET TYÖN JA PERHEEN

YHTEENSOVITTAMISESTA                   52

TYÖHÖN SITOUTUMINEN JA TYÖORIENTAATIOT  55

NUORET OVAT SITOUTUNEET TYÖHÖN,
MUTTA HALUAVAT OMIEN ARVOJENSA MUKAISTA TYÖTÄ            55

NÄKEMYKSET OMASTA TULEVAISUUDESTA TYÖELÄMÄSSÄ  61

VAKITUINEN TYÖ, TYÖN RIITTÄVYYS JA LIIKKUVUUS TYÖMARKKINOILLA        61

HUOLI OMASTA TYÖSSÄJAKSAMISESTA               64

YRITTÄJYYSHALUT         66

TYÖTTÖMYYS JA SOSIAALITURVA    69

ASENNE TYÖTTÖMYYTTÄ KOHTAAN AIEMPAA HYVÄKSYVÄMPI              69

KÄSITYKSIÄ TYÖTTÖMYYDESTÄ JA TYÖTTÖMIIN LIITTYVISTÄ ASENTEISTA                    70

PÄRJÄÄMINEN, KILPAILU JA PERUSTURVA           72

TYÖTTÖMYYSTURVAN VASTIKKEELLISUUDEN KANNATUS TAAS LASKUSSA              74

PALJONKO PALKKAA TARVITAAN KOHTUULLISEEN ELÄMÄÄN?  78

YRITTÄJYYS                     81

TYÖNANTAJAYRITTÄJÄT JA YKSINYRITTÄJÄT      81

KASVUHALUKKUUS        83

YRITTÄJÄKSI PÄÄTYMINEN                 84

YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA           84

NUORTEN ARVOT JA TYYTYVÄISYYS OMAAN ELÄMÄÄN          87

NUORILLE ELÄMÄSSÄ TÄRKEITÄ OVAT TERVEYS, PERHE JA SOSIAALISET SUHTEET    87

TYYTYVÄISYYS                91

 

VIITTEET      97

LÄHTEET     101

TIETEELLISET ARTIKKELIT                 109

Juha Siltala
NUORET HENKILÖKOHTAISEN TOIVON JA YLEISEN NÄKÖALATTOMUUDEN RISTIVEDOSSA                  111

 

Emmi Lindroos, Eija Sevón, Outi Alakärppä & Anna Rönkä
TASAPAINOILUA JA RAJANHALLINTAA: NUORTEN NÄKEMYKSIÄ PERHEEN PERUSTAMISESTA SEKÄ TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISESTA                  135

Susanna Ågren, Iikka Pietilä & Tiina Rättilä
PALKKATYÖKESKEISEN AJATTELUN ESIINTYMINEN AMMATTIIN OPISKELEVIEN TYÖELÄMÄASENTEISSA                157

Päivi Berg & Tiina Ylöstalo
HARRASTUKSESTA TYÖKSI                179

NÄKÖKULMIA                   193

Maria Joutsenvirta
MERKITYKSELLISTÄ TYÖTÄ YHDEN MAAPALLON RAJOISSA                      195

Joel Kilpi & Pontus Purokuru
NUORISO HALLINNAN KOHTEENA     203

Joonas Mikkilä
MERKKEJÄ UUDEN POLVEN YRITTÄJYYDESTÄ    207

Kaisa Oksanen
MUUTTUVA TYÖ JA YRITTÄJYYS        217

LIITTEET      223

KIRJOITTAJAT                  245

TIIVISTELMÄ                     247

SAMMANFATTNING         249

ABSTRACT  251