Purkutalkoot: Nuorten koulutusvalintojen taustat ja keinot koulutus- ja ammattialojen sukupuolisegregaation lieventämiseksi (2017–2019)

Suomalaiset työmarkkinat ja nuorten koulutusvalinnat ovat vahvasti sukupuolisegregoituneet. Segregaation syyt kytkeytyvät erilaisiin yksilö- ja mikrotason prosesseihin sekä koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden institutionaalisiin tekijöihin. Yhtenä keskeisenä syynä segregaatiolle nähdään stereotyyppiset sukupuolirooliodotukset. Näiden rooliodotusten muuttaminen on haasteellista, koska ne ovat rakentuneet pitkän ajan kuluessa, ja vaikuttavat ‘pinnan alla’ yksilöiden ja yhteisöjen tiedostamattomina asenteina ja käytäntöinä sekä näkyvissä, itseään vahvistavina, esimerkiksi tiettyjen koulutusalojen mainoskuvissa. Vaikka esimerkiksi koulutusvalintoja ja niitä tukevaa ohjausta on tutkittu laajalti, on tutkimustietoa sukupuolistereotypioiden merkityksestä nuorten ammattikäsityksissä ja koulutusvalinnoissa vain vähän.

Tutkimuksella pyritäänkin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Millaisten käsitysten ja prosessien tuloksena nuoret päätyvät valitsemaan tiettyjä ammattialoja, ja mitä sukupuolittuneita merkityksiä valintoihin liittyy?

Miten nais/miesenemmistöisiä aloja voitaisiin tehdä houkuttelevammiksi myös näillä aloilla nyt vähemmistönä olevan sukupuolen edustajien silmissä, ja poistaa näille aloille hakeutumisen tiellä olevia esteitä?

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten ammattikäsityksistä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja niissä tapahtuneista muutoksista viimeisten 20 vuoden aikana. Hankkeessa tutkitaan nuorten ammattikäsityksiin liittyviä merkityksiä ja niiden paikantumista eri elämänalueisiin. Huomiota kiinnitetään erityisesti mahdollisiin eroihin tyttöjen ja poikien ammattikäsityksissä ja niitä selittävissä tekijöissä. Tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan sukupuolisegregoituneita ammattikäsityksiä ja niiden syntymistä sekä parantamaan yleistä ymmärrystä sukupuolisegregoituneiden koulutusvalintojen ja työmarkkinoiden muodostumisesta.

Tutkimustiedon pohjalta kehitetään sukupuolierojen kaventamista tukevia suosituksia ja käytäntöjä niin, että nais-/miesenemmistöiset alat olisivat tulevaisuudessa houkuttelevampia molemmille sukupuolille. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tuottaa määrällinen indikaattori sukupuolittuneisuuden seurantaan tulevaisuudessa. Hanke tarjoaa tietoa päätöksentekijöille erityisesti koulutus- ja työmarkkinapolitiikassa, työnantaja- ja työntekijäjärjestöille, opettajien ja ohjaajien kouluttajille, perus- ja toisen asteen oppilaitoksille sekä nuorten vapaa-aikaan liittyville toimijoille, kuten harrastusjärjestöille ja nuorisoalan järjestöille. Se tuottaa materiaalia myös yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hankkeen keskeinen kohderyhmä ovat nuoret, joille hankkeessa viestitään aktiivisesti nuorilta nuorille -periaatteella. Hankkeen aineisto koostuu laajasta kvantitatiivisesta osiosta sekä erikseen kerättävästä laadullisesta haastatteluaineistosta.

Hanke toteutetaan Nuorisotutkimusverkoston ja Opiskelijoiden ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) yhteistyönä. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat Nuorisotutkimusverkostossa tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja tutkimusjohtaja Sinikka Aapola sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiössä kehittämispäällikkö Elina Nurmikari, tutkija Atte Vieno ja tutkija Juhani Saari .

Hankkeen rahoitus: Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS). Hankkeen kesto: 4/2017–6/2019.

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusseurassa

Tommi Hoikkala

Tommi Hoikkala

Tutkimusprofessori

VTT, dos.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 542 5446

Tutkijan profiili
Sinikka Aapola-Kari

Sinikka Aapola-Kari

Tutkimusjohtaja

VTT, dosentti (sosiologia, Helsingin yliopisto)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5303

Tutkijan profiili