Tutkimusjulkaisut

Nuorisotutkimusseuran tutkijat julkaisevat aktiivisesti eri kansainvälisillä ja kotimaisilla foorumeilla. Esimerkiksi vuonna 2022 tutkijat julkaisivat 16 vertaisarvioitua ja 47 muuta tieteellistä artikkelia tai suurelle yleisölle suunnattua kirjoitusta.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat (monografiat, artikkelikokoelmat yms.)
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
G Opinnäytetyö (valmis kokonaisuus)

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

2023

Westinen, Elina, Sanna Karkulehto & Mervi Tervo (2023) Localized hip hop authenticity in early 2000s Finland: Retaining representations of race, class and gender in Beauty and the Bastard. Journal of Scandinavian Cinema, Vol 13(1), 27–45.

Kauppinen, E. & Palojoki, P. (2023) Striving for a Holistic Approach: Exploring Food Education through Finnish Youth Centers. Food, Culture and Society (ei vielä painettu).

Heikkinen, Hannu & Kiilakoski, Tomi & Kaukko, Mervi & Kemmis, Stephen (2023) Miten muuttaa käytäntöjä ihmisen ja luonnon kannalta kestäviksi? Ekososiaalinen sivistys käytäntöarkkitehtuuriteorian valossa. Kasvatus 54 (1), 64–76.

2022

Haikkola, Lotta & Laine, Riku & Pitkänen, Tuuli (2022) Young people and subjective employment security. Evidence from the Finnish Youth Barometer between 2009 and 2019. Young (ei vielä painettu).

Häkkinen, Margareeta & Tourunen, Jouni & Pitkänen, Tuuli & Simojoki, Kaarlo & Vuoti, Sauli (2022) Integrated care model and point of care diagnostics facilitate Hepatitis C treatment among patients receiving opioid agonist therapy: a retrospective review of medical records. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 17, 44.

Kivijärvi, Antti & Myllylä, Martta (2022) Layered Confinement in Reception Centers – A Study of Asylum Seekers’ Experiences in Finland. Journal of Immigrant & Refugee Studies (ei vielä painettu).

Laine, Riku & Myrskylä, Mikko & Kaskela, Teemu & Pitkänen, Tuuli (2022) Imprisonment, community sanctions and mortality by cause of death among patients with substance use disorder – a 28-year follow-up using Finnish register data. Drug and Alcohol Dependence 232.

Levola, Jonna & Laine, Riku & Pitkänen, Tuuli (2022) Inpatient psychiatric care and non-substance related psychiatric diagnoses among individuals seeking treatment for alcohol and substance use disorders: associations with all-cause mortality and suicide. The British Journal of Psychiatry 221 (1), 386–393.

Salasuo, Mikko (2022) Suomalainen ”kilju-stoori”. Muistelun maisema kirjoitetuissa nuoruuden kiljumuistoissa. Nuorisotutkimus 40 (1), 38–53.

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka (2022) Head-first into Upper Secondary Education: Finnish Young People Making Classed and Gendered Educational Choices. Young Nordic Journal of Youth Research 30 (4), 344–360.

Tourunen, Jouni & Vahter, Tanja & Jokelainen, Suvi & Pitkänen, Tuuli (2022) Työntekijöiden näkemyksiä opioidiriippuvuuden korvaushoitolääkkeen valintaan ja apteekkijakeluun siirtymiseen vaikuttavista tekijöistä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 59 (1), 34–47.

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

2023

Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi & Ojajärvi, Anni (2023) Young people’s climate activism on the move: case Finland. Teoksessa Päivi Honkatukia & Tiina Rättilä (toim.) Young People as Agents of Sustainable Society. London and New York: Routledge, 143–156.

Jurvanen, Susanna & Vihreäsalo, Keiju & Laine, Sofia & Ahlstedt, Eliisa (2023) Nuorten huolta aiheuttava päihteiden käyttö korona-aikana. Teoksessa Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 189–213.

Kauppinen, Eila & Laine, Sofia & Malm, Karla & Kontio, Timo & Jurvanen, Susanna (2023) Jalkautuva nuorisotyö ja nuorten kohtaaminen korona-arjessa. Teoksessa Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 81–102.

Kauppinen, Eila & Tani, Sirpa & Laine, Sofia & Malm, Karla & Jurvanen, Susanna & Hoikkala, Tommi (2023) Nuorten sosiaalinen liikehdintä pääkaupunkiseudulla 2020-luvulla. Teoksessa Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 265–290.

Laine, Sofia & Kauppinen, Eila & Tani, Sirpa & Malm, Karla (2023) Koti kouluna, hengailun paikkana ja yksityisenä tilana korona-ajassa. Teoksessa Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 147–166.

Laine, Sofia & Tani, Sirpa & Kauppinen, Eila & Ahlstedt, Eliisa (2023) Hengailu korona-ajan kaupungeissa. Teoksessa Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 123–143. 

Kiilakoski, Tomi (2023) Usko tai älä! Miten nuoren sukupolven arvot ja elinolosuhteet voivat selittää uskonnollisuuden muutoksia? Teoksessa Mikkola, Sini & Saarelainen, Suvia-Maria (toim.) Millenniaalien kirkko. Kulttuuriset muutokset ja kristinusko. Helsinki: Kirkon tutkimus ja koulutus, 109–134.

Kivijärvi, Antti & Korkiamäki, Riikka (2023) "Kaverit auttaa aina" - Ikätoverisuhteet ja resilienssi. Teoksessa Antti Kivijärvi (toim.) Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & opetus- ja kulttuuriministeriö, 137–150.

Pulkkinen, L., Laine, R. & Pitkänen, T. (2023) Aikuisuuden siirtymät nuoruusiässä ja niiden toteutumiseen kytkeytyvät psyykkiset voimavarat ja hyvinvointi. Teoksessa Kivijärvi, Antti (toim.) Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö, 119–136.

Suurpää, L., Huhta, H. & Pitkänen, T. (2023) Läheis- ja yhteiskuntasuhteet mielenterveys- ja päihdeongelmiin apua hakeneiden nuorten resilienssin vahvistajina. Teoksessa Kivijärvi, Antti (toim.) Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö, 151–167.

Kiilakoski, Tomi & Piispa, Mikko (2023) Facing the Climate Crisis, Acting Together: Young Climate Activists on Building a Sustainable Future. Teoksessa Kristin E. Reimer & Mervi Kaukko & Sally Windsor & Kathleen Mahon & Stephen Kemmis (eds.) Living Well in a World Worth Living in for All. Singapore: Springer, 211–224.

2022

Hirvilammi, Tuuli & Laine, Sofia & Ojala, Satu (2022) Ekososiaaliset, talousmyönteiset ja vastustajat. Nuorten kolme asennoitumista kestävän kehityksen arvoihin. Teoksessa Tomi Kiilakoski (toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö, 169–188.

Junnilainen, Lotta & Haikkola, Lotta (2022) Palvelualan duunarit pätkätöiden pyörteissä. Teoksessa Anu Kantola & työryhmä (toim.) Kahdeksan kuplan Suomi. Yhteiskunnan muutosten syvät tarinat. Helsinki: Gaudeamus, 198–221.

Kauppinen, Eila & Laine, Sofia (2022) Nuorten harrastusten ja vapaa-ajan merkityksiä kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta korona-aikana. Teoksessa Marjatta Kekkonen & Mika Gissler & Päivi Känkänen & Anna-Maria Isola (toim.) Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan : Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & THL & Valtion nuorisoneuvosto, 87–102.

Kiilakoski, Tomi & Lanas, Maija (2022) Kahden kehän koulu. Teoksessa Maija Lanas & Tomi Kiilakoski (toim.) Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Tampere: Vastapaino, 151–174.

Kiilakoski, Tomi & Pekkarinen, Elina & Haapakorva, Pasi (2022) Koulumenestys ja pysyvä eriarvoisuus. Teoksessa Maija Lanas & Tomi Kiilakoski (toim.) Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Tampere: Vastapaino, 203–230.

Lahtinen, Jenni & Laine, Riku & Haikkola, Lotta & Kauppinen, Eila & Pitkänen, Tuuli (2022) Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisenä vuonna. Teoksessa Päivi Känkänen & Anna-Maria Isola & Marjatta Kekkonen & Mika Gissler (toim.) Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan : Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & THL & Valtion nuorisoneuvosto, 50–61.

Lanas, Maija & Kiilakoski, Tomi (2022) Johdanto: Mirka heittää kirjansa lätäkköön. Teoksessa Maija Lanas & Tomi Kiilakoski (toim.) Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Tampere: Vastapaino, 7–30.

Salmi-Nikander, Kirsti & Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka & Laine, Sofia & Salmesvuori, Päivi (2022) Approaching localized politics of European memories. Teoksessa Kirsti Salmi-Nikander & Sofia Laine & Päivi Salmesvuori & Ulla Savolainen & Riikka Taavetti (toim.) Friction, Fragmentation, and Diversity: Localized Politics of European Memories. Leiden: Amsterdam University Press, 9–23.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

2023

Määttä, Mirja & Kiilakoski, Tomi (2023) Nuorisotyöllinen ote työpajoilla. Nuorisotutkimus 41 (2), 73–78.

2022

Piispa, Mikko & Salasuo, Mikko & Häkkinen, Antti (2022) Elämänkulun siirtymät ja elämänkulkuanalyysi nuoruuden tutkimisen menetelmänä. Nuorisotutkimus 40 (3), 77–82.

Salasuo, Mikko (2022) Ei mitään urheilusatua. Viimeisin lenkki etnografisen tutkimuksen vahvaan perinteeseen. Nuorisotutkimus 40 (1), 68–72.

Salasuo, Mikko & Lehtonen, Kati (2022) Fokuksessa saamelaisalueen lapset ja nuoret. Havaintoja, huomiota ja kokemuksia vähemmistöjen tutkimisesta. Nuorisotutkimus 40 (2), 61–66.

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

2023

Kiilakoski, Tomi (2023) Puheenvuoro II. Yksilajisuus ja nuorisotutkimuksen peritty tausta. Teoksessa Pirjo Suvilehto, Pauliina Rautio & Veli-Matti Värri (toim.) Nuorten luonto eläimineen. Julkaisuja 246, Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 197–204.

Heikkinen, Hannu L.T. & Salo, Petri & Kaukko, Mervi & Kiilakoski, Tomi & Huttunen, Rauno & Mutanen, Arto & Friman, Mervi & Nuutinen, Liisa (2023) Suuntauksia ja tulkintoja. Teoksessa Hannu L.T.Heikkinen & Mervi Kaukko (toim.) Toimintatutkimus. Käytännön opas. Tampere: Vastapaino, 67–110.

Kaukko, Mervi & Kiilakoski, Tomi (2023) Kenen hyvä, millainen muutos? Moninaisuus toimintatutkimuksessa. Teoksessa Hannu L.T.Heikkinen & Mervi Kaukko (toim.) Toimintatutkimus. Käytännön opas. Tampere: Vastapaino, 163–196.

Kaukko, Mervi & Kiilakoski, Tomi (2023) Toimi hyvin: Toimintatutkimuksen eettiset kysymykset. Teoksessa Hannu L.T.Heikkinen & Mervi Kaukko (toim.) Toimintatutkimus. Käytännön opas. Tampere: Vastapaino, 137–162.

Niemi, Reetta & Kiilakoski, Tomi & Kaukko, Mervi (2023) Suunnittelu ja toteuttaminen. Teoksessa Hannu L.T.Heikkinen & Mervi Kaukko (toim.) Toimintatutkimus. Käytännön opas. Tampere: Vastapaino, 111–136.

Kauppinen, Eila & Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2023) Vapaata kuin umpihanki? Huomioita koulunuorisotyön laadusta. Teoksessa Hännikäinen-Uutela, Anni & Penttinen, Pekka (toim.) Koulunuorisotyö. Oppimateriaalit 2, Mikkeli: Xamk.  

Kauppinen, Eila & Malm, Karla & Laine, Sofia (2023) Miten tutkimus toteutettiin – aineistot, niiden käsittely ja analysointi sekä pohdintaa tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta. Teoksessa Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 25–42.

Laine, Sofia & Malm, Karla & Kauppinen, Eila & Jurvanen, Susanna (2023) Korona-aaltoja, rajoituksia, rokotuksia, maskeja. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 43–58.

Nyyssölä, Anni & Jurvanen, Susanna & Saarikkomäki, Elsa & Tolonen, Tarja (2023) Nuorten kohtaama syrjintä ja häirintä korona-ajan kaupunkitilassa. Teoksessa Sofia Laine & Eila Kauppinen & Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 160–175.

2022

Kiilakoski, Tomi (2022) Vastuuttomia heittiöitä ja utopioita paremmasta. Ilmastokriisin sukupolvivaikutuksista. Teoksessa Tuomas Tervasmäki & Olli-Jukka Jokisaari & Katri Jurvakainen & Johanna Kallio & Jani Pulkki & Pasi Takkinen & Arto Tammenoksa & Jan Varpanen (toim.) Maailman tärkein tehtävä. Esseitä kasvatuksesta, vastuusta ja toivosta. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry. & Niin & näin, 175–187.

Kiilakoski, Tomi & Laine, Riku (2022) Tilasto-osio. Teoksessa Tomi Kiilakoski (toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 69 & Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 237, verkkojulkaisuja 169. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö, 11–91.

Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi (2022) Luopua ja säilyttää. Teoksessa Tomi Kiilakoski (toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 69 & Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 237, verkkojulkaisuja 169. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö, 191–196.

B9 Näkökulma tai vastaava julkaisusarja

2023

Happonen, K. & Helfer, A. (2023) Pandemia lisäsi eriytymistä nuorten taloudellisissa tilanteissa. Näkökulma 95. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Holopainen E., Nyyssölä A., Karvonen S., Hästbacka N., Lipponen O., Aaltonen S., Pitkänen T. (2023) Monialainen yhteistyö nuorille suunnatuissa palveluissa on vaihtelevaa – katsaus kirjallisuuteenTutkimuksesta tiiviisti 23/2023. Suomen sosiaalinen tila 2/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Helfer, A. & Happonen, K. (2023) Kohti uutta normaalia? Näkökulma 94. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Helfer, A. & Manner, J. & Haikkola, L. (2023) Koronapandemian vaikutukset vieraskielisten nuorten ihmissuhteisiin. Näkökulma 93. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Helfer, Alix & Aapola-Kari, Sinikka (2023) Nuorten osallisuus muistettava myös kriisin aikana. Näkökulma 92. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 

Manner, J. & Jurvanen, S. & Helfer, A. & Nyyssölä, A. (2023) ”Ankeeta on ollut” – Nuorten henkinen pahoinvointi korona-aikana. Näkökulma 91. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

2022

Helfer, Alix & Laine, Riku & Lahtinen, Jenni & Pitkänen, Tuuli (2022) Nuorten käsityksiä rokotuksista ja koronapassista. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot – nuorten arki korona-ajan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 86. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Helfer, Alix & Manner, Joel & Pitkänen, Tuuli (2022) Poikkeustila toisen jälkeen: nuorten näkemyksiä koronasta Ukrainan sotaan. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot – nuorten arki korona-ajan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 89. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Helfer, Alix & Myllyniemi, Sami (2022) Asuinpaikan yhteys nuorten kokemuksiin korona-ajasta. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot – nuorten arki korona-ajan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 88. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Kiilakoski, Tomi & Lahtinen, Jenni & Kauppinen, Eila (2022) Nuorisotyötä koronan aikaan II. Vuosi 2021. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot – nuorten arki korona-ajan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 85. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Lahtinen, Jenni & Kauppinen, Eila (2022) Korona-aika 12–14-vuotiaiden nuorten kokemana. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 84. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Lahtinen, Jenni & Lammi-Taskula, Johanna (2022) Vanhemmuuden hoivavastuut jakautuvat epätasaisesti nuorten aikuisten perheissä. Näkökulma 87. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

C Tieteelliset kirjat (monografiat, artikkelikokoelmat yms.)

C1 Kustannettu tieteellinen erikoisteos

2023

Gretschel, A. & Rautiainen, M. & Vanhanen-Nuutinen, L. (2023) Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa. Tilannekuva ja suositukset 2023. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023/24.

2022

Räikköläinen, Mari & Laimi, Tanja & Åkerlund, Carola & Iivonen, Esa & Kiilakoski, Tomi & Rannanpää, Sari & Salminen, Jari (2022) Maaseutu- ja saaristoalueilla asuvien lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutuminen kouluverkon muutoksissa ja muutosten vaikutukset alueiden elinvoimaan. Julkaisut 29:2022. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

C2 Toimitettu teos

2023

Helfer, Alix & Aapola-Kari, Sinikka & Trane Ibsen, Jakob (eds.) (2023) Children and Young People’s Participation During the Corona Pandemic – Nordic Initiatives. Helsinki: Finnish Youth Research Network/Finnish Youth Research Society.

Kivijärvi, Antti (toim.) (2023) Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & opetus- ja kulttuuriministeriö.

Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (2023) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

2022

Haikkola, Lotta & Uusikangas, Silja & Korpela, Tuija & Jauhiainen, Signe & Hiilamo, Heikki (toim.) (2022) Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työttömyysturvan ehtona. Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua ja rekisteriaineistojen, TE-palvelujen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Kiilakoski, Tomi & Lanas, Maija (toim.) (2022) Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Tampere: Vastapaino.

Salmi-Nikander, Kirsti & Laine, Sofia & Salmesvuori, Päivi & Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka (toim.) (2022) Friction, Fragmentation, and Diversity: Localized Politics of European Memories. Leiden: Amsterdam University Press.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkeli ammattilehdessä

2023

Holopainen, Essi & Pitkänen, Tuuli (2023) Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitettävä nuorten näkökulmasta. Haaste 1/2023.

2022

Huhta, Helena (2022) Etnisyys on merkittävä tekijä vankilan sosiaalisessa arjessa – ja tuo merkitys on käymistilassa. Haaste 3/2022.

Kiilakoski, Tomi (2022) Kun aikuinen kiusaa tai ei kuuntele. Nuorisotyö 3/2023, 44–45.

Kiilakoski, Tomi (2022) Sota ja rauhankasvatus. Nuorisotyö 2/2022, 44–45.

Kiilakoski, Tomi (2022) Nuorisotyötä ei ole ilman suhteita. Nuorisotyö 1/2022.

Kiilakoski, Tomi & Kauppinen, Eila (2022) Tutkimustietoa nuorista ja nuorisotyöstä koronan aikana. Nuorisotyö 2/2022, 16–17.

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)

2023

Gretschel, A. (2023) Kohti muutosvoimaista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Teoksessa K. Kaihari & M-L. Engelholm & T. Aikoma & A. Korhonen (2023) Hyviä toimintatapoja osallistumisen toteuttamiseen peruskouluissa. Peruskoulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanke lukuvuonna 2022–2023. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2023:4a, 59–62.

Kiilakoski, Tomi & Laine, Sofia (2023) Nuorisotutkimusseuran tulevaisuudenkysymykset. Teoksessa: Tärkeimmät tulevaisuuskysymykset tulevaisuusvaliokuntien maailmankokoukselle: asiantuntijoilta pyydettyjä näkemyksiä. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2023. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 7/2022, 35–37.

Hoikkala, Tommi & Kauppinen, Eila & Etu-Seppälä, Jukka & Haapalainen, Kermit & Nordling, Merja & Rusama, Hannu & Vatka , Mikko (2023) Näkökulmia palvelujärjestelmään koronan näyttämöllä. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 59–75.

Kauppinen, Eila & Kontio, Timo & Laine, Sofia & Nurmi, Tiina & Perho, Sini & Hoikkala, Tommi (2023) Näkökulmia korona-ajan nuorisotyöhön Helsingissä. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 111–121.

Laine, Sofia & Kauppinen, Eila & Malm, Karla (2023). Johdanto. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 15–23.

Laine, Sofia & Kauppinen, Eila & Malm, Karla & Hoikkala, Tommi & Nyyssölä, Anni & Jurvanen, Susanna (2023) Suositukset ja toimenpide-ehdotukset. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 345–348.

Laine, Sofia & Kauppinen, Eila & Malm, Karla (2023) Yhteenveto: Nuorten vapaa-aika, jalkautuva nuorisotyö ja huolikasaumat 2020-luvun alussa. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 331–344.

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

2023

Helfer, A. & Trane Ibsen, J. & Särkiluoto, V. & Aapola-Kari, S. (2023) Restricted Childhood, Interrupted Youth. Research observations on participation in education and leisure during the COVID-19 pandemic in the Nordic countries. Helsinki: Finnish Youth Research Network / Finnish Youth Research Society.

Huhta, Helena & Tourunen, Jouni & Kaskela, Teemu & Takala, Janne & Helfer, Alix & Jurvanen, Susanna & Laine, Riku & Larivaara, Meri & Suurpää, Leena & Pitkänen, Tuuli (2023) Matala kynnys ymmärrettävä laajasti nuorten palveluissa / Expanding the understanding of low-threshold services for young people. Policy Brief 9/2023. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. 

Helfer, Alix & Aapola-Kari, Sinikka & Trane Ibsen, Jakob & Gaini, Firouz & Grønvold Olsen, Maliina & Guðjohnsen, Ragný Þóra & Pálsdóttir, Kolbrún Þ. & Särkiluoto, Viola (2023) Children and Young People’s Participation During the Corona Pandemic – Nordic Initiatives. Teoksessa Alix Helfer & Sinikka Aapola-Kari & Jakob Trane Ibsen (toim.) Children and Young People’s Participation During the Corona Pandemic – Nordic Initiatives. Finnish Youth Research Network / Finnish Youth Research Society, Internet publications 177. Helsinki: Finnish Youth Research Network / Finnish Youth Research Society, 1–161.  

2022

Kauppinen, Eila & Tormulainen, Aino (2022) Luku 3 Liikkuva nuorisotyö käsitteenä ja käytäntöinä. Teoksessa Aino Tormulainen & Eila Kauppinen (2022) Liikkuen läsnä, hetkessä teille. Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 173, julkaisuja 240. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Humak, 36–68.

Kiilakoski, Tomi (2022) Strong statement on what a youth worker should or should not do: Ethical code of youth work and ethical reasoning in practice. NAPOR – National Association of Youth Workers.

Kivijärvi, Antti & Kauppinen, Eila & Kiilakoski, Tomi & Leskinen, Juha (2022) Lisääntyviä vastuita ja hidasta kasvua. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 238. Lahti: Kanuuna-verkosto & Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.

Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka (2022) Nuorten kokemuksia TET-jaksoista. Teoksessa Minna Mayer & Jenni Lahtinen & Sinikka Aapola-Kari & Aino Pietarinen & Anne Kallio & Jukka-Pekka Jänkälä & Mila Hakanen (toim.) Työelämään tutustumisjaksojen toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana. TETTI-hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimikunnan julkaisuja 2022:33. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 53–69.

Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka & Kallio, Anne & Jänkälä, Jukka-Pekka (2022) TET, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Teoksessa Minna Mayer & Jenni Lahtinen & Sinikka Aapola-Kari & Aino Pietarinen & Anne Kallio & Jukka-Pekka Jänkälä & Mila Hakanen (toim.) Työelämään tutustumisjaksojen toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana. TETTI-hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimikunnan julkaisuja 2022:33. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 79–91.

Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka & Pietarinen, Aino & Jänkälä, Jukka-Pekka & Kallio, Anne & Mayer, Minna (2022) Yhteenveto ja suositukset. Teoksessa Minna Mayer & Jenni Lahtinen & Sinikka Aapola-Kari & Aino Pietarinen & Anne Kallio & Jukka-Pekka Jänkälä & Mila Hakanen (toim.) Työelämään tutustumisjaksojen toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana. TETTI-hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimikunnan julkaisuja 2022:33. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 103–113.

Lammi-Taskula, Johanna (toim.) (2022) Young Parents on Parental Leave in the Nordic Countries. THL Discussion Paper 13/2022.

Mayer, Minna & Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka & Pietarinen, Aino & Kallio, Anne & Jänkälä, Jukka-Pekka & Hakanen, Mila (2022) Työelämään tutustumisjaksojen toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:33. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Mäkilä, Annastiina & Jurvanen, Susanna & Helfer, Alix & Huhta, Helena & Pitkänen, Tuuli (2022) Polkuja päihdepalveluihin: Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 170. Helsinki: Päihdeasiamiestoiminta & EHYT ry & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.

Pitkänen, Tuuli & Tourunen, Jouni & Huhta, Helena & Kaskela, Teemu & Takala, Janne & Helfer, Alix & Jurvanen, Susanna & Laine, Riku & Larivaara, Meri & Suurpää, Leena (2022) Nuorten mielenterveyden tukeminen sosiaalihuollossa ja matalan kynnyksen toiminnassa: Työntekijöiden ja nuorten näkemyksiä tarpeista ja toimintatavoista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:65. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Svynarenko, Arseniy & Koptsyukh, Anastasia (2022) The situation of Ukrainians in Finland who fled the war: Survey results. Publications of the Ministry of the Interior 2022:34. Helsinki: Ministry of the Interior.

Tormulainen, Aino & Kauppinen, Eila (2022) Liikkuen läsnä, hetkessä teille. Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 173, julkaisuja 240. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Humak.

Tormulainen, Aino & Kauppinen, Eila (2022) Luku 6 Kokoavaa tarkastelua ja johtopäätökset – Liikkuva nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa. Teoksessa Aino Tormulainen & Eila Kauppinen (2022) Liikkuen läsnä, hetkessä teille. Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 173, julkaisuja 240. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Humak, 141–162.

D9 Ammatillinen verkkosivusto tms.

2023

Kauppinen, E. (2023) Matkaraportti: Johtamisen verkoston opintomatka Tukholmaan 3.-5.5.2023. Kanuunan uutiskirje.

2022

Kiilakoski, Tomi (2022) Kohtuullisuus kaikessa kasvatuksessa. Kasvua katsomuksesta -blogi.

Kiilakoski, Tomi (2022) Osallisuus on koko koulun asia. Oppivan verkoston Oppiva Pore -julkaisusarja.

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Koordinaatti & Allianssi (2022) Kokonaisuus demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytänteistä kasvatuksessa ja opetuksessa. Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus -verkkosivusto. Kustantaja: Opetushallitus. Tilaaja: Oikeusministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö.

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

2023

Kauppinen, E. & Laine S. (2023) Nuorten hengailu rakentaa kestävää hyvinvointia – aikuisille se saattaa näyttäytyä ajanhukkana. Aamulehti 16.4.2023, Lukijalta-palsta.

Ryynänen, Sanna & Laine, Sofia & Lundbom, Pia & Tani, Sirpa (2023). Näkökulmia Kansallisteatterin GÄNG – opastettu kaupunkikierros -esityksen liikkeeseen ja pysäytettyihin hetkiin. Tutkijoiden aistielämyksellistä pohdintaa. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 303–317.

2022

Kiilakoski, Tomi (2022) Aikuisten huolilinssien läpi nuoria ei näe selvästi. Kaleva 9.1.2022.

Kiilakoski, Tomi & Lakka, Leea & Pietilä, Penni (2022) Nuoret ovat otollinen kohde informaatiovaikuttamiselle. Helsingin Sanomat 14.5.2022, yleisönosasto.

E9 Blogi tms. verkkojulkaisu

2022

Huhta, Helena & Kaskela, Teemu (2022) Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutumisen kynnystä madaltavat tekijät. Tieto käyttöön -blogialusta.

Junttila, Niina & Laine, Sofia (2022) Lasten ja nuorten yksinäisyys nujerretaan rohkeudella. Opetushallitus, blogit.

Kauppinen, Eila & Tormulainen, Aino (2022) Käsitettä määrittelemässä – vuoropuhelua kentän toimijoiden kanssa. Liikkuva nuorisotyö -blogi.

Tormulainen, Aino & Kauppinen, Eila (2022) Liikkuva nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa. Liikkuva nuorisotyö -blogi.

E11 YouthWiki tai muu vastaava verkkojulkaisu

2022

Holopainen, Essi (2022) Youth Wiki Finland. European Education and Culture Executive Agency.

G Opinnäytetyö (valmis kokonaisuus)

G2a Pro gradu

2022

Nyyssölä, Anni (2022) Sukupuolikulttuuriset rajanvedot kaupunkitilassa: tyttöihin kohdistuva seksuaalinen maine ja häirintä kontrollin muotona. Helsingin yliopisto.

Tarvainen, Kai (2022) “Aina ollu jollain tapaa ulkopuolinen”: Päihdekuntoutujat, sosiaaliset suhteet ja päihteet. Helsingin yliopisto.

G4 Monografiaväitöskirja

2022

Huhta, Helena (2022) Changing the meanings of ethnicity in the everyday life of Finnish male prison. Helsingin yliopisto.