Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.

Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.)

Suomi on maailmankuulu korkeatasoisesta koulutuksestaan ja osaamisestaan. Osoituksena laadusta pidetään muun muassa PISA-tutkimuksen tuloksia, joissa suomalaiset nuoret ovat loistaneet. Suomalaisnuorten osaaminen ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Tämä Nuorisobarometri kysyy, millaisia ovat sukupuolten väliset erot. Näkyvätkö lapsuudenperheen elintaso ja vanhempien koulutus nuoren oppimisessa ja koulutuspoluissa? Pitääkö paikkansa, että koulutus on kaikkien nuorten ulottuvilla taloudellisesta tilanteesta riippumatta?

Varastossa
Kuvaus

Nuorten osaamista ja koulutusta koskevia kokemuksia selvitettiin muun muassa kysymällä, mitä taitoja nuoret kokevat oppineensa koulussa ja sen ulkopuolella, mitä taitoja he itse arvostavat ja mistä he ajattelevat olevan hyötyä tulevaisuudessa. Lisäksi kysyttiin, kokevatko nuoret kuuluvansa kouluyhteisöön ja minkälaiset suhteet heillä on toisiin nuoriin ja opettajiin.

Peruskoulun jälkeen nuorten on valittava, mihin he hakeutuvat opiskelemaan. Suomessa arvostetaan vähintään toisen asteen opintoja, mielellään ilman välivuosia. Toteutuvatko nämä tavoitteet? Entä mitkä tekijät vaikuttavat taustalla, kun koulutus ei jatku ihanteellisen suoraviivaisesti vaan takkuaa tai jää ehkä kokonaan aloittamatta?

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien Suomessa asuville 15–29-vuotiaille nuorille vuosittain toteutettu kyselytutkimus. Osa barometrin kysymyksistä toistuu samoina, osa on vaihtuvien teemojen mukaisia. Vuoden 2017 Nuorisobarometrin teemana on osaaminen ja koulutus.

ISBN (nid.) 978-952-7175-55-2
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 200, Kenttä
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 1455-268X (painettu), nro 58

Ulkoasu: nidottu
Kieli: suomi
Sivumäärä: 212
Kl 38; 32.4; 31.32

Johdanto ............................................... 5

 

Sami Myllyniemi & Tomi Kiilakoski

Tilasto-osio ............................................ 9

Kyselyn toteutus ja taustamuuttujat .... 11

Koulutustaso ............ 12

Asuminen ja muuttaminen ..... 15

Nuorten koulutuspolut ... 21

Oma peruskouluaika .... 21

Koulun vaihtaminen ...... 26

Peruskoulun jälkeen ....... 27

Mistä tietoa peruskoulun jälkeisistä vaihtoehdoista ..... 28

Koulutusvalintoihin liittyvät pelot ......... 32

Kuinka moni tietää, mitä haluaa opiskella ....... 33

Missä iässä päätetään, mitä haluaa opiskella ....... 33

Opiskeluvalintoihin vaikuttavat tekijät ........ 36

Ovatko opiskelijat toivomassaan koulutuksessa ....... 38

Tyytyväisyys nykyiseen koulutukseen ....... 39

Koulutustaso taustatietojen valossa ....... 40

Opintojen keskeyttäminen ja koulupudokkuus ....... 42

Minkä tasoisen koulutuksen nuoret odottavat suorittavansa  49

Toiveammatti ja koulutusta vastaava työ ....... 52

Koulutus ja oppiminen ........ 55

Oppimisen ja osaamisen tavat .............. 55

Näkemykset koulusta ja koulutuksesta .... 57

Oppi koulussa ja sen ulkopuolella ...... 61

Taitojen tärkeys elämässä pärjäämiselle .... 71

Saatu oppi ja sen tärkeys ......... 72

Tutkintojen ulkopuolinen opiskelu ...... 74

Aiemmin hankitun oppimisen tunnustaminen ..77

Mitkä asiat vaikuttavat työnsaantiin ........... 79

Taloudellinen tilanne ....... 81

Koululaisten ja opiskelijoiden työssäkäynti ........ 82

Rahanpuute ja koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo ... 83

Luottamus, osallisuus ja yhteenkuuluvuus ...... 89

Sosiaalinen luottamus ......... 89

Arjen- ja elämänhallinta ........ 91

Järjestövaikuttaminen ....... 94

Yhteenkuuluvuuden tunne ......... 94

Tyytyväisyys elämään ........ 99

Tyytyväisyys ihmissuhteisiin ....99

Tyytyväisyyden muutos ......... 101

Viitteet ................................ 105

Lähteet ............................ 109

 

Tieteelliset artikkelit .. 119


Jonna Pulkkinen & Juhani Rautopuro & Jouni Välijärvi

Kaikki hyvin? Suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja Pisa-tutkimuksen tulosten valossa... 121


Anna-Maria Tenojoki & Jukka Rantala & Jan Löfström

Koulussa vai koulun ulkopuolella? Nuorten kokemukset yhteiskunnallisen vaikuttamisen oppimisesta ...... 133


Reijo Byman & Tiina Korhonen & Sara Sintonen & Olli Vesterinen & Heikki Kynäslahti

Nuorten käsitykset digitalisaation tärkeydestä ...... 149

 

Näkökulmia ................ 161


Emmi Pentikäinen & Juuso Luomala & Alvar Euro

Toisen asteen koulutus on monelle liian kallis .......... 163


Pasi Haapakorva & Tiina Ristikari & Tomi Kiilakoski

Toisen asteen opintojen keskeyttämisen taustatekijöitä ...... 167


Elina Pekkarinen

Lastensuojelun tarve kytkeytyy kielteisiin oppimiskokemuksiin ...179

 

Liitteet ..................... 189

Kirjoittajat ................ 205

Tiivistelmä ............... 207

Sammanfattning ....... 209

Abstract .................. 211