Itsenäistyvä nuori, vahvistuva toimija

Karla Malm

Tutkimusraportissa kuvataan moniammatillista yhteistyötä ja vastuun jakautumista, viranomais- ja järjestötoimijoiden näkökulmia sekä itsenäistymiselle asetettuja tavoitteita. Keskeiseen asemaan nousevat nuoren toimijuus ja sosiaalisen verkoston merkitys.

Varastossa
Kuvaus

Punaisen Ristin Nuorten turvatalolla Espoossa tuetaan itsenäistyviä nuoria perhe-, verkosto- ja yksilötuen sekä vapaaehtoisen tukikummitoiminnan keinoin. Itsenäistymisen tuki -hankkeen (ITU) toimintaan osallistuu täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevia nuoria, joilla on syystä tai toisesta itsenäistyminen edessään. Itsenäistyminen konkretisoituu omillaan asumiseen. Yhteistä nuorten tilanteille on, että jokin ulkoinen tekijä sysää nuoren irtautumaan lapsuudenkodistaan ja suuntautumaan kohti itsenäistä asumista – usein nopeammin kuin nuori itse tai hänen sosiaalinen verkostonsa on osannut ennakoida.

Tässä tutkimusraportissa kuvataan moniammatillista yhteistyötä ja vastuun jakautumista, viranomais- ja järjestötoimijoiden näkökulmia sekä itsenäistymiselle asetettuja tavoitteita. Keskeiseen asemaan nousevat nuoren toimijuus ja sosiaalisen verkoston merkitys. Millaiseksi itsenäistyminen muotoutuu? Millainen on elämänvaihe, jota leimaa odottaminen? Nuori on syystä tai toisesta muutoksen edessä, mutta uuden elämänvaiheen arki, suunta ja tavoitteet ovat vasta muotoutumassa. Voiko itsenäistymistä tavoitellessa koskaan tulla valmista?

ISBN 978-952-7175-64-4

ISSN 1799-9219

Nid.
79 s.
Sisältää värikuvia
Kieli: suomi

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 208, sarja: Kenttä.

Kl 37.5, 30.7, 37.4, 37.42

1 Johdanto 7

2 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus 11
2.1 Mikä ihmeen ITU-hanke? 11
2.2 Keskeisiä käsitteitä 12
2.3 Tutkimuskysymykset 16
2.4 Aineisto 17

3 Vastuun jakautuminen ja vuorovaikutus moniammatillisessa yhteistyöverkostossa
3.1 Tukea täysi-ikäisyyden kynnyksen yli 21
3.2 ITU-prosessi moniammatillisessa
yhteistyöverkostossa 25
3.3 Vuorovaikutus verkostoissa 29
3.4 ITU-työntekijän avainasema 32

4 Nuoren toimijuus ja itsenäistymisen polku ITU-toiminnassa 37
4.1 Kohti itsenäistä elämää 37
4.2 Nuoren toimijuus ja sosiaalinen verkosto 39
4.3 Arjenhallinta 44
4.4 Tulkintoja nuoren kokemuksesta 46
4.5 Itsenäistymisen määrittyminen 49
4.6 Sosiaalisen verkoston kokemuksia ITU-toiminnasta 51

5 Johtopäätökset 61
5.1 Yhteenveto 61
5.2 Pohdintaa ja jatkotutkimuksen aiheita 64

Lähteet 68
Tiivistelmä 71
Sammandrag 74
Abstract 77