“Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa”. Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveystyössä

Noora Hästbacka ja Inka Sirén

Ovatko palvelut kaikille yhdenvertaiset? Huomioidaanko palveluissa moninaisuus? Miten päihde- ja mielenterveystyön ammattilaiset kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria?

Saatavilla myös maksuttomana verkkojulkaisuna.

 

Ei saatavilla
Kuvaus

Ovatko palvelut kaikille yhdenvertaiset? Huomioidaanko palveluissa moninaisuus? Miten päihde- ja mielenterveystyön ammattilaiset kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria?

Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa -hankkeessa (2015–2017) tutkittiin ammattilaisten valmiuksia kohdata sateenkaarinuoria nyky-Suomessa. Vaikka sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioimista pidetään tärkeänä, on palveluissa vielä monin paikoin kehitettävää. Palveluiden käytännöissä ja työntekijöiden osaamisessa ja tietämyksessä on paljon vaihtelua.

Tutkimusraportti kokoaa yhteen tutkimuksen tulokset. Kirjassa käydään läpi ammatilliseen osaamiseen, työyhteisöjen toimintaan ja palveluiden käytäntöihin liittyviä kysymyksiä sateenkaarinuorten ja moninaisuuden huomioimisen näkökulmasta. Kirja tarjoaa uutta tietoa aiheesta kiinnostuneille, käytännön välineitä ammattilaisille ja alaa opiskeleville sekä konkreettisia ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi.

 

ISBN 978-952-7175-33-0 (nid.)
ISSN 1799-9219
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi
sivumäärä: 132
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 193, sarja: Kenttä
Kl 32.2, 30, 37

Sisällysluettelo

 

Alkusanat 7

Kiitokset 8

Infolaatikko: Keskeisiä käsitteitä 9

Johdanto 15

 

1 Tutkimusasetelma, -kohde ja näkökulma 22

Sateenkaarinuoret moninaisena ja erityisenä ryhmänä 22

Päihde- ja mielenterveyspalvelut ja

niissä työskentelevät ammattilaiset 24

Yhdenvertaisuus ja sen tutkiminen 25

 

2 Aineisto ja menetelmät 27

Ammattilaisten haastattelut 28

Verkkokyselyt ammattilaisille 29

Työpajat 30

Menetelmä ja aineiston analyysi 31

Aineiston valikoituneisuus 32

Tutkimuksen ja kehittämisen suhteesta 34

Tutkimukseen osallistuneiden työympäristöt 35

 

3 Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus palveluissa 37

3.1. Kokemuksia kohtaamisista: näkymättömät sateenkaarinuoret? 40

”Miksi sateenkaarinuorten kohtaaminen olisi jollain tavalla erilaista” 43

Sateenkaarevuuden merkityksen sivuuttaminen 46

3.2. Moninaisuuden huomioiminen nuorten kanssa tehtävässä työssä 50

Näkymättömät sukupuoli- ja hetero-oletukset

palveluissa ja ammattilaisten mielissä 52

Puheeksi ottaminen – miksi, miten ja missä tilanteissa? 57

Sukupuolen moninaisuus ja nuoren itsemäärittelyn kunnioittaminen 65

Sukupuolenkorjausprosessi – tieto, tuki ja rakenteelliset ongelmat 69

”Miten tuolla sitten asiakkaiden kesken” – vertaisryhmien haasteet 72

3.3. Ammatillinen osaaminen ja tieto(isuus) 76

Henkilökohtaisten kokemusten, kohtaamisten ja oman aktiivisuuden merkitys 79

Perusammatillisuus ja erityinen osaaminen 82

Ammatillisuuden pyhyys ja syrjinnän pahuus? 85

Stereotypiat, ennakkoluulot ja tietämättömyys 89

Työkulttuurit ja työyhteisöjen sisäinen vuorovaikutus 92

3.4. Käytännöt palveluissa ja työyhteisöjen tasolla 94

Moninaisuuden huomioiminen palvelujen käytännöissä 95

Yhteisesti sovitut linjaukset

ja yhdenvertaisuuden edistäminen 98

Kollegiaalinen tuki ja työyhteisön keskustelukulttuuri 102

Käytäntöjen arviointi 103

 

4 Johtopäätökset:

Sateenkaarinuorten kohtaaminen

ja moninaisuuden huomiointi palveluissa 105

 

5 Suosituksia koulutukseen ja palveluihin 114

 

6 Hyviä käytäntöjä ammattilaisille 116

Työskentely nuoren kanssa 117

Yhdenvertaisuuden edistäminen 119

 

Lähteet 121

Tiivistelmä 127

Sammanfattning 129

Abstract 131