Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset.

Anni Rannikko

Kamppailua kunnioituksesta kertoo nuorten vaihtoehtoliikunnan alakulttuureihin paikantuvasta liikuntakulttuurin muutoksesta. Teoksessa tarkastellaan liikuntamaailman uusia lajeja – sellaisia kuin skeittaus, parkour, roller derby ja scoottaus. 

Varastossa
Kuvaus

Näitä lajeja harrastavat nuoret pyrkivät kohti yhdenvertaista, yhä useammalle avointa ja moninaisuutta kunnioittavaa liikuntakulttuuria, mutta tavoitteen saavuttaminen ei ole aina ongelmatonta. Kunnioituksen kulttuuria korostamalla he osoittavat liikuntakulttuuriin liittyviä epätoivotuiksi määrittelemiään ilmiöitä. Näitä ovat esimerkiksi mukaan pääsemisen vaikeus, liikuntakulttuuria moniulotteisesti läpileikkaava kilpailullisuus, syrjintä ja legitiimin aseman saavuttanut hierarkkisuus.

Vaikka monessa asiassa joudutaan antamaan periksi, vaihtoehtoliikunnassa ollaan usein hyvin tietoisesti matkalla kohti liikuntakulttuurin perustavanlaatuista muutosta, joka heijastuu myös muualle yhteiskuntaan. Vaihtoehtoliikuntaa harrastavat nuoret rakentavat moraalista järjestyskoodistoaan yhteiskunnassa, jossa kunnioitukselle perustuvat sosiaaliset suhteet eivät ole itsestään selviä.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 201

Sarja: Tiede

ISBN 978-952-7175-58-3

ISSN 1799-9219
Kl 30.1, 32.3, 30.12
Nid.
176 s.
Kielet: suomi ja englanti

Sisällysluettelo


Esipuhe 11
Väitöskirjan osajulkaisut 13
1 Kaikki pelaa? 15
2 Vaihtoehtolajit 17
2.1 Liikunnan alakulttuurit vaihtoehtoisina liikunnan ja nuoruuden tiloina 17
2.2 Vaihtoehtolajit tässä tutkimuksessa 20
3 Alakulttuurin tilallistuneet järjestykset ideaaleina ja käytännössä 24
3.1 Alakulttuurin moraalinen järjestys 24
3.2 Tilan valtageometriat 27
3.3 Tutkimuksen teoreettinen kysymys ja rakenne 29
4 Monipaikkainen liikkeen etnografia 31
4.1 Etnografia liikkeessä 31
4.2 Tutkimusaineistot 32
4.2.1 Verkkokysely 34
4.2.2 Osallistuva havainnointi 35
4.2.3 Etnografiset haastattelut 38
4.3 Intersektionaalinen luenta aineistojen analyysissa 39
4.4 Tietämisestä: tutkimuksen eettiset ja epistemologiset kysymykset 40
5 Kunnioitus pelissä: vaihtoehtolajien vaihtoehtoisuus ja vaihtoehdottomuus 43
5.1 Osajulkaisujen näkökulmat ja yhteenvedon tutkimustehtävä 43
5.2 Tilallistunut kunnioitus alakulttuurin ja valtakulttuurin kamppailussa 45
5.2.1 Julkinen tila kuuluu kaikille 46
5.2.2 Tilallistunut kunnioitus 48
5.2.3 Lopuksi: Vaihtoehtoliikunnan kentän rajat 51
5.3 Kunnioitus alakulttuurin sisäisissä järjestyksissä 53
5.3.1 Kunnioituksen kulttuuri vaihtoehtoisena liikuntakulttuurina 53
5.3.2 Kunnioitus erojen risteyksissä ja kenttien rajankäynneissä 55
5.3.3 Lopuksi: Kiistanalainen kunnioitus 60
6 Kohti kunnioituksen kulttuuria 62
7 Lähteet 66
Liite 1: Verkkokyselyn kyselylomake 72
Liite 2: Verkkokyselyn vastaajien taustatietoja 83
Liite 3: Haastattelun teemat 84
Artikkelit 87

Väitöskirjan osajulkaisut
Väitöskirja sisältää seuraavat aiemmin julkaistut vertaisarvioidut artikkelit:

1. Rannikko, Anni & Harinen, Päivi & Liikanen, Veli & Ronkainen, Jussi & Kuninkaanniemi, Hanna (2013) Nuorten liikunnalliset alakulttuurit: elämäntapaa ja erontekoa. Nuorisotutkimus 31(4), 3–19.

2. Rannikko, Anni (2016a) Autenttisuuden ja arvostuksen analogiat: sukupuolen risteyksiä vaihtoehtoliikunnan moraalisissa järjestyksissä. Teoksessa Päivi Berg & Marja Kokkonen (toim.) Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 186. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 250–274.

3. Rannikko, Anni (2018) Lesbohuispausta ja skeittityttöystävyyttä: liikuntakulttuurin vaihtoehtoiset sukupuolen ja seksuaalisuuden järjestykset. Sukupuolentutkimus – Genusforskning 30(4), 7–20.

4. Rannikko, Anni (2016b) Vaihtoehtoliikuntalajit julkisen tilan valtageometrioissa. Alue ja ympäristö 45(1), 27–38.

5. Rannikko, Anni & Liikanen, Veli & Armila, Päivi (2016) Spatial Resistance of Alternative Sports in Finland. Teoksessa Evans Bethan & John Horton & Tracey Skelton (eds) Play, Recreation, Health and Well Being: Geographies of Children and Young People 9. Singapore: Springer, 255–271.