Nuorten taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus Taidetestaajat-hankkeessa

Sofia Laine & Maaria Hartman

Miten kahdeksasluokkalaiset kokevat Taidetestaajat-hankkeen taidevierailut luokkansa kanssa? Millaisia ennakkoajatuksia heillä vierailuista on? Ovatko he halukkaita tekemään vastaavia vierailuja uudelleen?

Minkälaista kulttuurista toimijuutta ja osallisuutta hanke tarjoaa nuorille? Millaisia ovat onnistuneen taidevierailun reunaehdot nuorten näkökulmasta?

Kirjan verkkoversio on vapaasti ladattavissa tästä linkistä.

Varastossa
Kuvaus

Miten kahdeksasluokkalaiset kokevat Taidetestaajat-hankkeen taidevierailut luokkansa kanssa? Millaisia ennakkoajatuksia heillä vierailuista on? Ovatko he halukkaita tekemään vastaavia vierailuja uudelleen?

Minkälaista kulttuurista toimijuutta ja osallisuutta hanke tarjoaa nuorille? Millaisia ovat onnistuneen taidevierailun reunaehdot nuorten näkökulmasta?

Vuoden 2017 syksystä vuoden 2020 kevääseen noin 200 000 suomalaista tekee kaksi taidevierailua Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton historian suurimmassa jättihankkeessa. Hankkeeseen osallistuvat lähes kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset opettajineen kolmena lukuvuotena.

Tässä tutkimuksessa Sofia Laine sekä Maaria Hartman ovat selvittäneet nuorten taidevierailukokemuksia Taidetestaajat-hankkeessa valtakunnallisesti yli sadan nuoren haastatteluiden sekä havainnoinnin avulla.

Kirjassa avataan moniulotteisesti, mitä tapahtuu ennen taidekohdevierailua, paikan päällä sekä vierailun jälkeen. Tämä kaikki määrittää nuorten taidevierailukokemuksien onnistumista. Tarkastelun kohteena ovat sekä yksilölliset että sosiaaliset tekijät, varsinkin se, että hanke toteutetaan koulu- ja luokkakontekstissa.

Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 224, Tiede. ISBN 978-952-372-001-5, Nid. 154 s., 2020.

 

1. Johdanto: Taidetestaajat historiallisena ilmiönä Suomessa 9

Taidetestaajat-hankkeen taide- ja kulttuurikohteet 11

Taidetestaajat-hanke osana yläkoulujen opetusta ja taidekasvatusta 16

2. Nuorten taidevierailukokemusten tutkiminen Taidetestaajat-hankkeessa 19

Tutkimuskysymykset, kulttuuriin osallistamisen tasomalli sekä aiheen aiempi tutkimus 19

Tutkimuksen toteutus 24

Aineistonkeruumenetelmät 26

Tutkimukseen valikoituneiden Taidetestaajat-hankkeen taide- ja kulttuurikohteiden esittely 34

Aineistonhallinta ja tutkimusetiikka 44

Aineiston jäsennys ja analyysi 48

3. Kahdeksasluokkalaisten erilaiset lähtökohdat vastaanottaa, ymmärtää ja kokea taidetta 51

Harrastaminen ja vapaa-aika 51

Kulttuurin kuluttaminen vapaa-ajalla 55

Valinnaiset taideaineet yläkoulussa 56

Nuorten kulttuurisen toimijuuden kategoriat 58

Taidetestaajat-vierailuiden noviisit erityisenä tutkimusjoukkona 61

Nuorten omat taidekäsitykset 62

4. Perheen, koulukontekstin ja luokkakaverisuhteiden vaikutuksista nuorten taidevierailukokemukseen 65

Perhe ja nuorten yhteiskuntaluokka 67

Koulujen kulttuuripalveluiden käyttö 69

Koulujen ja opettajien retkiosaaminen ja asenteet matkustamiseen 71

Luokan sosiaalisten ja kaverisuhteiden vaikutukset taidekokemukseen 74

5. Nuorten kokemukset kulttuurin saatavuudesta ja saavutettavuudesta Taidetestaajat-hankkeessa 77

6. Nuorten kokemus kulttuurin ja taiteen vastaanottamisesta Taidetestaajat-hankkeessa 79

7. Nuorten kokemukset taiteen suunnitteluun tai toteutukseen osallistumisesta Taidetestaajat-hankkeessa 87

8. Nuorten osallisuudesta Taidetestaajat-hankkeen kehittämisessä ja päätöksenteossa 95

9. Yhteenveto ja johtopäätökset 99

Taidekokemusten purkaminen ja taidekasvatus kriittisinä tekijöinä Taidetestaajat-hankkeessa nuorten taidekokemuksien vahvistamisessa 108

Jatkotutkimusideoita 110

Epilogi 113

Lähteet 119

Liitteet 125

Kirjoittajat 147

Tiivistelmä 149

Abstract 151

Sammandrag 153