Liikkumattomuuden jäljillä. Pitkittäistutkimus vähän liikuntaa harrastavien nuorten liikuntasuhteesta ja liikunta-aktiivisuuden muutoksista

Markku Vanttaja, Juhani Tähtinen, Tuomas Zacheus & Pasi Koski

Liikunnan hyötyjä pidetään kiistattomina. Silti monet päätyvät jo nuorella iällä elämäntapaan, johon ei kuulu liikunnan harrastaminen. Miksi liikunta ei kiinnosta tai miksi aiempi innostus hiipuu? Millaisia liikuntakokemuksia vähän liikkuvilla nuorilla on ollut elämänsä eri vaiheissa? Miten liikuntasuhde muuttuu lapsuudesta aikuisuuteen tultaessa? Tässä tutkimuksessa muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia laajan kyselyaineiston ja elämäkerrallisten haastattelujen avulla.

Varastossa
Kuvaus


Liikunnan hyötyjä pidetään kiistattomina. Silti monet päätyvät jo nuorella iällä elämäntapaan, johon ei kuulu liikunnan harrastaminen. Miksi liikunta ei kiinnosta tai miksi aiempi innostus hiipuu? Millaisia liikuntakokemuksia vähän liikkuvilla nuorilla on ollut elämänsä eri vaiheissa? Miten liikuntasuhde muuttuu lapsuudesta aikuisuuteen tultaessa? Tässä tutkimuksessa muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia laajan kyselyaineiston ja elämäkerrallisten haastattelujen avulla.

Sekä kyselyaineisto että liikuntaelämäkerrat tuovat esiin vähäisen liikkumisen monet syyt samalla kun ne osoittavat, että vähän liikkuvaksi nuoreksi ja nuoreksi aikuiseksi voidaan päätyä hyvin erilaisten elämänvaiheiden seurauksena. Lisäksi tutkimus osoittaa liikunta-aktiivisuuden vaihtelevan merkittävästi eri elämänvaiheissa. Tutkimus nostaa näin esiin monia liikuntasuhteeseen ja sen muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja tekijöitä, jotka ovat suomalaisessa liikuntatutkimuksessa jääneet toistaiseksi vähemmälle huomiolle. Kirja on suunnattu kaikille liikunnan ja liikkumattomuuden ilmiöistä kiinnostuneille.

ISBN 978-952-7175-35-4 (nid.)
ISSN 1799-9219
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi
sivumäärä: 172
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 194, sarja: Tiede
Kl 79.1

Liikkuako vai eikö liikkua? 5

1 Liikkumattomuus yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä 9
1.1 Liikunta-aktiivisuus ja liikuntasuositukset 12
1.2 Sosialisaatioteoreettinen näkökulma liikuntatutkimuksessa 16
1.3 Tutkimuskysymykset, -aineistot ja -menetelmät 26
Määrällisen aineiston keruun ja tulkinnan lähtökohtia 26
Elämäkerta-aineiston kuvaus ja käsittely 33

2 Liikunnan asema ja merkitykset teini-ikäisten ja nuorten aikuisten elämässä 36
2.1 Liikunta-aktiivisuus ja siinä kymmenen vuoden aikana
tapahtuneet muutokset 36
2.2 Liikuntakiinnostusta herättäneet ja ylläpitäneet tekijät 42
Ystävät ja vanhemmat monen nuoren liikuntakiinnostuksen heräämisen taustalla 44
Urheiluseura on herättänyt usein liikuntakiinnostuksen, koulu ei 50
Liikuntakiinnostuksen herättäneiden tekijöiden kasautuminen 57
2.3 Liikunnan yksilölliset merkitykset teini-ikäisillä ja nuorilla aikuisilla 58
Liikunnan funktionaalisten merkitysten yhteys liikunta-aktiivisuuteen 63
Liikunnan ekspressiivisten merkitysten ja kilpailullisuuden yhteys liikunta-aktiivisuuteen 68
Liikunnan yksilöllisten merkitysten kasautuminen ja liikunta-aktiivisuus 71
2.4 Liikunnan harrastamisen esteet ja vähäisen liikkumisen syyt 73
Liikuntakiinnostusta ja -aktiivisuutta vähentäneet tekijät 74
Vähäisen liikunnan harrastamisen syiden kasautuminen 78
2.5 Määrällisen tarkastelun yhteenveto 83

3 Vähän liikkuvien nuorten kolme ryhmää 87
3.1 Liikunnan ulkopuoliset nuoret 88
”Liikunta ei oo mun juttu!” 88
Epämiellyttäviä liikuntakokemuksia 90
Satunnaista liikuntaa aikuisiällä 94
”Mä en nyt oo mitenkään taitava” 99
Yläkoulussa liikuntasuhde muuttuu negatiivisemmaksi 99
Tietokonepelit vievät mennessään 102
3.2 Entiset liikunnan sisäpiiriläiset 106
Kotiväki liikunnan tukena lapsuudessa 107
Myönteisiä koululiikuntakokemuksia 109
Miksi liikuntaharrastus päättyi? 113
Liikuntakipinä kytee ja urheilu kiinnostaa 117
3.3 Liikuntaan ristiriitaisesti suhtautuvat nuoret 119
Liikkuvia lapsia 120
Ulkonäköpaineita ja nöyryytyksen pelkoa 122
Kilpailun ja suorituskeskeisyyden vastenmielisyys 125
Harrastuksen päättymisen monet syyt 131
Uudelleen aloittamisen vaikeus 133
3.4 Yhteenveto vähän liikkuvien nuorten liikuntaelämäkerroista 136

4 Vähäisen liikkumisen anatomiaa ja uusia avauksia 142

Lähteet 150
Liite 1. Liikunnan merkitysulottuvuuksien mittarin rakenne ja summamuuttujat 159
Liite 2. Haastateltujen nuorten taustatiedot 162
Liite 3. Haastateltujen nuorten vähäiseen liikunnan harrastamiseen liittyviä tekijöitä 163
Tiivistelmä 164
Sammanfattning 167
Abstract 170