Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen

Noora Hästbacka

Pitkittyneiden koulukiusaamistapausten selvittämisessä voidaan tarvita muidenkin koulun ulkopuolisten toimijoiden kuin vanhempien apua. Aseman Lapset ry on käynnistänyt vuonna 2017 K-0 -hankkeen, jossa selvitetään Helsingin alueen peruskouluissa tapahtuneita pitkittyneitä kiusaamistilanteita. Hankkeessa kehitetään ammattilaisten työvälineitä ja verkostojen toimintaa koulukiusaamisen vähentämiseksi.

 

Varastossa
Kuvaus

Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen on raportti K-0 -hankkeen yhteydessä tehdystä tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin kahta kiusaamistapausta havainnointi- ja haastatteluaineistoon perustuen. Tutkimus osoittaa, että pitkittyneet kiusaamistilanteet ovat monisyisiä ja puuttumisen käytännöt ovat epäselviä, kun toimenpiteitä tarvitaan niin yksilöiden kuin ryhmien tasoilla. Koulun oppilashuoltoryhmän, opettajien, poliisin, lastensuojelun, nuorisotyön ja perheiden välisen yhteistyön kehittämisellä voidaan vastata tutkimuksen esiin nostamiin haasteisiin ja puuttua rakentavammin vakaviin kiusaamistilanteisiin

Nid. 
Kieli: suomi

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 202

Sarja: Kenttä
ISBN 978-952-7175-59-0
ISSN 1799-9219

Sivuja: 90
Kl 30.1

Sisällysluettelo

Esipuhe 7
Johdanto 10
1 Kiusaaminen käsitteenä ja ilmiönä 13
1.1 Kiusaamisen yleisyys ja siihen puuttuminen 15
1.2 Kiusaamista voidaan ehkäistä ja vähentää 17
1.3 Koulukiusaaminen rikosprosessissa 19

2 K-0 -hanke tutkimuksen kohteena 22
2.1 K-0 -hankkeen tavoitteet ja toteutus vuonna 2017 22
2.2 Tutkimuksen toteutus 24

3 Kaksi tapausta kiusaamisesta 30
3.1 Millaiset kiusaamistapaukset
ohjautuvat K-0 -hankkeeseen 30
3.2 ”Tulenarka vyyhti” – esimerkki kiusaamistapauksesta alakoulussa 33
3.3 ”Kuva, joka sai koko jutun räjähtämään” –
esimerkki kiusaamistapauksesta yläkoulussa 37

4 Mitä kiusaamistapauksista on opittu?
havaintoja tutkimusprosessin varrelta 41
4.1 Kiusaamistapausten tunnistaminen: tappeluita, leikkiä vai väkivaltaa? 41
Tekijöiden ja uhrien nimeämisen haasteet 41
Nuorten välisten vertaissuhteiden tunnistaminen 45
Yksilöiden huomiointi ja tukeminen 47
4.2 Kiusaamistilanteisiin puuttumisen keinot 50
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö kriisissä 53
Ammattilaisten välinen yhteistyö – kipupisteinä kokonaisuuden koordinointi ja tiedonsiirto 55
Nuoren näkökulma – miten voisi toimia? 58

5 K-0 -hankkeen työskentely kiusaamistapauksissa 61

6 Johtopäätökset 69
6.1 Yhteenveto tuloksista ja kehittämiskohteista 69
6.2 Pohdinta ja jatkotutkimuksen aiheet 74

Lähteet 77
Liitteet 81
Tiivistelmä 85
Sammandrag 87
Abstract 89