Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II

Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.)

Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II -teoksessa käsitellään lasten ja nuorten tutkimuksen etiikkaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Teoksessa selvitetään tutkimuseettisen sääntelyn alueella tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia, kuten EU:n tietosuoja-asetuksen seurauksia käytännön tutkimustyölle sekä ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin kysymyksiä. 

Varastossa
Kuvaus

Teoksen pääpaino on näiden tutkimustyön reunaehtojen tunnistamisen ja käsittelyn rinnalla erityisesti kohtaamisen etiikassa ja käytännön tutkimusesimerkeistä nousevissa pohdinnoissa. Siinä avataan muun muassa lasten suostumukseen liittyviä kysymyksiä, sensitiivisten aiheiden ja läheisten tutkimussuhteiden haasteita, erilaisten portinvartijoiden rooleja tutkimusprosesseissa sekä aineistojen rajoihin ja rajoituksiin liittyviä näkökulmia. Kirjan luvuissa tarkastellaan myös erilaisia kasvokkaisen kohtaamisen konteksteja, kuten kotia, sekä näissä kohtaamisen tilanteissa käytettäviä teknisiä välineitä. Teoksessa käsitellään perehtyneesti ajankohtaista keskustelua lasten ja nuorten oikeuksista tutkittavina sekä kasvokkaisissa kohtaamisissa että sosiaalisen median tutkimusympäristössä. Kokonaisuutena se täydentää Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -teoksen (2010) teemoja, ajankohtaistaen erityisesti tutkimuseettiseen sääntelyyn liittyvää keskustelua.

Teokseen on kirjoittanut 17 tutkijaa, kaikkiaan seitsemästä eri yliopistosta. Teos jakautuu kolmeen osaan: I Tutkimuseettinen sääntely ja tutkimuksen arki, II Sensitiiviset tutkimusaiheet ja ympäristöt, III Suhteissa rakentuva tutkimusetiikka. Teos on tarkoitettu tutkijoille, opiskelijoille ja tutkimuseettisistä kysymyksistä laajasti kiinnostuneelle yleisölle eri tieteenaloilla. Se soveltuu oppikirjaksi korkeakouluihin ja yliopistoihin

ISBN 978-952-7175-85-9. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 218. Nid. 218 s. 

1. Johdanto: Lasten ja nuorten tutkimusetiikan muuttuvat kentät

Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti

I Tutkimuseettinen säätely ja tutkimuksen arki

2. Lapset kansainvälisissä lastensuojelututkimuksissa – tutkimuseettinen näkökulma

Johanna Kiili & Johanna Moilanen

3. Biopankkitoiminta lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä – oikeudellinen tarkastelu

Nieminen, Liisa

4. Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen – tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa

Mervi Kaukko, Riikka Korkiamäki & Anna-Kaisa Kuusisto

II Sensitiiviset tutkimusaiheet ja ympäristöt

5. Pienten ja muuten kuin sanoilla kommunikoivien lasten oma suostumus eli hyväksyntä havainnointi- tai videointitutkimukseen osallistumiseen

Johanna Olli

6. Lähikuvassa itkevä, räkäinen lapsi: Voiko blogeissa esitettyjä lapsuuksia tutkia eettisesti kestävällä tavalla?

Marleena Mustola & Johanna Kiili

7. Lasten ja nuorten katsomusten tutkimisen eettisiä kysymyksiä

Saija Benjamin, Pia-Maria Niemi, Arniika Kuusisto & Arto Kallioniemi

III Suhteissa rakentuva tutkimusetiikka

8. Tutkijan suhde nuoreen tutkittavaan kasvokkain toteutetussa laadullisessa pitkittäistutkimuksessa

Matilda Wrede-Jäntti        

9. Eettisen jälkien jäljillä – tutkimusvälineiden ja -tilojen toimijaverkostoteoreettinen luenta

 Anu Alanko & Jaana Juutinen

10. Äidit tutkijoina omien lasten parissa – ihmettelyä, hämmennystä ja iloa

 Elina Viljamaa & Susanna Kinnunen