Poikatutkimus

Kivijärvi Antti, Huuki Tuija ja Lunabba Harry (toim.)

Poikatutkimus on ajankohtainen katsaus suomalaiseen poika- ja maskuliinisuustutkimukseen. Teos monipuolistaa kuvaa pojista ja poikuudesta ja samalla se antaa lukijalleen eväitä jäsentää kriittisesti poikia koskevia julkisia keskusteluja.

 

Varastossa
Kuvaus

Kirja kokoaa yhteen viimeaikaista suomenkielistä tutkimusta, jossa poikia ja poikuutta tarkastellaan erilaisista näkökulmista varhaislapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Kirjasta hyötyvät tutkijoiden, opiskelijoiden sekä lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten lisäksi kaikki pojista, poikuudesta, sukupuolesta, lapsuudesta ja nuoruudesta kiinnostuneet lukijat.

Kirja on ensimmäinen suomalainen poikatutkimuksen vertaisarvioitu kokoomateos. Teoksen toimittajat ovat lasten ja nuorten elämään perehtyneitä sosiaalityön, nuorisotyön ja sukupuolentutkimuksen tutkijoita.

Nid.
337 s.
Kieli: suomi
ISBN 978-951-768-693-8

Vastapaino
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 205
Sarja: Tiede

Kl K16.8 Tiedepolitiikka

Alkusanat 7


Johdanto: Kohti sukupuolivastuullista poikatutkimusta 8
Tuija Huuki & Antti Kivijärvi & Harry Lunabba

I Pojat ajassa


Miten miehet pissaavat? Miehen mallin käsite poikien kehitystä ja kasvatusta
koskevassa keskustelussa 1960-luvulta nykypäiviin 29
Ilana Aalto

Poikakysymys – poikia koskeva huolenmäärittely 1920-luvulla poikaikää
rakentamassa 52
Lauri Julkunen

Lastensuojelu poikakysymyksenä – historiallista tarkastelua hallinnan analytiikan
valossa 76
Timo Harrikari

II Pojat ja koulu

Laadullisen tutkimuksen näkökulma poikien koulu- ja hyvinvointikeskusteluun 103
Harry Lunabba

Ei-heteroseksuaalisten poikien ja transnuorten kokemukset ja valinnat
koulutuksessa 121
Jukka Lehtonen

”Ainakin muutaman pojan luokallani tiedän lukevan” – Poikien (osin piiloiset) luku-
ja kirjoitustaidot 146
Sari Sulkunen & Merja Kauppinen


III Pojat, haavoittuvuus ja haavoittavuus

Pojat ja (väki)valta kolmen metodologisen lähestymistavan valossa 175
Tuija Huuki

Icehearts – sosiaalisesti tiedostava urheilutoiminta haastaa maskuliinisuuden ideaalin 197
Jenni Wessman & Päivi Känkänen & Jonne Silonsaari

Koulusurmat ja väkivaltainen maskuliinisuus 221
Jenni Raitanen

IV Pojat yhteisöissä


Nuorten miesten haavoittuvaisuus ja tuki ystävyyssuhteissa 239
Ira A. Virtanen

Syrjäkylien pojat: Kaveruutta ja kilometrejä 261
Päivi Armila & Mari Käyhkö & Ville Pöysä

Nuorten miesten tilankäytön taktiikat ja sosiaalinen kuuluminen 287
Tarja Tolonen

Paljon puhuttu, vähän tutkittu – maahanmuuttajataustaisia poikia ja nuoria miehiä
koskeva tutkimus Suomessa 309
Antti Kivijärvi & Kai Mathias

Loppusanat: pojat läheltä katsoen 331
Harry Lunabba & Tuija Huuki & Antti Kivijärvi

Kirjoittajat 334
Hakemisto 335