Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon

Marja Peltola & Jenni Moisio

Lasten ja nuorten osallisuus on haaste, joka tunnistetaan palvelukentillä yhä paremmin. Heidän mielipiteidensä kuunteleminen ja huomiointi on kaikkien viranomaisten velvollisuus. Käytännössä tämä oikeus tulla kuulluksi palveluiden piirissä toteutuu Suomessa kuitenkin vaihtelevasti.

Maksuttoman verkkojulkaisun löydät täältä.

 

Varastossa
Kuvaus

Lasten ja nuorten osallisuus on haaste, joka tunnistetaan palvelukentillä yhä paremmin. Heidän mielipiteidensä kuunteleminen ja huomiointi on kaikkien viranomaisten velvollisuus. Käytännössä tämä oikeus tulla kuulluksi palveluiden piirissä toteutuu Suomessa kuitenkin vaihtelevasti.

Tämä katsaus kokoaa yhteen lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaa tutkimusperusteista tietoa ja tarkastelee sitä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja kohtaamisen näkökulmista käsin. Katsausta varten on käyty läpi 224 vuosina 2000–2016 julkaistua tutkimusta ja selvitystä, joissa lapset ja nuoret ovat päässeet ääneen kertomaan kokemuksistaan erilaisista palveluista. Katsaus kattaa sekä lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja koskevaa tutkimusta että tutkimusta lasten ja nuorten kokemuksista kaikille ikäryhmille suunnatuissa palveluissa. Katsauksessa käsitellään myös erityisryhmille suunnattuja palveluita sekä nostetaan esille tutkimuksen aukkokohtia.

Katsaus on toteutettu yhteistyössä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) kanssa. Se tarjoaa tietoa palvelujen kehittämisen tueksi sekä kaikille lapsia ja nuoria koskevasta tutkimuksesta kiinnostuneille.

Huom. ISBN-tunnukset ja sivumäärä muuttuneet uudessa painoksessa, jossa on mukana myös julkaisun tiivistelmä kolmella kielellä. Molemmat painokset ovat vuodelta 2017.

ISBN 978-952-7175-44-6 (nid.), aiemman version ISBN 978-952-7175-29-3 (nid.)
ISBN 978-952-7175-45-3 (PDF), aiemman version ISBN 978-952-7175-30-9 (PDF)
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 190
ISSN 1799-9219, sarja: Kenttä

Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura)
ISSN 1799-9227, nro 112, sarja: Kenttä

12 euroa
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi
sivumäärä: 122 s. (aiemman painoksen sivumäärä: 119 s.)
Kl 30, 32.4

Johdanto 7

Tutkimuskatsauksen toteuttaminen 9

Hakuprosessi 10

Tutkimusten rajaus 12

Katsaukseen sisällytetyt julkaisut 14

Julkaisujen tieteenalat 14

Julkaisuissa käsitellyt palvelusektorit 16

Julkaisuissa käsitellyt erityisryhmät 19

Osallisuus, kohtaaminen ja yhdenvertaisuus
palvelukentän haasteina 21

Monimutkainen osallisuus 21

Kohtaaminen osallisuuden ulottuvuutena 23

Yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus 24

Tulosten sektorikohtaista tarkastelua 27

Vapaa-ajan palvelut 30

Suojelu ja kontrolli 32

Työ, terveys ja hyvinvointi 35

Lasten ja nuorten ympäristö 37

Vammaisuus, erityinen tuen tarve ja erityisopetus 38

Aukkokohtia palvelututkimuksen kentällä 41

Monikulttuurisuus ja etnisyys 41

Näkymätön sateenkaarilapsuus 42

Vammaisuus 42

Terveys ja mielenterveys 43

Lopuksi 45

Lähteet 48

Liite 1. Käytetyt hakusanat 64

Liite 2. Opinnäytetyöt (n=219) 67

Liitetaulukko. Katsaukseen sisällytetyt julkaisut (n=224) 80

Tiivistelmä 120

Abstrakt 121

Abstract 122